Allweddi 5 i Rianta yn y Byd Digidol

Priodoli delwedd: Intel Free Press o dan Drwydded Creative Commons

Er mwyn helpu rhieni i ddelio â rhai o'r materion y gallent eu hwynebu wrth rianta yn y byd digidol, mae Dr. Elizabeth Milovidov, Ysw, yn rhoi rhai awgrymiadau gwych ar sut i fynd at y rhain a chael y gorau o'r cyfleoedd y mae'r rhyngrwyd yn eu cynnig.

Mae magu plant heddiw yn cyflwyno cyfres ar wahân o heriau wrth i rieni a gofalwyr fynd i'r afael â materion sy'n ymwneud â'r Rhyngrwyd, technoleg newydd a chyfryngau cymdeithasol. Byddai rhai rhieni'n dweud bod delio â phlentyn yn y byd digidol yn ddigon i leihau rhiant i fàs ysgubol o hunan-amheuaeth a phryder. Ac os yw'r plentyn hwnnw'n blentyn bach neu yn ei arddegau - yna mae'n rhaid i ni dreblu'r crynu.

Ond o ddifrif, ydy magu plant heddiw yn gymaint o hunllef? Gadewch i ni edrych yn agosach.

A oes unrhyw un o'r senarios hyn yn swnio'n gyfarwydd i chi?

Wrth y bwrdd cinio, fe gewch ymateb cyflymach os byddwch chi'n anfon neges destun at eich plentyn yn ei arddegau i'w gael i basio'r halen.

Gall eich plentyn bach droi bys ar ffôn clyfar a dod o hyd i'w hoff sianel fideo ar ei phen ei hun - yn 6: 00 yn y bore.

Mae eich plentyn 8 oed yn cardota dro ar ôl tro am y ffôn clyfar diweddaraf, mwyaf oherwydd “Mam, mae gan yr holl blant eraill nhw.”

Mae eich plentyn 12 oed yn argyhoeddedig nad oes angen astudio mathemateg, Saesneg nac unrhyw bwnc arall oherwydd y bydd yn ei “gwneud” fel seren YouTube.

Hmm, felly efallai bod rhai o'r senarios hyn yn disgrifio'ch cartref yn berffaith, neu efallai eu bod yn hollol anghysbell, ond ni waeth sut olwg sydd ar eich cartref, mae yna bethau ymarferol 5 y gall unrhyw riant neu ofalwr eu gwneud i helpu eu plentyn i ffynnu yn y oes ddigidol.

1. Dathlwch y cyfleoedd yn y byd digidol, gan leihau'r risgiau ar yr un pryd

Rydym i gyd wedi clywed y stori arswyd ddiweddaraf gan y cyfryngau am 'ryw blentyn cyfeiliornus gwael' a'r peryglon a ddilynodd. Ond rhieni - cadwch eich persbectif a chwiliwch am y pethau cadarnhaol y mae pobl ifanc yn eu gwneud ar-lein. Er enghraifft, y bachgen dewr 13 oed hwn creu fideo YouTube i bobl ifanc sensitif am Seiberfwlio neu yr 18 mlwydd oed hwn a greodd wefan i ganiatáu i fodurwyr herio tocynnau neu y ferch 7 oed hon a greodd fideos straeon Amser Gwely ar gyfer merch heddwas syrthiedig neu y bechgyn hyn ag awtistiaeth cysylltu trwy Minecraft.

Gall y rhyngrwyd, cyfryngau cymdeithasol a thechnoleg gyflwyno cyfleoedd gwych i'n plant, ar yr amod bod ein plant yn defnyddio'r offer hyn mewn modd cyfrifol. Gall rhieni arwain eu plant at ddefnydd cyfrifol hyd yn oed os nad oes ganddyn nhw sgiliau technoleg. Bydd synnwyr cyffredin, profiad a'ch steil magu plant eich hun yn mynd yn bell.

