BWYDLEN

Adolygiad diwedd blwyddyn: Uchafbwyntiau ac isafbwyntiau bod yn rhiant yn y genhedlaeth YouTube

Wythnos i mewn, wythnos allan rydyn ni'n cael gwybod faint o amser mae ein plant yn ei dreulio ar-lein. An Astudiaeth Ofcom ym mis Tachwedd datgelodd fod plant yn treulio 15 oriau'r wythnos ar y rhyngrwyd.

Mae ein ymchwil ei hun dangosodd a ryddhawyd yn gynharach yn y flwyddyn fod plant yn gwario tair awr y dydd ar y rhyngrwyd ar eu ffonau smart ar gyfartaledd, gyda'r mwyafrif o rieni'n cytuno ei bod hi'n iawn i blant fod yn berchen ar ffôn clyfar o 10 oed.

Felly, beth mae ein plant ni'n ei wneud ar-lein? P'un a yw'n Snapchat, Instagram, Facebook neu ooVoo, mae cymwysiadau clyfar a difyr yn dod o hyd i ffyrdd newydd i'n pocedi i'n hannog i gyfathrebu a rhannu gyda'n ffrindiau. Mae buddion y cysylltedd hwn yn dod â phob un ohonom yn agosach at ein gilydd ac yn darparu cyfleoedd rhyfeddol gyda swipe o'r sgrin gyffwrdd. Ond dros y flwyddyn ddiwethaf rydym wedi gweld sut mae'r dechnoleg hon sy'n seiliedig ar hunanfynegiant wedi rhoi diogelwch rhyngrwyd ein plant mewn perygl posibl.

Risgiau diogelwch rhyngrwyd a wnaeth benawdau

Mae'r penawdau yn 2015 yn datgelu tuedd bryderus o secstio, seiberfwlio, meithrin perthynas amhriodol ar-lein, dwyn hunaniaeth a radicaleiddio ar y we.

Datgelodd yr Asiantaeth Troseddu Genedlaethol fod swyddogion amddiffyn plant yn ymchwilio un achos yn ymwneud â secstio bob dydd. '

Mae 'Techknowledge For Schools' yn datgelu hynny Mae 20% o blant ysgolion uwchradd wedi bod yn rhan o ymddygiad niweidiol ar-lein ' 

Mae Adroddiad Cyflymder Newid Materion Rhyngrwyd yn dangos bod Mae 36% o blant wedi negeseua pobl maen nhw wedi'u cyfarfod ar-lein

Dywedodd System Osgoi Twyll y Diwydiant Credyd (CIFAS) nifer y cododd dioddefwyr dwyn hunaniaeth 31% yn ystod tri mis cyntaf 2015

Mae plant hefyd yn troi fwyfwy at YouTube am wybodaeth “wir a chywir” am yr hyn sy'n digwydd yn y byd yn ôl adroddiad newydd gan Ofcom. Mae'r Adroddiad Cyfryngau ac Agweddau Plant a Rhieni yn dangos mai'r safle rhannu fideo yw'r dewis a ffefrir ar gyfer y math hwn o wybodaeth ymhlith bron i un o bob deg (8%) o blant ar-lein, gyda llawer o'r plant hyn nad ydynt yn sylweddoli y gallai'r cynnwys y maent yn ei wylio gael ei noddi neu dalu amdano.

Yn ogystal â phlant yn ymddiried mewn gwybodaeth a welant ar-lein, heb reolaethau rhieni ar waith, mae plant mewn perygl o gael mynediad at gynnwys amhriodol. Nid yw mwyafrif y rhieni yn dal i ddefnyddio rheolyddion rhieni ar fand eang cartref na'r dull chwilio diogel ar Google a YouTube sy'n galluogi hidlo cynnwys pwysig i'n plant.

Pwer y rhyngrwyd er daioni

Er bod y risgiau diogelwch rhyngrwyd yn amlwg, rydym wedi gweld llawer iawn o waith gan ysgolion, elusennau, y Llywodraeth a'r diwydiant i fynd i'r afael â'r pryderon cynyddol hyn. Ond yn sylfaenol mae angen i ni fagu ein plant i ddod yn ddinasyddion digidol da; mae angen iddynt wybod hawliau a chamweddau'r we, i wybod sut i fod yn ddiogel ar-lein fel y gallant wneud y mwyaf o'r buddion a ddaw yn sgil y we. Rydym yn canolbwyntio ar rymuso rhieni i wneud hyn yn unig.

Mae rhieni a phlant yn ymwybodol o beryglon y we ac yn deall pwysigrwydd diogelwch ar y we, ac eto nid yw'r mwyafrif o rieni yn dal i roi'r rheolaethau rhieni priodol ar waith ar fand eang eu cartref, peiriannau chwilio, consolau gemau a dyfeisiau symudol.

Beth all rhieni ei wneud i gadw plant yn ddiogel ar-lein

Mae rheolyddion yn gam cyntaf pwysig yn ymdrechion rhiant i sicrhau bod eu plant yn ddiogel ar-lein. Fodd bynnag, mae'r un mor bwysig i rieni ymgysylltu â'u plant ar bwnc diogelwch ar y we. Dangosodd ein hadroddiad Pace of Change sut mae bwlch cynyddol mewn gwybodaeth ddigidol rhwng rhieni a'u plant. Mae'n hollbwysig cael sgyrsiau agored a gonest gyda phlant am yr hyn maen nhw'n ei wneud ar-lein a sut i fod yn ddiogel.

Edrych ymlaen at 2016

Wrth inni symud i mewn i 2016, mae un peth yn glir, bydd datblygiadau technoleg yn parhau i gyflymu ar gyflymder. P'un a yw'r botwm casineb Facebook yn cael ei gyflwyno neu lansiadau app graddio pobl newydd 'Peeple', mae angen i ni gyda'n gilydd gychwyn ar genhadaeth ar gyfer 2016 o 'llai o siarad a mwy o weithredu'. Bydd hyn yn sicrhau ein bod yn actifadu mwy o reolaethau ar draws ein holl ddyfeisiau a llwyfannau ac yn cael sgyrsiau amlach ac uniongyrchol gyda'n plant am ddiogelwch ar-lein.

Mwy i'w Archwilio

Gweld mwy o erthyglau ac adnoddau i helpu plant i gadw'n ddiogel ar-lein.

swyddi diweddar