Prynu Kindle Amazon i'ch plant: Pethau pwysig i'w cofio

Os ydych chi'n ystyried prynu eLyfr Kindle i'ch plentyn, Rik Henderson o Pocket-lint Mae gennych rai awgrymiadau gwych ar sut i'w sefydlu cyn i chi roi eu teclyn newydd i'ch plentyn.

Er na fydd byth yn disodli llyfrau papur fel dewis arall diriaethol i blentyn, mae gan ddarllenydd eLyfr Kindle Amazon ddigon o nodweddion sy'n ddelfrydol ar gyfer darllenwyr iau.

I ddechrau, gallwch brynu a lawrlwytho llawer iawn o lyfrau i'w darllen i'ch plant ieuengaf. Ac wrth iddynt heneiddio, gallant ddefnyddio'r ddyfais i brynu a lawrlwytho eu teitlau eu hunain, i gyd heb gymryd lle ar silffoedd.

Sefydlu 'Sut i' sefydlu math i'ch plentyn

Er hynny, gall sefydlu Kindle ar gyfer plentyn fod yn ddryslyd. Neu efallai nad ydych chi'n gwybod beth sydd ynghlwm.

Dyna pam rydyn ni wedi llunio'r canllaw defnyddiol hwn ar beth i'w ystyried wrth gyflwyno dyfais ddarllen Amazon Kindle i'ch plant am y tro cyntaf.

Yma rydym yn siarad yn benodol am ddarllenwyr eLyfr Kindle, yn hytrach na thabledi Tân, er bod yr un wybodaeth yn berthnasol mewn sawl achos.

Cofrestru cyfrif

Mae angen i Kindle fod wedi'i gofrestru i gyfrif Amazon.

Os ydych chi'n cael Kindle newydd yn benodol ar gyfer plentyn, yna mae angen i chi benderfynu a ydych chi'n mynd a yw wedi'i gysylltu â'u cyfrif Amazon eu hunain, neu â'ch cyfrif.

Os yw'r plentyn / Kindle yn cael ei gyfrif ei hun, yna mae angen cyfeiriad e-bost ar y cyfrif hwnnw, yn ogystal â dull talu. Nid ydych am drosglwyddo'ch cerdyn credyd, felly mae defnyddio cerdyn rhagdaledig i sefydlu cyfrif Amazon yn opsiwn.

Gan ddefnyddio hyn yn golygu, gallwch fod â gwerth bach ar gyfer rhai pryniannau llyfr cychwynnol heb orfod poeni amdanynt yn gwagio'ch cyfrif banc. Gallwch chi ychwanegu at y cerdyn rhagdaledig hwnnw bob amser ar gyfer pryniannau yn y dyfodol.

Os ydych chi'n dewis cael y Kindle ar eich cyfrif (neu gael plentyn yn defnyddio'ch Kindle), yna bydd yn rhaid i chi sicrhau eich bod chi'n defnyddio rheolyddion rhieni i sicrhau nad ydyn nhw'n gwario ar eich cyfrif, neu'n defnyddio'r swyddogaeth FreeTime.

Rheolaethau rhieni

Mae gan Kindle ddigon o rheolaethau rhieni, sy'n lle da i ddechrau. Os ydych chi'n rhoi Kindle i'ch plentyn, gallwch ddewis cau'r prif bwyntiau mynediad i'r rhyngrwyd: porwr gwe, Kindle Store a Cloud.

Gall pob un o'r rhain fod yn anabl, gyda rheolaethau rhieni yn cael amddiffyniad cyfrinair. Mae hynny'n golygu y gallwch, er enghraifft, analluogi'r porwr gwe a Kindle Store ar y ddyfais honno, ond gadael mynediad i Cloud. Cloud yw lle mae'ch pryniannau Kindle yn cael eu storio pan na chânt eu lawrlwytho i ddyfais - dyma'ch catalog cynnwys ar-lein cyflawn.

