BWYDLEN

Datgelwyd: Mae 7 allan o bobl ifanc 10 eisiau i rieni osod hidlwyr i'w hamddiffyn ar-lein

Mae dwy ran o dair o blant yn credu bod rheolaethau rhieni yn 'syniad da' ac yn helpu i'w hamddiffyn rhag cynnwys oedolion, yn ôl arolwg newydd gan y sefydliad diogelwch ar-lein Internet Matters.

Mae mwyafrif yr arddegau o blaid rheolaethau rhieni

Mae'r canfyddiadau, a ryddhawyd heddiw fel rhan o Ddiwrnod Rhyngrwyd Mwy Diogel eleni, yn datgelu bod 65% o bobl ifanc 11-16 oed o blaid y rheolyddion - y gellir eu cymhwyso i apiau a dyfeisiau technoleg - tra bod 69% o'r farn eu bod ar waith i'w hatal rhag gweld cynnwys amhriodol i oedolion.

Roedd traean o'r plant o'r farn y dylent fod yn 15 o leiaf cyn iddynt fynd ar-lein heb unrhyw gyfyngiadau tra bod chwarter y bobl ifanc (24%) a arolygwyd o'r farn y dylid cymryd rheolaethau a chyfyngiadau rhieni i ffwrdd dim ond ar ôl iddynt fod dros 17 oed.

Diffyg defnydd o reolaethau rhieni ymhlith rhieni 

Ond canfu ymchwil ychwanegol * er bod mwyafrif helaeth y rhieni yn ymwybodol o reolaethau - dim ond 4 o bob 10 rhiant sy'n eu defnyddio.

Canfu arolwg o rieni â phlant 4-16 mai dim ond 39% o rieni sy'n gosod rheolaethau ar draws eu rhwydwaith band eang neu symudol, dim ond 35% o rieni sy'n gosod rheolaethau ar ddyfeisiau y mae eu plant yn eu defnyddio gartref a dim ond 45% sy'n cymhwyso gosodiadau preifatrwydd i blant eu plentyn. Cyfryngau cymdeithasol.

Daw'r ffigurau ynghyd â'n partneriaid sy'n cynnwys BT, Sky, TalkTalk a Virgin Media, EE, Google, y BBC a Huawei, marc Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2018.

Cefnogi Diwrnod Rhyngrwyd Mwy Diogel gyda chanllawiau Sefydlu Diogel

Gwnaed yr ymchwil cyn lansio ein rheolaethau rhieni cam-wrth-gam newydd a'n canllawiau preifatrwydd i'w gwneud hi'n haws i rieni gael dyfais eu plentyn 'Set Up Safe'. Gyda chyfanswm o 75 o ganllawiau, maent yn ymdrin ag ystod eang o ddyfeisiau, rhwydweithiau, llwyfannau ac apiau.

Y canllawiau Sefydlu Diogel, ar gael yn internetmatters.org/setupsafe, darparu gwybodaeth gyfoes a chyfarwyddiadau cam wrth gam syml i hidlwyr cynnwys a gosodiadau preifatrwydd ar ystod o ddyfeisiau, rhwydweithiau a llwyfannau.

Ac i'r rhieni hynny sydd angen mwy o help ymarferol, bydd EE, partner mwyaf newydd a cyntaf symudol Internet Matters, yn agor eu drysau i bob rhiant ar draws eu holl siopau yn y DU. Byddant yn cynnig cefnogaeth i'r rheini sy'n ei chael hi'n anodd mynd i'r afael ag ymarferoldeb rheolaethau rhieni a gosodiadau dyfeisiau, gyda chyngor ymarferol syml.

Buddion gosod rheolaethau rhieni

Prif Swyddog Gweithredol Internet Matters, Carolyn Bunting, Meddai: “Gall technoleg ymddangos yn llethol ac mae ymchwil wedi dangos mai dyma’r rheswm yn aml nad yw rhieni’n defnyddio rheolaethau rhieni.

“Ond gall gosod rheolaethau sy’n briodol i’w hoedran helpu i amddiffyn plant rhag risgiau posibl ar-lein.

