Yr emosiynau y tu ôl i seiberfwlio | Materion Rhyngrwyd

Deall yr emosiynau y tu ôl i seiberfwlio

Cwestiwn pwysicaf i feddwl amdano yw beth sy'n digwydd mewn sefyllfaoedd bwlio mewn gwirionedd? Rydym yn gwybod bod bwlio yn aml yn ymwneud â phŵer am unrhyw nifer o resymau, ee gall dioddefwr bwlio fwlio eraill mewn ymgais i unioni'r anghydbwysedd pŵer.

Gall fod elfennau a all gynnwys mwynhad o wylio / adnabod pobl eraill yn dioddef er mwyn teimlo'n bwerus. Fodd bynnag, yr hyn sydd fel arfer yn newid yr ymddygiad hwn neu a all atal bwlio mewn gwirionedd yw gweld effaith rhywun arall mewn trallod neu ddioddefaint. Rydyn ni'n galw hyn empathi, sy'n golygu ein bod yn gallu cymryd safbwynt rhywun arall a dychmygu sut mae hynny'n teimlo.

Rhoi'ch hun yn eu hesgidiau

Dychmygwch eich bod yn ddig, wedi'ch bychanu, yn ofidus ac ar hyn o bryd yn profi llawer o negyddol emosiynau ar hyn o bryd. Efallai na fydd unrhyw un i'ch helpu chi i reoleiddio'r teimladau hyn ac nid ydych chi am eu teimlo. Beth fyddech chi'n ei wneud?

Fel oedolyn mae'n debyg bod gennych chi ychydig o opsiynau. Fe allech chi weiddi, rhegi, taro bag dyrnu, mynd am dro, ffonio ffrind a “rantio”. Neu’r hyn sy’n digwydd yn aml mewn bywyd bob dydd yw eich bod yn ei dynnu allan ar rywun arall (h.y. dyma fel arfer sy’n arwain at gynddaredd ar y ffordd).

Yn aml gall hyn fod y rhesymeg y tu ôl i ymddygiad plant hefyd. Nawr, dychmygwch eich bod wedi eistedd wrth eich cyfrifiadur ac mae'r person hwnnw yn y gwaith sy'n eich cynhyrfu amser cinio bellach ar yr ap cyfryngau cymdeithasol rydych chi'n ei ddefnyddio.

Pe byddech chi'n hollol ddienw ar yr app hon ac y gallech chi ysgrifennu rhywbeth wedi'i anelu atynt a fyddai'n eich galluogi i deimlo'n bwerus ac a fyddai'n eu brifo, a fyddech chi? Beth fyddai'n eich rhwystro chi a beth fyddai'n eich sbarduno?

Pa debygrwydd allwch chi ei weld yma am eich ymddygiad fel oedolyn yn defnyddio'r rhyngrwyd a phlentyn? Pa adnoddau mewnol sydd gennych a fyddai'n eich atal rhag seiberfwlio rhywun a sut ydych chi'n meddwl y gallech chi egluro hyn i'ch plentyn?

Beth allwn ni ei wneud fel rhieni i gyfyngu ar effeithiau a chynyddu atgyweiriadau seiberfwlio?

Gall yr effaith seicolegol a niwrowyddonol ar gyfer y dioddefwr a'r bwli amrywio o embaras, i euogrwydd i gywilydd. Mae'r rhain yn dri ymateb gwahanol ac mae gan bob un ei set ei hun o symptomau cynnil y gallwch chi eu hadnabod.

embaras

Mae hyn yn ymwneud ag edrych yn ffwl ar eraill ond mae cael y gwytnwch i “chwerthin am ben” ac yn niwrowyddonol mae'n rhywbeth y gallwch chi ei adfer yn eithaf cyflym. Efallai y byddwch yn sylwi ar hyn gan swildod eich plentyn i drafod y mater, ac eto mae parodrwydd i wneud hynny. Efallai y byddan nhw'n dweud “byddwch chi'n chwerthin arna i” neu rywbeth tebyg.

Gallwch chi helpu'ch plentyn trwy egluro ein bod ni'n teimlo'n wirion weithiau neu efallai ein bod ni wedi gwneud rhywbeth gwirion (fel galw enwau i ymuno ag eraill / cyfoedion) ac y bydd hyn yn pasio ac y gellir ei atgyweirio os ydyn ni'n sylweddoli ein camgymeriad ac yn yr achosion gorau yn gallu ymddiheuro amdano. Gallwch “normaleiddio” yr ymddygiad hwn os yw'n ddamweiniol ac na fwriedir iddo fod yn ddieflig. Meddyliwch sut rydyn ni'n chwerthin ar rai rhaglenni teledu sy'n dangos ymddygiad dynol gwirion (Rydych chi wedi cael eich fframio).

