BWYDLEN

Nid yw dynion drws digidol yn gofyn am ID

Priodoli delwedd: Cory Doctorow o dan Drwydded Creative Commons

Mae'r newyddiadurwr a'r awdur rhianta Olivia Gordon yn cymharu'r rhwyddineb y gall plant gael mynediad at lwyfannau cyfryngau cymdeithasol dan oed gan nad oes 'bownswyr ar y drws' ac mae'n cynghori ar yr hyn y gallwch chi ei wneud fel rhiant i'w helpu i reoli'r risgiau.

Gwirio oedran ar gyfryngau cymdeithasol

Genhedlaeth yn ôl, roedd rhieni'n poeni am blant yn sleifio i mewn i glybiau dan oed ag IDau ffug. Ond heddiw, mae pryderon rhieni yn agosach at adref, gyda phlant yn ymuno â rhwydweithiau cyfryngau cymdeithasol dan oed ar eu ffonau, wrth eistedd ar y soffa wedi'u hamgylchynu gan eu teuluoedd.

A’r dyddiau hyn, nid oes rhaid i blant sydd am ymuno â chlybiau dan oed hyd yn oed sleifio i mewn, na dangos unrhyw ID. Mae mor hawdd iddyn nhw â theipio mewn blwyddyn geni ffug; nid oes unrhyw broses ddilysu, dim bownsar ar y drws.

Ystadegau ar ddefnydd dan oed o gyfryngau cymdeithasol yn y DU

Mae arolwg newydd gan Internet Matters wedi canfod bod canran fawr o blant yn defnyddio gwefannau cyfryngau cymdeithasol dan oed. Canfu’r arolwg o bobl ifanc 1000 11-15 â phroffiliau cyfryngau cymdeithasol fod gan 62% o blant 11-mlwydd-oed a 69% o blant 12 oed broffil Facebook, er gwaethaf y ffaith na chaniateir dan-13s.

Mae 36% o blant 11-mlwydd-oed a 57% o blant 12-mlwydd-oed yn defnyddio Instagram, tra bod 22% o blant 11-mlwydd-oed a 41% o blant 12-mlwydd-oed yn berchen ar Snapchat cyfrif (ar gyfer y ddau safle hyn, yr oedran lleiaf hefyd yw 13 plws). Roedd hanner yr holl blant 11-15 a arolygwyd ymlaen WhatsApp, sydd ag isafswm oedran o 16. Mae llawer o blant eraill o dan 13 hefyd yn defnyddio Twitter a Skype, unwaith eto dan oed.

Mae gan bob un o'r gwefannau cyfryngau cymdeithasol hyn ofynion oedran lleiaf a gellir dadactifadu cyfrifon os ydynt yn canfod bod plentyn wedi dweud celwydd am ei oedran, ond nid yw'n gwirio dyddiadau genedigaeth y mae plant yn eu teipio. Hyd yn oed os yw rhiant yn cael proffil plentyn wedi'i ddadactifadu, mae'n digwydd yn llythrennol chwarae plentyn i sefydlu un arall.

Mae plant mor ifanc â 11 yn postio ar wefannau cyfryngau cymdeithasol ar gyfartaledd 26 gwaith y dydd ac yn nodweddiadol maent yn denu 100 neu fwy o ddilynwyr ar bob rhwydwaith, ond mae llai na hanner y 'ffrindiau' hyn yn ffrindiau 'bywyd go iawn'.

Cymryd rôl gwarchodwr diogelwch digidol

Yn union fel oedolion, mae pobl ifanc eisiau bod ar gyfryngau cymdeithasol - mae'n eu helpu i gysylltu â ffrindiau, rhannu gwybodaeth a mynegi eu hunain. Yn y pen draw, gan nad oes gan y safleoedd hyn unrhyw 'ddrws' dibynadwy sy'n troi plant dan oed yn ôl, mater i rieni yw ymgymryd â rôl gwarchodwr diogelwch.

Gall plentyn fynd ar y cyfryngau cymdeithasol os ydyn nhw wir eisiau gwneud hynny - hyd yn oed os ydyn nhw wedi'u gwahardd, gallant ddefnyddio ffôn plentyn arall neu greu cyfrif nad ydyn nhw'n dweud wrth rieni amdano - ond mae gan rieni bwer i amddiffyn plant ar-lein trwy eu rhoi nhw yr offer i wneud rhwydweithio cymdeithasol yn ddiogel.

Dywed Carolyn Bunting o Internet Matters: “Ein neges yw parhau i siarad â'ch plant ac aros yn rhan. Rydyn ni am bwysleisio pwysigrwydd siarad â'ch plant yn y byd all-lein er mwyn i chi allu eu cadw'n ddiogel yn y byd ar-lein. "

Awgrymiadau ar gadw plant yn ddiogel ar gymdeithasol

Mae Internet Matters yn annog rhieni i addysgu eu hunain a'u plant am y gwahanol rwydweithiau cymdeithasol, cytuno â'u plentyn pan fyddant yn ddigon aeddfed i ymuno ag un, a chreu proffil y plentyn gyda'i gilydd, gan osod lefelau preifatrwydd ar y lefel uchaf.

Gall rhieni ddysgu plant sut i rwystro neu anwybyddu pobl ar gyfryngau cymdeithasol a beth i'w wneud os oes unrhyw beth yn eu gwneud yn anghyfforddus - er enghraifft rhoi brawddeg iddynt ei defnyddio os ydyn nhw am adael sgwrs yn gyflym.

