Plant, preifatrwydd a'r rhyngrwyd | Materion Rhyngrwyd

Plant, preifatrwydd a'r rhyngrwyd

Priodoli delwedd: Lars Plougmann o dan Drwydded Creative Commons

Mae John Carr yn archwilio'r pryderon preifatrwydd sy'n codi pan fydd gwybodaeth bersonol plentyn yn cael ei chasglu gan wefannau neu pan fydd delweddau'n cael eu rhannu gan rieni ar-lein.

Gwerth uchel casglu data

"Data yw'r olew newyddBellach yn cael ei dderbyn yn gyffredin fel nodwedd ddiffiniol o oes y rhyngrwyd. Yr hyn y mae hyn yn ei olygu yw bod gwybodaeth am ddefnyddwyr y rhyngrwyd - eu hoff a'u cas bethau, eu chwaeth a'u hoffterau - bellach wedi dod yn hynod werthfawr i fusnesau - sydd fel rheol yn ei defnyddio i dargedu hysbysebion neu hyrwyddiadau ar gyfer cynhyrchion neu wasanaethau y maent yn gobeithio eu gwerthu neu eu cyflenwi.

Rydych chi wedi llofnodi'r Ts & Cs - a ydych chi'n gwybod sut y bydd y wybodaeth rydych chi wedi'i chyflwyno yn cael ei defnyddio?

Fodd bynnag, cyn y gall cwmni gasglu neu ddefnyddio unrhyw wybodaeth amdanoch chi mae angen eich caniatâd gwybodus arnoch ac mae rhan o gael hynny yn golygu eu bod yn egluro'r hyn y maent yn mynd i'w wneud â'ch data. Mae hynny'n cynnwys rhoi gwybod ichi a allent ganiatáu i sefydliadau eraill ei ddefnyddio.

Gwneir hyn i gyd fel arfer wrth gofrestru gyntaf pan fyddwch yn ticio blwch i nodi eich cytundeb â thelerau ac amodau'r wefan. Gall y “Ts & Cs” hyn redeg i ddwsinau o dudalennau dwys eu pac gyda legalese. Prin bod unrhyw un erioed yn eu darllen ac os ydych chi'n cofrestru trwy ddyfais gyda sgrin fach ee ffôn clyfar, mae'n amhosibilrwydd ymarferol. Nid yw'r arfer hwn wedi bod yn gweithio'n dda i oedolion felly nid yw'n syndod darganfod nad yw'n gweithio'n dda i blant chwaith.

Ymchwilio i wefannau sy'n casglu data plant

Ym mis Medi eleni, cyhoeddwyd canlyniadau ymchwiliad i wefannau ac apiau sydd wedi'u hanelu at blant. Fe’i cyflawnwyd gan Gomisiynwyr Diogelu Data 29 o bob cwr o’r byd gan gynnwys Swyddfa Comisiynydd Gwybodaeth Prydain (ICO). Dyma ychydig o benawdau'r cyhoeddiad:

Casglodd 67% o'r gwefannau / apiau a archwiliwyd wybodaeth bersonol plant

Dim ond 31% o wefannau / apiau oedd â rheolaethau effeithiol ar waith i gyfyngu ar gasglu gwybodaeth bersonol gan blant.

Roedd hanner y safleoedd / apiau yn rhannu gwybodaeth bersonol â thrydydd partïon

Roedd 22% o wefannau / apiau yn gyfle i blant roi eu rhif ffôn ac roedd 23% o wefannau / apiau yn caniatáu iddynt ddarparu lluniau neu fideo. Mae sensitifrwydd posibl y data hwn yn amlwg yn bryder

Roedd 58% o wefannau / apiau yn cynnig cyfle i blant gael eu hailgyfeirio i wefan wahanol

Dim ond 24% o wefannau / apiau a anogodd gyfranogiad rhieni

Nid oedd 71% o wefannau / apiau yn cynnig ffordd hygyrch ar gyfer dileu gwybodaeth gyfrif.

Daeth y prosiect o hyd i enghreifftiau o arfer da, gyda rhai gwefannau ac apiau yn darparu rheolyddion amddiffynnol effeithiol, megis dangosfyrddau rhieni, ac afatars a / neu enwau defnyddwyr wedi'u gosod ymlaen llaw i atal plant rhag rhannu eu gwybodaeth bersonol eu hunain yn anfwriadol.