2. Dechreuwch y sgwrs a'i chadw i fynd

Nid oes angen i chi wybod unrhyw un o'r termau slic yn Minecraft er mwyn siarad â'ch plentyn am y gêm. Nid oes ond rhaid i chi ofyn am y gêm, eu hoff rannau, beth maen nhw'n hoffi ei wneud, ac ati. Er y bydd eich plentyn yn sicr yn creu argraff os ydych chi'n taenellu rhywfaint o derminoleg Minecraft yn y sgwrs, yn sicr nid oes rheidrwydd arnoch chi. Ond i'r rhieni dewr hynny, fe allech chi ddweud: 'A wnaethoch chi silio llawer o mods?' neu 'Sut wnaethoch chi ddianc o'r creeper hwnnw?' neu 'Waw, doeddwn i ddim yn meddwl y byddech chi'n ei wneud allan o'r Nether.'

Yn amlwg nid ar gyfer Minecraft yn unig y mae'r domen hon, ond ar gyfer pob agwedd ar weithgareddau ar-lein eich plentyn. Yr allwedd yma yw dechrau'r sgwrs, cymryd rhan ym mywyd digidol eich plentyn ac aros yn rhan.

Angen help gyda rhai cychwyn sgwrs? Edrychwch ar yr awgrymiadau hyn sy'n briodol i'w hoedran ar sut i amddiffyn eich plant ac ni fyddwch byth yn brin o ddeunydd.

3. Byddwch yn fodel rôl digidol

Gadewch imi ailadrodd yr un hwnnw: “Byddwch yn fodel rôl digidol.” Mae hynny'n golygu rhoi eich ffôn clyfar, llechen neu liniadur i lawr ac edrych i mewn i lygaid eich plentyn a gwrando. Rwy'n golygu gwrando o ddifrif. Mae llawer o rieni o'r farn bod cydbwysedd sgrin ar gyfer plant a phobl ifanc yn unig, ond y gwir yw bod angen rhywfaint o ddadwenwyno digidol ac amser segur ar lawer o oedolion hefyd.

A arolwg diweddar o blant nodi eu disgwyliadau o ran defnyddio technoleg yn eu teuluoedd: byddwch yn bresennol, defnydd cymedrol, goruchwylio plant, dim tecstio wrth yrru, dim rhagrith ac - aros amdano - dim gorgysgodi. Dim mwy yn tynnu tunnell o luniau o'ch plentyn a'i bostio i gyd o'ch cyfrifon Facebook. Newid diddorol i fyny, ynte?

4. Dysgwch eich plentyn i fod yn wydn

Gall rhieni ddysgu eu plant i fod yn wydn a fydd yn caniatáu i'w plentyn 'bownsio'n ôl' o rywfaint o'r casineb ar-lein y gallent yn anochel ei brofi neu ei arsylwi. Gall rhieni helpu eu plant i gynyddu eu sgiliau cymdeithasol ac emosiynol fel y bydd plant yn gallu deall a rheoli eu hemosiynau a eu bydoedd cymdeithasol ar-lein.

Daniel Goleman wedi dweud “Bywyd teulu yw ein hysgol gyntaf ar gyfer dysgu emosiynol: yn y crochan agos-atoch hwn rydym yn dysgu sut i deimlo amdanom ein hunain a sut y bydd eraill yn ymateb i'n teimladau; sut i feddwl am y teimladau a'r ofnau hyn. "

5. Ymdrechu am gydbwysedd sgrin

Ydw, rwy'n gwybod mai hwn yw'r allwedd rianta anoddaf i'w defnyddio gan fod sgriniau'n hollbresennol. Ond byddwn yn cynnig y rheolau syml hyn:

Gwaith cartref / tasgau yn gyntaf, sgriniau yn ddiweddarach;

Am bob awr o amser sgrin, darparwch awr gyfartal o amser teulu ymgysylltiedig go iawn;

Dynodi eiliadau di-dechnoleg ar gyfer y teulu cyfan.

Mwy i'w Archwilio

Os hoffech gael mwy o awgrymiadau ar rianta digidol, edrychwch ar yr adnoddau hyn

Sgroliwch i Fyny