BWYDLEN

Rhianta ar gyfer yr economi ddigidol

Helpwch i gael plant yn barod ar gyfer yr economi ddigidol gyda chyngor gan Luke Roberts

Mae rhieni a phobl ifanc fel ei gilydd yn pendroni beth sydd gan y dyfodol o ran yr economi ddigidol. A ddylai tirwedd newidiol y farchnad swyddi arwain plant tuag at rai gyrfaoedd?

Y farchnad swyddi digidol

Yn yr 20fed ganrif, roedd rhieni ac addysgwyr yn annog plant i ddilyn gyrfaoedd fel cyfreithwyr, meddygon, peirianwyr a rolau addysgedig eraill. Buddsoddodd llawer o rieni'n helaeth yn addysg eu plant i sicrhau llwyddiant yn y proffesiynau hyn, ac roedd cwricwla ysgol yn aml yn ffafrio myfyrwyr academaidd. Roedd y swyddi hyn yn ffordd o warantu incwm a statws sefydlog ac iach.

Fodd bynnag, mae'r farchnad swyddi wedi newid ac yn parhau i newid yn gyflym. Nid yw'r rhan fwyaf yn dod o hyd i 'swydd am oes' mwyach. Yn lle hynny, mae'r economi rhyngrwyd a digidol wedi tyfu'n esbonyddol. Mae hyn wedi arwain at swyddi newydd yn cael eu creu yn y dirwedd ddigidol tra bod rhannau helaeth o ddiwydiannau trwm (mwyngloddiau, gweithfeydd cemegol a melinau dur) wedi cau.

Rydyn ni nawr yn gweld newid mawr arall. Dyma'r newid mewn swyddi coler wen fel y gyfraith, cyfrifeg, rheoli busnes ac iechyd.

Mae swyddi sy'n cynnwys lefelau uchel o greadigrwydd neu lefelau uchel o ymgysylltu emosiynol yn gyrru diwydiannau penodol nawr. Er enghraifft, mae diwydiannau creadigol fel ffilmiau, gemau fideo a hysbysebu yn gofyn am sgiliau perswadio a dirnadaeth unigryw i adrodd stori.

Pobl ifanc yn yr economi ddigidol

Rydym wedi gweld cwmnïau newydd yn dod i'r amlwg yn gyflym iawn megis TikTok ac Twitter yn y sector cyfryngau cymdeithasol neu Minecraft ac Roblox mewn gemau fideo. Mae hyn wedi arwain at gynnydd mewn dylanwadwyr ar y llwyfannau hyn.

Mae'r myth o bobl ifanc yn rhoi'r gorau i'r ysgol i ddechrau eu busnes fel dylanwadwyr ac yn dod i ben fel miliwnyddion yn swnio'n wych. Fodd bynnag, fel rhieni, rydym yn aml yn amharod i gymryd risg. Ychydig iawn o rieni sy’n dweud “syniad gwych” a “gadewch i ni fynd i adeiladu cwmni!” Ac eto, efallai mai cael y syniad a gweithredu arno yw un o’r sgiliau allweddol y bydd eu hangen ar bobl ifanc yn economi ddigidol y dyfodol.

Hyd yn oed yn fwy heriol i bobl ifanc fydd eu gallu i werthu eu sgiliau a'u hamser. Mae'n debygol y bydd llai a llai o swyddi gyrfa. Yn lle hynny, bydd mwy o gwmnïau am ddod â phobl hyfedr i mewn i weithio ar brosiectau am gyfnodau byr.

Bydd angen amrywiaeth o sgiliau ar bobl ifanc: rheoli amser, hunan-gymhelliant, rhwydweithio a rheoli gwrthdaro. Sgiliau trosglwyddadwy gweithiwr llawrydd.

Bydd angen i weithwyr llawrydd y gallu i weld cyfleoedd a helpu i ychwanegu gwerth at wasanaeth neu gynnyrch. Gall hyn fod yn hanfodol ar gyfer y dyfodol, ond mae llawer o rieni yn dal i weld swydd am oes fel y mwyaf diogel. Fodd bynnag, nid yw hyn yn realistig ar gyfer y farchnad swyddi digidol.

Y sgiliau sydd eu hangen i lwyddo yn yr economi ddigidol

Ar yr un pryd, rydym yn gweld swyddi newydd yn dod i'r amlwg yn yr economi ddigidol. Mae peirianneg codio a meddalwedd yn un gangen o yrfaoedd digidol. Mae'r byd angen pobl i ysgrifennu cod i gyfrifiaduron rhaglennu a systemau pwysig. Mae mor boblogaidd fel bod cangen o gemau fideo pwrpasol i ddysgu plant sut i godio.

Mae yna hefyd ymgyrch enfawr i ennyn diddordeb mwy o bobl ifanc yn y sector seiberddiogelwch. Mae hwn yn faes twf parhaus i lywodraethau a chwmnïau preifat. Mae'r gallu i ddeall cyfrifiaduron, waliau tân, rhwydweithio a mwy yn hanfodol wrth i'r rhyngrwyd barhau i ehangu a datblygu. Efallai mai seiberddiogelwch yw swydd draddodiadol y dyfodol yn enwedig wrth i ni anelu tuag at y metaverse a risgiau diogelwch ychwanegol.