“Mae ein canllawiau newydd Set Up Safe wedi’u cynllunio i ddangos i rieni sut i osod rheolaethau rhieni, ar gyfer ystod gyfan o’r apiau a’r dyfeisiau mwyaf poblogaidd, mewn ffordd wirioneddol glir a hawdd ei dilyn.

“Fel erioed, mae'n bwysig bod rhieni'n cofio mai dyma un o'r offer yn y pecyn cymorth diogelwch ar-lein ac mae angen i rieni sicrhau eu bod yn cael sgyrsiau rheolaidd, gonest ac agored â'u plentyn am eu byd digidol i sicrhau eu bod yn cadw'n ddiogel ar-lein."

Cefnogaeth gan EE i helpu i gadw plant yn ddiogel ar-lein

Marc Allera, Prif Swyddog Gweithredol brandiau defnyddwyr BT EE, BT a Plusnet Dywedodd“Rydyn ni i gyd yn gwybod y gall fod yn anodd i rieni aros ar ben yr apiau, gemau a rhwydweithiau cymdeithasol diweddaraf y mae eu plant yn eu defnyddio.

“Fel rhiant, rwy’n gwybod pa mor bwysig yw mynd i’r afael â diogelwch ar-lein gyda’n plant, a’n mae partneriaeth â Internet Matters yn golygu y gallwn helpu i ddarparu cyngor ymarferol i rieni am ymddygiad, diogelwch a diogelwch ar-lein. “Rydym hefyd wedi cyflwyno hyfforddiant newydd i’n staff mewn siopau a chanolfannau cyswllt ei ddarparu
gwell cefnogaeth ar gyfer pynciau diogelwch ar-lein i hyd yn oed mwy o rieni ledled y DU. ”

Canfu'r arolwg o blant:

  • Mae dros ddwy ran o dair (66%) o bobl ifanc yn credu bod rheolaethau rhieni yn cael eu defnyddio i'w hatal rhag dieithriaid.
  • Mae mwy na thraean y bobl ifanc (33%) yn credu y dylent allu mynd ar-lein yn 15-16 heb unrhyw reolaethau rhieni.

Canfu arolwg rhieni:

  • Mae 1 mewn rhieni 5 (19%) yn cyfaddef nad ydyn nhw'n gosod rheolaethau rhieni gan eu bod yn 'rhy gaeth'
  • Mae 1 mewn rhieni 10 (11%) yn cyfaddef nad ydyn nhw'n gosod rheolaethau rhieni fel 'maen nhw'n rhy gymhleth'
  • Dywed 17% o rieni nad oes 'unrhyw bwynt gan y gall plant fynd o'u cwmpas'
  • Mae 13% yn honni ei fod yn cyfyngu ar eu defnydd o'r rhyngrwyd

Llysgennad Materion Rhyngrwyd a seicolegydd, Dr Linda Papadopoulos Meddai: “Mae'n hanfodol bod rhieni'n sefydlu rheolaethau rhieni sy'n briodol i'w hoedran ar ddyfais eu plentyn er mwyn sicrhau bod ganddyn nhw le diogel i fod ar-lein.

“Ni ddylai adeiladu ffiniau ar-lein fod yn ddim gwahanol i unrhyw gam bywyd arall.

“Yn union fel dysgu plentyn i reidio beic, rydych chi'n tynnu'r olwynion hyfforddi yn araf ac yn y pen draw yn gadael iddyn nhw fynd.

“Mae rheolaethau rhieni yr un peth - gall rhieni ostwng y lleoliadau wrth i'w plentyn aeddfedu i sicrhau nad ydyn nhw'n agored i gynnwys sy'n amhriodol i'w grŵp oedran.

“Dylai'r canllawiau hawdd eu dilyn hyn helpu i roi'r hyder i rieni fynd i'r afael â thechnoleg eu plentyn ac aros ar ben yr hyn maen nhw'n ei wneud ar-lein.”

Pecyn Cymorth gwydnwch digidol - Defnyddio rheolyddion rhieni a gosodiadau preifatrwydd
Adnoddau dogfen

Defnyddiwch ein canllawiau Sefydlu Diogelwch a Sefydlu Preifatrwydd Sefydlu i greu lle ar-lein mwy diogel i blant ei archwilio.

Gweler y canllawiau

swyddi diweddar