Darganfyddwch beth mae Facebook yn ei wneud i gadw plant yn ddiogel ar-lein

Gyda dros 2.4 biliwn o bobl yn defnyddio Facebook, mae diogelwch yn ffocws allweddol i helpu i fynd i’r afael â chynnwys niweidiol ar-lein a chadw pobl yn ddiogel ar ei blatfform.

Dros y blynyddoedd mae Facebook wedi buddsoddi mewn cyfuniad o dechnolegau newydd, ymgyrchoedd ymwybyddiaeth ac adnoddau newydd i helpu rhieni a phobl ifanc i lywio'r platfform yn ddiogel.

Isod rydym wedi crynhoi rhai o'r ffyrdd y maent yn gwneud hyn ac wedi tynnu sylw at yr adnoddau sydd ar gael y gall rhieni a phobl ifanc fanteisio arnynt i gael profiad mwy diogel.

Canolfan Diogelwch Facebook

Wedi'i lansio yn 2017, y Canolfan Diogelwch Facebook cerdded pobl trwy offer i reoli eu profiadau ar Facebook ac ystod o awgrymiadau ac adnoddau. Mae hyn yn cynnwys fideos ac adnoddau cam wrth gam gan dros bartneriaid cyrff anllywodraethol arbenigol 75 o bob cwr o'r byd.

Porth Rhieni Facebook

Fel rhan o'r Ganolfan ddiogelwch, mae'r Porth Rhieni yn cynnig mewnwelediad i rieni a gofalwyr ar y pethau sylfaenol am Facebook, awgrymiadau ar sut i siarad am ddiogelwch ar-lein gyda phlant a mynediad at ystod o adnoddau arbenigol a grëwyd i gefnogi rhieni a gofalwyr.

Cefnogaeth Lles ar-lein

Cyflwynwyd i'r Ganolfan Ddiogelwch ym mis Mai 2018, y Lles Ar-lein mae'r adran yn rhoi mwy o wybodaeth i bobl ar ble i gael help ynghylch atal hunanladdiad. Mae yna hefyd gyfeiriadau at offer ar Facebook i gefnogi pobl sy'n postio am hunanladdiad, gan gynnwys estyn allan at ffrind, cysylltu â llinellau cymorth a darllen awgrymiadau am bethau y gallant eu gwneud yr eiliad honno a datrysiad cymdeithasol.

Porth Ieuenctid Facebook

Wedi'i anelu at bobl ifanc, mae'r Porth Ieuenctid yn cynnig gwybodaeth i bobl ifanc am yr offer a'r polisïau sydd ar gael ar Facebook y gallant eu defnyddio i gadw'n ddiogel ar y platfform. Yn ogystal â hyn, mae cyngor gan bobl ifanc eraill ar bynciau fel sut i reoli profiadau negyddol.

Llyfrgell Llythrennedd Digidol wedi'i datblygu ar gyfer addysgwyr

Daeth Llyfrgell Llythrennedd Digidol ei greu ym mis Awst 2018 ac mae'n cynnwys casgliad o gynlluniau gwersi i helpu pobl ifanc i feddwl yn feirniadol a rhannu'n ddiogel ar-lein. Wedi'i ddatblygu gan yr ymchwilwyr Ieuenctid a'r Cyfryngau yng Nghanolfan Rhyngrwyd a Chymdeithas Berkman Klein ym Mhrifysgol Harvard, mae'r adnoddau wedi'u hanelu at addysgwyr oed ieuenctid 11 i 18. Mae'r gwersi yn ymgorffori dros 10 mlynedd o ymchwil academaidd gan y tîm Ieuenctid a'r Cyfryngau, ac yn adlewyrchu lleisiau amrywiol pobl ifanc o bob cwr o'r byd. Mae'r gwersi yn mynd i'r afael â phynciau fel rheoli enw da, archwilio hunaniaeth, seiberddiogelwch a phreifatrwydd.

Beth arall sydd ar gael?

Mae yna hefyd ystod o canllawiau diogelwch wedi'i greu gyda phartneriaid ledled y byd sy'n cyffwrdd ag ystod o faterion; dyma ddolenni i ychydig o enghreifftiau:

  • Meddyliwch Cyn i Chi Rhannu: Wedi'i gynllunio ar gyfer pobl ifanc ac mae'n cynnwys awgrymiadau ar feddwl cyn i chi bostio, peidio â rhannu cyfrineiriau a sut i ddatrys materion ar-lein.
  • Helpwch Ffrind Mewn Angen: Mae hwn yn cynnwys gwybodaeth am yr hyn i edrych amdano ar gyfryngau cymdeithasol pan fydd eich ffrind efallai'n teimlo'n isel a sut i gael help.
  • Byddwch yn Garedig Ar-lein: Dyma ganllaw i gefnogi pobl ifanc LGBTIQ i annog caredigrwydd ar-lein.

Yn ogystal â'r canllawiau, maent hefyd yn darparu a Canolfan Cymorth i ddarparu mwy o addysg a chyngor.

Defnyddio AI a dysgu â pheiriant i fynd i'r afael â chynnwys niweidiol

Yn ogystal â chreu porth diogelwch sy'n cynnwys ystod o adnoddau, cyhoeddodd Facebook yn ddiweddar eu bod rhannu eu technoleg a ddefnyddir i ymladd cam-drin ar Facebook gydag eraill sy'n gweithio i gadw'r rhyngrwyd yn ddiogel ac yn cyrchu dwy dechnoleg sy'n canfod lluniau a fideos sy'n union yr un fath a bron yn union yr un fath. Ochr yn ochr â chyfraniad hael Microsoft o PhotoDNA i frwydro yn erbyn camfanteisio ar blant 10 flynyddoedd yn ôl a lansiad mwy diweddar API Diogelwch Cynnwys Google, mae'r cyhoeddiad hwn yn rhan o ymrwymiad ledled y diwydiant i adeiladu rhyngrwyd mwy diogel.

Adnoddau dogfen

Angen cefnogaeth i helpu plant i gadw'n ddiogel ar Facebook, Whatsapp neu Instagram, ewch i'n canllaw i ddysgu mwy

gweler y canllaw
Sgroliwch i Fyny