BWYDLEN

Mae bwrdd graddio VSC yn ehangu chwiliad gêm hygyrchedd Cronfa Ddata Fideo Teulu

Mae'n Ddiwrnod Ymwybyddiaeth Hygyrchedd Byd-eang ddydd Iau 20 Mai, a'r Cronfa Ddata Gêm Fideo Teulu yn lansio offer hygyrchedd gemau fideo newydd gyda chefnogaeth ei bartner hygyrchedd Bwrdd Ardrethu VSC.

Mae'r gronfa ddata bellach yn cynnwys dros 1200 o gemau gyda'r holl wybodaeth sydd ei hangen ar rieni i wneud dewis gwybodus. Graddfeydd PEGI, blychau ysbeilio, pryniannau yn y gêm, chwaraewyr ar-lein, a rhyngweithio eraill.

Dros y 12 mis diwethaf gyda chefnogaeth gan y Fenter Chwaraeadwyedd a sefydliadau hygyrchedd eraill mae'r gronfa ddata wedi ychwanegu 7500 pwyntiau data hygyrchedd gemau fideo felly gall chwaraewyr chwilio am gemau ar y sail hon hefyd. Bydd cefnogaeth ychwanegol y VSC yn galluogi ehangu'r ymdrech hon fel bod gan 500 o gemau ar y gronfa ddata ddata hygyrchedd heddiw.

Offer Hygyrchedd Newydd ar gyfer Diwrnod Ymwybyddiaeth Hygyrchedd Byd-eang

Dywedodd Ian Rice, Cyfarwyddwr Cyffredinol Bwrdd Ardrethu VSC: “Ein cenhadaeth yw sicrhau bod gan rieni’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnynt i wneud penderfyniadau gwybodus am y gemau fideo y mae eu teuluoedd yn eu chwarae.
Mae'r graddfeydd oedran a'r wybodaeth gynnwys a gyhoeddwn yn ddarn pwysig o hynny, ond rydym hefyd yn gwybod mai dim ond rhan o'r llun ydyn nhw. Bydd y wybodaeth hygyrchedd a ddarperir ar y Gronfa Ddata Gemau Fideo i Deuluoedd yn caniatáu i ddefnyddwyr ddod o hyd i gemau yn seiliedig nid yn unig ar addasrwydd oedran PEGI ond hefyd yn unol â'u gofynion hygyrchedd.

Mae'r VSC yn falch o gefnogi'r fenter hon fel y Partner Hygyrchedd, gan sicrhau bod gemau fideo yn parhau i wneud cyfraniad cadarnhaol i fywydau plant a theuluoedd ledled y DU. "

Nod y gronfa ddata yw helpu chwaraewyr i ddarganfod gemau sy'n addas i'w hanghenion, yn ogystal â dod o hyd i ddewisiadau amgen i gemau nad oes ganddynt y dyluniad neu'r gosodiad hygyrchedd gofynnol eto.

Ian Hamilton, cyd-gyfarwyddwr GAconf a chydlynydd Canllawiau Hygyrchedd Gêm Dywedodd: “Mae gwybodaeth i wneud penderfyniadau prynu gwybodus yn parhau i fod yn rhwystr parhaus a sylweddol i bobl anabl. Mae wedi bod yn hyfryd gweld dealltwriaeth Cronfa Ddata Gêm Fideo Teulu o sut mae'r mater hwn yn cyd-fynd â'u cenhadaeth, a'u hymrwymiad parhaus i ddod o hyd i ffyrdd o chwalu'r rhwystr hwn. "

Dywedodd Andy Robertson, cyd-sylfaenydd y Gronfa Ddata Gêm Fideo Teulu: “Mae wedi bod yn fraint cael gweithio gyda rhai pobl anhygoel i gynnig chwiliad hygyrchedd ar y gronfa ddata.

Y dudalen Adolygu Hygyrchedd newydd yw'r cam nesaf wrth drosoli'r data hwn i helpu pobl i ddod o hyd i gemau anhygoel i'w chwarae. Rydyn ni'n dîm bach, ac yn dysgu am hyn wrth i ni fynd, ond gyda 5000 o bobl yn ymweld â'r wefan bob dydd, mae'r ymateb i'r offer Hygyrchedd ar y gronfa ddata wedi bod yn ostyngedig ac yn gyffrous. "

Yr offeryn Chwilio Hygyrchedd yn defnyddio'r data hwn i ddod o hyd i gemau sy'n cwrdd â gofynion hygyrchedd penodol. Yn syml, mae chwaraewyr yn nodi eu meini prawf chwilio pwrpasol i ddod o hyd i'r gemau paru. Gellir cyfuno hyn â PEGI, system, genre, a meini prawf chwilio eraill i gynnig chwiliad gêm wedi'i deilwra'n arbennig:

Yr offeryn Adolygu Hygyrchedd yn darparu dadansoddiad o'r 1200 o gemau ar y gronfa ddata. Ei nod yw manylu ar nodweddion hygyrchedd Anhawster, Darllen, Rheoli, Llywio, Delwedd, Sain a Chyfathrebu. Mae hyn nid yn unig yn ei gwneud hi'n haws asesu a yw gêm yn ffit dda cyn ei phrynu, ond lle mae gan gêm hygyrchedd cyfyngedig mewn ardal benodol mae'r dudalen yn cynnig gemau tebyg gyda hygyrchedd cryfach fel pryniant amgen.

Er enghraifft, y Kaze a The Wild Masks adolygiad yn awgrymu rhai gemau tebyg gyda mwy o opsiynau i gynorthwyo darllen. Y Drioleg Teyrnasiad Spyro adolygiad yn awgrymu rhai gemau tebyg gyda mwy o opsiynau anhawster. Adolygiad Valheim yn awgrymu rhai gemau tebyg gyda mwy o gymhorthion llywio.

Adnoddau dogfen

Dewch o hyd i gemau i blant, pobl ifanc yn eu harddegau, ac oedolion ifanc.

Logo cronfa ddata gêm fideo teulu

Cronfa Ddata Gêm Fideo Teulu

swyddi diweddar

mvnbvnbvnbvnbvnbvnbvbn