BWYDLEN

Mae fy mhlentyn eisiau bod yn vlogger, a yw'n ddiogel?

A yw'ch plentyn yn hiraethu am ymuno â'r don o bobl ifanc yn eu harddegau a chyn-arddegau yn crwydro am eu bywydau a'u hoff ddifyrrwch? Os felly, mae'n bwysig sicrhau eu bod yn ymwybodol o'r hyn y gallent ddod ar ei draws a beth yw'r buddion a'r risgiau. Mae Dr Tamasine Preece yn rhannu mewnwelediad ar hyn a mwy.

Beth ddylwn i ei ystyried cyn i mi roi'r golau gwyrdd iddyn nhw?

Effaith hirdymor amlygiad ar blentyn

Mae yna nifer o ysgogwyr allweddol i'r vlogger ifanc; bydd rhai pobl ifanc yn cael eu calonogi gan y posibilrwydd o wobr ariannol am gymryd rhan mewn gweithgareddau y maent eisoes yn eu mwynhau megis hapchwarae, cynhyrchu cerddoriaeth, cymdeithasu â ffrindiau neu rannu eu barn ar gynhyrchion neu faterion cymdeithasol a gwleidyddol.

Os byddant yn llwyddo i gynhyrchu incwm, bydd angen cyfeiriad ar blant a phobl ifanc, fel gyda phob penderfyniad ariannol, i wneud penderfyniadau cadarn yn ymwneud â buddsoddiad a phrynu. Fel y bydd oedolion sydd wedi gwylio cynnydd a chwymp actorion plant yn gwybod, gall enwogrwydd fod yn niwlog ac eto bydd yr effaith ar addysg, enw da a synnwyr ariannol person ifanc yn para llawer hirach.

Gall helpu i fagu hyder

I lawer o bobl ifanc, fodd bynnag, mae YouTube yn cynnig cyfle i gyflawni lefel ddymunol o enwogrwydd y maent yn teimlo ei fod fel arfer yn cael ei gyflawni gan gyfoedion y maent yn eu hystyried yn fwy poblogaidd a llwyddiannus na hwy eu hunain. I rai plant a allai fod wedi teimlo'n ynysig yn gymdeithasol oherwydd diddordeb arbennig, nodwedd bersonol neu oherwydd profiad bywyd, gallant gredu bod creu sianel YouTube yn caniatáu cyfle iddynt gael gwelededd, hygrededd neu ymdeimlad o gysylltiad â chyfoedion. .

Cydymffurfio â rheolau cymunedol

Fel yr esboniwyd yn flaenorol, mae'r nifer enfawr o ddefnyddwyr gwefan yn golygu bod vlogwyr yn aml yn cael eu cymell i gynhyrchu cynnwys sy'n ddadleuol neu'n ysgytwol er mwyn sicrhau'r gwelededd mwyaf.

Gwnaeth seren YouTube Logan Paul yn union hyn yn ddiweddar wrth ddangos corff rhywun a oedd wedi cymryd ei fywyd ei hun yn ystod un o'i fideos. Er y bydd y dicter a'r galwadau am ymddiheuriad yr oedd Paul yn eu hwynebu yn anfon rhybudd clir at ddarpar vlogwyr, mae'r achos yn enghraifft o'r ymdrech i greu cynnwys sy'n fwyfwy ysgytiol a gafaelgar.

Mae angen i oedolion gefnogi i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â pholisi a deddfau sy'n ymwneud â hawlfraint, defnydd teg, athrod, enllib ac aflonyddu.

Bydd rhai plant yn teimlo ymdeimlad o ryddhad a derbyniad wrth gyhoeddi fideo arddull gyffesol, lle byddant yn siarad am eu hiechyd meddwl neu fater y maent yn ei wynebu ac maent yn debygol o gasglu adborth cadarnhaol gan eraill yn y gymuned. Fodd bynnag, dylai rhieni a gofalwyr drafod â'u plant y goblygiadau i'w lles a'u henw da yn y presennol ond hefyd yn y dyfodol pan fydd yn bosibl bod eu barn a'u gwerthoedd wedi symud ymlaen.

Caethiwed i hoff, cyfranddaliadau a safbwyntiau

Mae poblogrwydd gwefannau rhannu fideos fel YouTube a chyffredinrwydd pobl ifanc sy'n cynhyrchu ac yn gweld y cynnwys yn dangos yn glir bod vlogio yn weithgaredd sy'n rhoi llawer o foddhad. Fel yn achos tecstio a rhannu a rhyngweithio ar bob gwefan cyfryngau cymdeithasol, mae tystiolaeth i awgrymu bod rhai pobl ifanc ac oedolion yn dod yn gaeth i'r hoff bethau, barn, cyfranddaliadau a sylwadau y maent yn eu derbyn fel adborth ac yn teimlo'n anhapus neu hyd yn oed yn isel eu hysbryd pan na fydd clod ar gael.

Mae hyn oherwydd rhyddhau'r dopamin cemegol pleser niwrodrosglwyddydd yn yr ymennydd sydd, yn ei dro, yn cymell unigolyn i ailadrodd gweithred neu brofiad er mwyn derbyn gwobr ar ffurf taro dopamin arall.

Felly, gellir gyrru merch yn ei harddegau i greu cynnwys pellach, efallai ar gost cwsg, ei waith ysgol neu berthnasoedd personol, yn y gobaith o ddenu adborth. Mae rhai vlogwyr yn cael eu gorfodi i greu cynnwys sy'n gynyddol ddadleuol - gan gynnwys barn neu ddelweddau sy'n sarhaus neu'n ysgytiol efallai - yn y gobaith y byddant yn denu barn bellach. Yna gall y plentyn gael ei ofid gan y feirniadaeth y maen nhw wedyn yn ei derbyn, ar-lein ac yn y real.

Siarad â nhw am yr hyn maen nhw'n ei rannu

Mae nifer o blant ifanc yn datblygu cynnwys gan wybod yn iawn y byddant yn ennyn ymateb negyddol mewn eraill; gellir ystyried hyn, mewn rhai achosion, fel hunan-niweidio digidol, pan fydd unigolyn yn ysgogi eraill yn fwriadol er mwyn ennyn ymateb eraill eu bod yn teimlo eu bod yn eu haeddu.

Dylai agwedd bwysig ar y ddeialog rhwng rhieni, gofalwyr a phlant, felly, fynd i'r afael â chymhellion a disgwyliadau'r person ifanc i sicrhau bod cyfle i nodi materion sylfaenol a fyddai'n elwa o archwilio mewn lleoliad mwy preifat.

Mae chwarae hunaniaeth, arbrofi gyda syniadau a barn newydd a cheisio ceisio ac alinio â grŵp cyfoedion yn agwedd sylfaenol ar lencyndod. Mae'n resyn, yn fy marn i, fod y cam hwn o ddatblygiad plentyn wedi dod, yn achos rhai pobl ifanc yn eu harddegau, yn berfformiad cyhoeddus.

Mae pobl ifanc yn eu harddegau yn enwog am eu sylwadau camfarnu, heb feddwl, ond mae ganddyn nhw hawl i gael cyfle i oedolyn gofalgar eu dwyn i gyfrif mewn ffordd gefnogol, gan helpu i ddysgu a datblygu'r sgiliau cymdeithasol a fydd yn galluogi i fyw'n llwyddiannus fel oedolyn annibynnol.

Mwy i'w Archwilio

Gweld mwy o adnoddau ac erthyglau i gefnogi plant ar-lein

swyddi diweddar