Rhywio - herio'r bom amser yn ei arddegau

Rydyn ni wedi creu'r stori ffuglen hon am April, sy'n anfon delwedd agos ohoni ei hun at ei ffrind ac fel mewn rhai achosion go iawn, mae'n cael ei rhannu â phlant eraill o'i hysgol.

Y gwersi cyfreithiol a thechnoleg bywyd - gwersi y dylai pob rhiant wybod amdanynt

Mae stori'r bachgen 14 oed sy'n cael ei ymchwilio gan yr heddlu am anfon llun noeth - neu sext - ohono'i hun at gyd-ddisgybl wedi gwneud penawdau ledled Prydain.

Roedd pobl yn cwestiynu a ddylai'r heddlu fod wedi ymchwilio o gwbl.

Mae'r ysfa ar gyfer secstio a rhannu delweddau, yn enwedig ymhlith pobl ifanc yn eu harddegau trwy Snapchat, yn fater enfawr i rieni.

Mae'r bachgen hwn ymhlith miloedd sydd wedi gwneud hyn ac efallai ei fod wedi'i weld fel gweithgaredd diniwed.

Sut gall secstio effeithio ar blant?

Yn ogystal â niweidio cyfeillgarwch, enw da a bywydau, mae'n anghyfreithlon yn y pen draw.

Pan fydd plant yn cymryd rhan mewn secstio, maen nhw'n creu delwedd anweddus o berson o dan 18. Er bod y ddelwedd ohonyn nhw eu hunain, mae yn erbyn y gyfraith - fel y mae dosbarthu'r ddelwedd honno.

Mae toreth dyfeisiau cysylltiedig yn golygu bod mwy o gyfle i rannu, anfon ac ysgwyddo wrth gyffwrdd botwm, a bellach gellir rhannu delweddau yn hawdd ymhlith grwpiau cymheiriaid, gan arwain at embaras, aflonyddu ac, mewn rhai achosion, hyd yn oed blacmel.

Er ei fod yn brin mewn achosion fel hyn, gall yr heddlu deimlo rheidrwydd i ymchwilio.

Beth mae rhieni'n ei wneud i helpu eu plentyn

Rydym yn ei ystyried yn swydd rhiant neu ofalwr i gael sgyrsiau gonest iawn am secstio â'u plant a sut y gall rhannu delweddau fel hyn gael effaith hirhoedlog ar hunan-barch plentyn.

Wrth wraidd yr ateb mae addysg. Mae angen i rieni fod yn fwy cydnaws â gweithgaredd digidol eu plant fel y gallant gynghori, addysgu a chefnogi manteision ac anfanteision y byd cysylltiedig.

Yn union fel yn y byd corfforol, mae angen i rieni fod yn ymwybodol o ymddygiad digidol eu plant a rheoli'r sefyllfa yn briodol.

Pan fyddwn yn siarad â rhieni rydyn ni'n dweud wrthyn nhw am y Prawf Billboard - a fyddech chi'n hapus i weld llun rydych chi wedi'i rannu ar hysbysfwrdd? Os mai'r ateb yw 'na', yna peidiwch â'i anfon.

Yn ogystal ag Asiantaethau Troseddu Cenedlaethol Thinkuknow mae gan ffilmiau addysgol, Internet Matters gyngor hefyd ar sut y gall rhieni ddelio â'r mater hwn.

Darllen Ychwanegol

Helpwch eich plentyn i ddeall peryglon secstio gyda'r adnoddau hyn:

Beth sydd angen i chi ei wybod am secstio

Snapchat yn ddiogel: rhieni sut i arwain

Mae'r pedwar fideo hyn o raglen addysg Thinkuknow Command NCA-CEOP Command o'r enw 'Nude Selfies - Yr hyn y mae angen i Rieni a Gofalwyr ei Wybod' yn ardderchog i rieni ddysgu am secstio a hunlun noethlymun.

swyddi diweddar