Yn ogystal, mae rhai pobl ifanc yn ennill symiau aruthrol o arian gemau fideo fel ffrydwyr, dylanwadwyr neu chwaraewyr e-chwaraeon proffesiynol. Ond nid yw mor syml â chwarae gemau fideo. I ddod yn ffrydiwr neu'n ddylanwadwr, mae angen rhywfaint o sgil cynhyrchu a golygu fideo ar blant. Yn ogystal, mae'r gallu i fynd allan ac ymuno â digwyddiadau e-chwaraeon yn gofyn am rywfaint o hyder yn eu gallu, rhywbeth nad oes gan bawb.

Yn yr un modd bod yn blogiwr neu vlogger (rhywun sy'n blogio trwy fideos ar-lein) yn gallu ennill miloedd o bunnoedd o'r cynnwys maen nhw'n ei bostio neu'n ei hyrwyddo i'w gynulleidfa. Efallai y bydd angen y gallu i gysylltu ag eraill i lwyddo yn y meysydd hyn. Mae hyn felly yn amlygu pwysigrwydd sgiliau cymdeithasol datblygedig.

Creu technoleg ac offer

Mae yna swyddi newydd y gallwn ddyfalu yn eu cylch ar gyfer yr economi ddigidol hefyd. Mae Dr Nicola Milliard o BT wedi awgrymu y bydd maes twf y gallu i helpu peiriannau i ryngweithio â bodau dynol. Gallai'r rhain gynnwys swyddi diddorol fel 'rhaglenwyr personoliaeth' ar gyfer cyfrifiaduron bob dydd fel Siri, Cortana neu Google i helpu defnyddwyr i deimlo'n fwy cyfforddus yn siarad â pheiriannau.

Oherwydd pandemig Covid-19 a chloeon cysylltiedig, mae llawer o weithleoedd wedi gorfod addasu i dechnolegau newydd hefyd. Gall gweithwyr swyddfa ganfod eu hunain yn gweithio gartref neu'n defnyddio model hybrid.

Mae'r dirwedd ddigidol hon wedi agor y drws i lawer o apiau a llwyfannau newydd i gadw gweithwyr yn gysylltiedig. O ganlyniad, mae swyddi nad oeddent yn draddodiadol 'ddigidol' wedi dod yn fwy amlwg. Ar ben hynny, mae'n rhaid i rywun wneud a chynnal y llwyfannau hyn, sy'n gofyn am sgiliau technegol nad oedd eu hangen yn yr 20fed ganrif.

Yn olaf, mae twf y diwydiant rhith-realiti a'r metaverse yn gofyn am feddyliau creadigol. O adeiladu amgylcheddau 3D i greu dyfeisiau meddygol newydd, mae amrywiaeth o sectorau angen pobl dalentog ar gyfer yr economi ddigidol.

Cael plant yn barod am swydd yn yr economi ddigidol

Yr her i rieni yw gwrthsefyll yr ysfa i annog plant i fynd am swyddi traddodiadol a 'diogel'. Mae'r farchnad ddigidol yn newid mor gyflym fel y gall y sgiliau a ddysgwyd heddiw fod wedi darfod ymhen ychydig flynyddoedd yn unig, felly mae angen i blant fod yn hyblyg. Rhai pethau y gall rhieni a gofalwyr eu gwneud nawr yw:

  • annog dysgu gydol oes a meithrin sgiliau: Mae angen i blant sy’n gweithio yn yr economi ddigidol fod yn barod i ddysgu’n gyson yn enwedig wrth i dechnolegau newydd godi
  • helpu plant i adnabod eu sgiliau trosglwyddadwy: Yn y modelau gweithio o bell sy’n boblogaidd yn yr economi ddigidol, mae symudiad tuag at weithio’n llawrydd i lawer. Os yw hyn yn rhywbeth sydd o ddiddordeb i'ch plentyn, mae'n bwysig archwilio sut y gallai ei sgiliau fod o fudd i sectorau lluosog.
  • croesawu technolegau newydd: Er ei bod hi'n hawdd dileu llwyfannau, consolau a dyfeisiau newydd, gallai'r rhain fod yn allweddol yn yr yrfa o ddewis eich plentyn. Er enghraifft, gemau fel Roblox a Ystafell Rec annog defnyddwyr i greu cynnwys. Mae hyn yn rhoi'r sylfeini i lawer ar gyfer gyrfa mewn dylunio gemau, pensaernïaeth, dylunio cartrefi a mwy.
  • cael sgyrsiau rheolaidd am eu diddordebau: Gweld beth maen nhw'n ei wneud ar-lein a lle mae eu diddordebau. Efallai y byddwch yn gweld cyfle i'w helpu i ddatblygu sgil arbennig neu archwilio gwahanol yrfaoedd cyn iddi ddod yn amser i wneud y penderfyniadau hynny.
Apiau meithrin sgiliau i blant bwlb golau

Helpwch blant i ddarganfod sgiliau a diddordebau newydd i baratoi ar gyfer y dyfodol.

Helpwch blant i adeiladu sgiliau gyda'u dyfeisiau

GWELER CANLLAW

swyddi diweddar

mvnbvnbvnbvnbvnbvnbvbn