Euogrwydd

Mae hyn yn deimlad y bydd y seiberfwli yn fwy na thebyg, sef “Fe wnes i rywbeth drwg”. Yn aml iawn bydd plant yn dawel, yn gyfrinachol ac yn eich osgoi ac efallai y byddan nhw'n dweud “byddwch chi'n fy malu”, “byddwch chi'n fy nghosbi” “byddwch chi'n cymryd fy ffôn i ffwrdd” neu eiriau tebyg, oherwydd maen nhw'n disgwyl y byddan nhw'n cael eu cosbi am y weithred o wneud rhywbeth drwg.

Gallwn helpu ein plant yma trwy egluro eu bod wedi gwneud dewis gwael, bod gan y dewis ganlyniadau a bod y dewis a wnaethant wedi cael effaith ar berson arall. Mae hyn yn caniatáu ar gyfer teimlad gwydn o allu “gwneud iawn am y dewis gwael” sydd, yn nhermau'r ymennydd, yn ymateb iach i adeiladu plentyn mwy tosturiol ar gyfer y dyfodol.

Yn eithaf aml yn fy ystafell therapi, gofynnaf i rieni beidio â myfyrio gormod ar yr agwedd o “dynnu sylw gormod at deimladau dioddefwyr” gan fod hyn yn ychwanegu at y teimlad nesaf y byddaf yn ei drafod.

Cywilydd

Mae hwn yn deimlad y mae dioddefwr a seiberfwli yn dod ar ei draws yn aml gan fod hwn yn deimlad o “Rwy'n AC drwg”. Mae hyn fel arfer yn haws i'w weld gan ymddygiadau a geiriau sy'n adlewyrchu diffyg hunan-barch neu hunan-werth felly efallai y byddan nhw'n dweud rhywbeth fel “does neb yn fy hoffi i” neu “Dwi ddim yn dda” a “byddwch chi'n casáu fi”. Mae'r plant hyn yn dioddef yn emosiynol ac yn gorfforol.

Rydych chi'n gweld mewn cyflwr o gywilydd bod y corff yn dechrau cynhyrchu cemegolion nad ydyn nhw'n ddefnyddiol ar gyfer datblygiad yr ymennydd, empathi a thosturi. Mae'r plentyn yn dechrau tynnu'n ôl neu weithredu'n allanol, fel ymddygiad ymosodol.

Gallwn helpu ein plant yma, nid trwy or-ganmol nhw, ond trwy gysylltu â nhw a myfyrio wrthyn nhw ein bod ni'n gwybod sut mae cywilydd yn teimlo (mae'r rhan fwyaf ohonom ni'n ei wneud!) A pha mor anodd y gall hyn fod. Gallwn ddysgu eistedd gyda'n plant os mai nhw yw'r dioddefwr a dweud wrthynt y gall ymddygiad rhywun arall fod yn anodd ei oddef, yn enwedig pan fydd wedi'i anelu atom ni'n bersonol.

Dangos dealltwriaeth i fynd i'r afael ag emosiynau sy'n gysylltiedig â seiberfwlio

Os yw ein plant wedi bod yn seiberfwlio gallwn esbonio ei bod yn rhaid ei fod wedi bod yn frawychus, yn brifo neu'n ddryslyd iddynt fod eisiau brifo rhywun arall a'n bod yn deall ein bod i gyd wedi bod yn y lle hwnnw pan fyddwn yn ofnus, yn ddig , brifo.

Gall gallu dweud sori eu helpu i ddod i delerau â'u hymddygiad. Rwy'n siŵr bod y mwyafrif ohonyn nhw mewn gwirionedd. Trwy siarad a chysylltu â'n plant fel hyn gallwn helpu i newid yr ymddygiadau negyddol sydd mor aml yn cyd-fynd â seiberfwlio.

Gwyliwch fideo ar sylwi ar arwyddion Seiberfwlio

Mae'r blogiwr mummy Adele Jenning o Ourfamilylife.co.uk yn rhannu ei chynghorion ar ba arwyddion i edrych amdanynt os ydych chi'n amau ​​bod eich plentyn yn cael ei seiber-fwlio

Mwy i'w Archwilio

I gael cyngor ac arweiniad pellach am seiberfwlio, ewch i:

Sgroliwch i Fyny