Roedd enghreifftiau da eraill yn cynnwys swyddogaethau sgwrsio a oedd ond yn caniatáu i blant ddewis geiriau ac ymadroddion o restrau a gymeradwywyd ymlaen llaw, a defnyddio rhybuddion mewn pryd i atal plant rhag mynd i mewn i wybodaeth bersonol yn ddiangen.

Er bod nifer o wefannau ac apiau yn helpu i amddiffyn gwybodaeth bersonol plant yn gyffredinol, roedd y llun yn peri pryder.

Sharenting ar-lein - pa bryderon preifatrwydd y mae hyn yn eu codi?

Codwyd pryderon preifatrwydd o fath gwahanol mewn blog diddorol. Yma, roedd y mater yn ymwneud â hawliau plant i breifatrwydd yn erbyn, dywedwch hawl eu rhieni i frolio amdanynt trwy gyhoeddi gwybodaeth a lluniau ar-lein, efallai heb eu caniatâd, efallai oherwydd bod y plant yn rhy ifanc i ddeall natur yr hyn yr oedd hyn yn ei olygu iddyn nhw .

Nawr wrth gwrs yn foesegol ac yn gyfreithiol yn y DU a llawer o leoedd yn y byd anogir rhieni i weithredu er budd gorau eu plant bob amser. Efallai ei bod er budd pennaf eu plant i deimlo'n rhan o deulu ehangach neu grwpio cymdeithasol yn y ffordd y byddai rhannu delweddau'n ofalus ar-lein yn awgrymu.

Neu ei roi mewn ffordd arall, pe bai rhieni'n postio delweddau amhriodol neu'n ddiofal am y lleoedd y gwnaethon nhw eu postio a'r wybodaeth roedden nhw'n ei chysylltu â nhw, go brin y byddai cwestiwn y plentyn yn rhoi neu beidio â rhoi caniatâd yn codi.

Hawliau plant i breifatrwydd ar-lein

Fodd bynnag, yn fy meddwl nid oes unrhyw gwestiwn, unwaith y byddai plentyn yn cyrraedd lefel benodol o ddealltwriaeth o'r materion dan sylw ac yn bendant pan gyrhaeddodd 18 oed - byddai ganddynt hawl foesol ac mae'n debyg hefyd hawl gyfreithiol i ddiystyru dymuniadau eu rhieni a mynnu na ddylid postio unrhyw ddelweddau ohonynt eu hunain ar-lein heb eu caniatâd.

Mae'n debyg y gallent fynnu bod yn rhaid tynnu unrhyw rai a oedd eisoes ar waith. Wedi dweud hynny, byddwn yn casáu bod y platfform cyfryngau cymdeithasol a gafodd ei hun yng nghanol anghydfod teuluol o'r math hwnnw.

Pryderon ynghylch postio fideos a delweddau o blant

Yr hyn a oedd yn ddefnyddiol ac yn amserol am y blog y cyfeiriais ato yn gynharach oedd ei atgoffa o'r ffaith eithaf amlwg ond pwysig nad yw delwedd sy'n cael ei phostio ar wefan yr un peth â delwedd a gymerwyd gan gamera a'i hargraffu ar dap o bapur i fod ei drosglwyddo o gwmpas neu ei roi mewn ffrâm ar y darn mantel neu'r piano.

Unwaith y bydd delwedd yn cael ei phostio ar-lein gall aros yno am byth felly mae angen i rieni feddwl yn ofalus am yr hyn maen nhw'n ei bostio ar-lein a bod yn ymwybodol o bwy sydd â mynediad iddi. Ar hyn o bryd - wrth i chi glicio “anfon” gallai ymddangos yn ddoniol iawn i adael i'r byd weld clip fideo o Johnnie bach yn colli ei foncyffion nofio wrth iddo blymio i mewn i bwll nofio ond fel merch yn ei harddegau lletchwith efallai na fyddai Johnnie a'i ffrindiau i gyd yn teimlo'r yr un ffordd.

Gall fod yn anodd cael gwared ar y fideo neu'r ddelwedd yn barhaol oherwydd unwaith y bydd ar-lein gall unrhyw un sydd â mynediad iddi ei chopïo a'i hailddosbarthu.

Darllen Ychwanegol 

I gael mwy o wybodaeth ar sut i helpu'ch plentyn i amddiffyn ei breifatrwydd ewch i'r adnoddau canlynol:

swyddi diweddar

Sgroliwch i Fyny