Gallwch chi gau popeth i ffwrdd, felly rydych chi'n gwybod mai dim ond y cynnwys ar y ddyfais sydd gan eich plentyn ac na all fynd i archwilio. Mae'r Kindle yn dal i fod wedi'i gysylltu â'r rhyngrwyd, nid oes unrhyw bwyntiau mynediad o'r ddyfais.

Mae hwn yn opsiwn gwell na dim ond troi ymlaen modd Awyren, oherwydd bydd llyfrau'n dal i gysoni, ac yn bwysig, gallwch chi anfon llyfrau i'r Kindle o'r Kindle Store ar borwr eich cyfrifiadur. Gallwch hefyd anfon dogfennau i'r Kindle gan ddefnyddio'r cyfeiriad e-bost a neilltuwyd i'ch dyfais Kindle, er enghraifft pecynnau gwaith cwrs o'r ysgol.

Mae hyn yn golygu y gallwch chi roi'r Kindle yn nwylo'ch plentyn a phrynu llyfrau a chael eu danfon i'w dyfais i'w darllen. Byddant yn ymddangos ar y dudalen gartref yn unig.

Beth yw amser rhydd Kindle?

Fodd bynnag, mae gan Amazon system ar gyfer plant o'r enw Amser Rhydd Kindle. Yn y bôn, mae hwn yn ardal sydd wedi'i chloi i lawr yn benodol ar eu cyfer. Mae defnyddio Kindle FreeTime yn golygu y gallwch gael “ochr” oedolyn / rhiant y ddyfais wedi'i chysylltu'n llawn a bod eu hochr “dan glo” wedi'i chloi i lawr yn ddiogel gyda dim ond eu cynnwys.

Mae Kindle FreeTime yn caniatáu ichi sefydlu plentyn (neu nifer y plant) ac yna neilltuo llyfrau iddynt o'ch casgliad. Mae defnyddio FreeTime yn golygu eich bod chi'n prynu'r llyfrau hynny ar eich cyfrif a'u rhannu, yn hytrach na'u prynu trwy gyfrif Amazon yn enw eich plentyn.

Yn bwysig, fodd bynnag, unwaith y byddwch chi mewn Amser Rhydd, mae angen cyfrinair arnoch i fynd allan, felly mae'n ardal ddiogel.

O'r tu mewn i FreeTime mae'r rheolyddion llywio yn gweithio i raddau helaeth fel y maent yn ei wneud mewn mannau eraill, felly gallwch barhau i fynd adref, chwilio a newid rhai gosodiadau, ond mae'r cyfan y tu ôl i'r rhwystr diogelwch hwnnw. Mae yna wobrau ac mae gennych chi darged darllen i annog plant i ddarllen yn rheolaidd.

Bydd cynnydd trwy lyfrau hefyd yn cael ei olrhain ar wahân i'ch darlleniad. Os yw'r ddau ohonoch eisiau darllen The Hobbit, er enghraifft, bydd cynnydd eich plentyn yn cael ei olrhain ar wahân i'ch un chi. Pe byddech chi'n defnyddio'r un cyfrif yn syml ac yn darllen yr un llyfr, byddai'n gyson yn ceisio cysoni'r llyfr hwnnw i'r dudalen ddarllen bellaf, nad yw'n ddelfrydol pan fydd dau berson ar wahân yn ei ddarllen.

Yn bwysig, yn wahanol i gloi dyfais gyda gosodiadau rheoli rhieni uchod, mae'n rhaid i chi aseinio'r cynnwys hwnnw i FreeTime i'ch plentyn o hyd. Gellir gwneud hyn ar y ddyfais ei hun neu drwy borwr, felly gallwch chi brynu llyfrau yn hawdd a'u neilltuo i blant, ond mae'n weithred fwriadol.

Yn glyfar, gallwch droi Amser Am Ddim ar ddyfais a'i adael yn y wladwriaeth honno'r rhan fwyaf o'r amser. Mae ailgychwyn y Kindle o FreeTime yn ei weld yn dychwelyd i FreeTime: yr unig ffordd allan yw plygio'r cyfrinair.