Mae'n syniad da rhoi ffiniau i blant ynghylch pa wefannau y gallant eu defnyddio, ac am ba hyd, o'r dechrau, yn ogystal â'r hyn y gallant ei bostio neu ei ail-bostio. Ac wrth gwrs mae'n hanfodol dweud wrthyn nhw am y peryglon: efallai nad pobl ar-lein yw pwy maen nhw'n dweud ydyn nhw, y gellir rhannu'r hyn rydych chi'n ei bostio, ac am y risgiau o sgwrsio â dieithriaid, heb sôn am eu cyfarfod.

Ni ddylai plentyn wybod byth i rannu ei gyfrinair, enw llawn, cyfeiriad neu ysgol, ac na ddylent ddefnyddio gwe-gamerâu gyda phobl nad ydyn nhw'n eu hadnabod, a sut i analluogi gwe-gamerâu. Mae llawer o rieni yn ei chael hi'n ddefnyddiol ymuno â safleoedd eu hunain a 'ffrind' neu 'ddilyn' eu plant.

Cipolwg gan rieni a phlant ar gymdeithasol

Mae Gail Partridge, ymgynghorydd o'r Alban, yn un fam sy'n parhau i ymwneud â defnydd cyfryngau cymdeithasol ei phlentyn fel hyn. Mae ei merch 11, Zoe, ar Snapchat, Instagram a Cerddorol.ly, ond yn gwybod byth i rannu ei henw llawn, ei hoedran na'i hysgol ar-lein ac mae'n dweud: “Rwy'n mwynhau bod ar [gwefannau cyfryngau cymdeithasol] ac rwy'n gwybod beth sy'n iawn a beth sy'n bod.”

Mae Gail yn cytuno: “Mae gennym berthynas eithaf agored o ran cyfryngau cymdeithasol ac rwy’n gwybod pob un o gyfrineiriau Zoe.” Mae Gail yn credu bod defnydd cyfryngau cymdeithasol yn cael effaith gadarnhaol ar gyfeillgarwch ac addysg Zoe. Meddai: “Yn amlwg rwy’n poeni am bethau fel meithrin perthynas amhriodol a secstio, ond mae Zoe yn eithaf doeth ac rydym yn siarad amdano.” Pan bostiodd un o ffrindiau Zoe rywbeth amhriodol ar Snapchat, gwaharddodd Gail Zoe rhag ei ​​ddefnyddio am gyfnod. Bellach caniateir i Zoe ei ddefnyddio eto gyda rhwydwaith diogel o bedwar ffrind.

Yn 14, mae gan Constance Bauer, o Kingston, Surrey, ddilynwyr 160 Instagram a 30 ar Snapchat, ond mae ei mam Catherine, gwerthwr, yn ofalus i wirio beth mae Constance yn ei bostio.

Dywed Catherine: “Y peth cyntaf y dywedais wrthi oedd 'Peidiwch â rhoi unrhyw beth drwg i fyny'. A dywedais fy mod am iddi adrodd i mi ar unwaith os bydd rhywun yn dweud unrhyw beth erchyll neu'n ei beirniadu. ” Dywed Constance: “Dwi byth yn postio unrhyw beth diraddiol neu negyddol.” Ychwanegodd: “Nid wyf yn gwneud unrhyw un o fy lluniau yn gyhoeddus. Rwy'n eu hanfon yn uniongyrchol at fy ffrindiau yn unig. "

Addysgu diogelwch ar-lein yn gynnar 

I rieni modern, nid yw amddiffyn ein plant mor glir ag yr oedd i'n rhieni ein hunain. Pan oeddem yn tyfu i fyny, ni allem yn hawdd guddio rhag ein mamau a'n tadau pe byddem wedi bod yn ysmygu neu'n mynd allan yn hwyr. Ond y dyddiau hyn, allwn ni ddim gwybod dim ond trwy wylio gweithgareddau ein plant a chwyrlio trwy eu hystafell wely lle maen nhw wedi bod neu beth maen nhw wedi bod yn ei wneud ar-lein.

Ac er mai'r cyngor o hyd yw peidio â chaniatáu i blant dan oed ddod ar rwydweithiau cymdeithasol, y gwir amdani yw ei bod yn anodd iawn eu hatal, ac mae eu ffrindiau i gyd yn ei wneud. Felly, mae angen i ni sicrhau bod plant o ddechrau cyntaf eu defnydd o'r rhyngrwyd yn deall y risgiau fel eu bod eisiau amddiffyn eu hunain. Yn yr un modd ag y mae plentyn yn cael ei ddysgu am ddiogelwch ar y ffyrdd a bod rhiant yn gafael ynddo wrth ddysgu reidio beic, mae angen eu tywys i ofalu am eu hunain ar-lein.

I Kate, newyddiadurwr o Lundain, mae'n fwy diogel ymuno â'i merch 11, Lucy, ar-lein a'i helpu'n agos, na cheisio ei hatal rhag ymuno â rhwydweithiau cymdeithasol a mentro Lucy i arbrofi ar ei phen ei hun yn y dirgel.

Meddai Kate: “Rwy'n gwybod yn swyddogol ei bod hi'n rhy ifanc, ond rydw i'n ffrindiau ar-lein gyda hi ac yn cadw llygad ar yr hyn mae hi'n ei wneud. Rydw i wedi gorfod cael geiriau gyda Lucy am rai pethau y mae hi wedi'u hail-bostio sydd, yn fy marn i, yn amhriodol, a hefyd wedi ei helpu i ddadlennu pobl sy'n postio delweddau annifyr.

“Rwy’n credu ei bod yn dda eu bod wedi dod i arfer â defnyddio cyfryngau cymdeithasol yn ddiogel, tra gallwn ddal i gadw llygad.”

swyddi diweddar