Llyfrgell Aelwydydd a Theuluoedd

Mae Llyfrgell Teulu yn nodwedd Kindle newydd sy'n caniatáu ichi rannu cynnwys ag aelodau'r teulu. Mae'n ffordd gyfleus i chi rannu neu reoli'r cynnwys sydd gennych a dim ond unwaith y mae'n rhaid i chi brynu pethau.

I gael Llyfrgell Deuluol, mae angen i chi greu Aelwyd. Gall hyn gynnwys dau oedolyn, pob un â'i gyfrif Amazon ei hun, a hyd at bedwar o blant. Mae'r cyfrifon plant hyn yn cael eu sefydlu gan ddefnyddio FreeTime.

Gan na all Aelwyd dderbyn mwy na dau gyfrif Amazon (dau riant yn dybiannol) mae'n anfantais cael Kindle plentyn gyda'i gyfrif Amazon ei hun, gan na ellir cynnwys y trydydd cyfrif hwnnw ac na allwch rannu cynnwys trwy'r Llyfrgell Teulu. (Wrth gwrs, ni fydd gan bob Aelwyd ddau riant, neu efallai na fydd ganddyn nhw ddau riant sydd eisiau rhannu cynnwys.)

Fodd bynnag, unwaith y bydd gennych a Setup Llyfrgell Teulu, gall y ddau gyfrif oedolion reoli'r cynnwys y mae'r plant yn cael mynediad iddo. Mae hynny'n golygu y gall un oedolyn brynu'r cynnwys a gall y llall ei ychwanegu neu ei dynnu o'i gyfrif ei hun os oes angen.

Unwaith y bydd gennych oedolion a phlant mewn Aelwyd, mae'n hawdd iawn rheoli cynnwys trwy borwr. Yn eich gosodiadau cyfrif cyrraedd Rheoli'ch Cynnwys a'ch Dyfeisiau gallwch weld eich holl lyfrau Kindle a phwy yn eich cartref sy'n cael mynediad atynt.

Beth yw'r setup Kindle plentyn gorau?

Mae'r ystod o opsiynau a dulliau yn golygu y gellir teilwra lleoliadau i oedran eich plentyn a faint o ymreolaeth rydych chi am iddyn nhw ei gael. Ar gyfer y plant iau, byddwch chi am i'w Kindle gael ei gofrestru i'ch cyfrif Amazon, ond gyda'r holl reolaethau rhieni yn cael eu cynnwys, felly does dim mynediad i'ch cyfrif, Cloud na'r porwr gwe.

Yna byddwch chi am ddefnyddio FreeTime ar gyfer y plentyn hwnnw. Os ydyn nhw'n cael eu dyfais Kindle “eu hunain”, gallwch chi reoli'r cynnwys maen nhw'n cael mynediad iddo o bell. Gallwch roi llyfrau trwy brynu dim ond eu neilltuo i'w cyfrif FreeTime.

Rydych chi'n dal i reoli cynnwys bob amser a gallwch chi gael gwared yn hawdd ar lyfrau maen nhw wedi gorffen gyda nhw neu wedi tyfu'n wyllt. Yn bwysig, os ydych chi'n ei brynu trwy'ch cyfrif, eich cynnwys chi ydyw ac yna gallwch ei rannu gydag aelodau iau'r teulu. Yn yr un modd, wrth i blentyn dyfu'n hŷn, gan ddefnyddio Aelwyd, gallwch barhau i rannu cynnwys hŷn yn y dyfodol y gallech fod wedi'i brynu i chi'ch hun.

Gwybodaeth ychwanegol

Darganfyddwch fwy am ddyfeisiau technoleg eraill yn ein canllaw technoleg i rieni

Priodoli delwedd: Kolin Toney o dan Drwydded Creative Commons

Sgroliwch i Fyny