BWYDLEN

Darganfyddwch beth mae Facebook yn ei wneud i gadw plant yn ddiogel ar-lein

Dros y blynyddoedd mae Facebook wedi buddsoddi mewn cyfuniad o dechnolegau newydd, ymgyrchoedd ymwybyddiaeth, ac adnoddau newydd i helpu rhieni a phobl ifanc i lywio'r platfform yn ddiogel.
Isod rydym wedi crynhoi rhai o'r ffyrdd y maent yn gwneud hyn ac wedi tynnu sylw at yr adnoddau sydd ar gael y gall rhieni a phobl ifanc fanteisio arnynt i gael profiad mwy diogel.

Mynd i'r afael â chynnwys niweidiol

Yn ogystal â chreu porth diogelwch sy'n cynnwys ystod o adnoddau, cyhoeddodd Facebook eu bod yn rhannu eu technoleg a ddefnyddir i frwydro yn erbyn cam-drin ar Facebook ag eraill sy'n gweithio i gadw'r rhyngrwyd yn ddiogel ac yn cyrchu dwy dechnoleg sy'n canfod lluniau union yr un fath a bron yn union yr un fath. a fideos. Ochr yn ochr â chyfraniad hael Microsoft o PhotoDNA i frwydro yn erbyn camfanteisio ar blant 10 mlynedd yn ôl ac API Diogelwch Cynnwys Google, mae'r cyhoeddiad hwn yn rhan o ymrwymiad ledled y diwydiant i adeiladu rhyngrwyd mwy diogel.

Hyd yn hyn, maent wedi gweithredu ar:

 • 8.8 miliwn darnau o gynnwys bwlio ac aflonyddu, i fyny o 6.3 miliwn yn Ch4 2020 oherwydd yn rhannol welliannau yn ein technoleg canfod rhagweithiol.
 • 9.8 miliwn darnau o gynnwys casineb trefnus, i fyny o 6.4 miliwn yn Ch4 2020.
 • 25.2 miliwnn darnau o gynnwys lleferydd casineb, o'i gymharu â 26.9 miliwn yn Ch4 2020.
 • Camwybodaeth -  O ddechrau'r pandemig hyd at Ebrill 2021, mae Facebook wedi tynnu mwy na 18 miliwn o ddarnau o gynnwys o Facebook ac Instagram yn fyd-eang am dorri eu polisïau ar wybodaeth anghywir a niwed sy'n gysylltiedig â COVID-19.
 • Canolfan Tryloywder - Facebook's Canolfan Tryloywder yn esbonio sut maen nhw'n cael gwared ar gynnwys niweidiol sy'n torri eu polisïau.

Mynd i'r afael ag unigrwydd

Mae Facebook wedi bod yn rhan o Rwydwaith Mynd i'r Afael â'r Llywodraeth, i gyd-gadeirio'r grŵp 'mynd i'r afael ag unigrwydd yn y grŵp pobl ifanc, ac i gyfrannu at y Yn dod i'r amlwg gyda'n gilydd: Cynllun Gweithredu'r Rhwydwaith Unigrwydd a gyhoeddwyd ym mis Mai. Mae'r adroddiad yn gwneud argymhellion ar gefnogi unigolion a sefydliadau i fynd i'r afael â'r mater anodd hwn.

Mesur Diogelwch Ar-lein Drafft

Mae gan Facebook bolisïau llym yn erbyn cynnwys niweidiol ar eu platfformau ac mae eu hadroddiadau tryloywder yn dangos eu bod yn cymryd camau breision ac yn cael gwared ar gynnwys mwy niweidiol cyn i unrhyw un ei riportio iddynt.

Canolfan Diogelwch Facebook

Wedi'i lansio yn 2017, y Canolfan Diogelwch Facebook cerdded pobl trwy offer i reoli eu profiadau ar Facebook ac ystod o awgrymiadau ac adnoddau. Mae hyn yn cynnwys fideos ac adnoddau cam wrth gam gan dros 75 o bartneriaid cyrff anllywodraethol arbenigol o bob cwr o'r byd.

Porth Rhieni Facebook

Fel rhan o'r ganolfan ddiogelwch, mae'r Porth Rhieni yn cynnig mewnwelediad i rieni a gofalwyr ar y pethau sylfaenol am Facebook, awgrymiadau ar sut i siarad am ddiogelwch ar-lein gyda phlant, a mynediad at ystod o adnoddau arbenigol a grëwyd i gefnogi rhieni a gofalwyr.

Porth Ieuenctid Facebook

Wedi'i anelu at bobl ifanc, mae'r Porth Ieuenctid yn cynnig gwybodaeth i bobl ifanc am yr offer a'r polisïau sydd ar gael ar Facebook y gallant eu defnyddio i gadw'n ddiogel ar y platfform. Yn ogystal â hyn, mae cyngor gan bobl ifanc eraill ar bynciau fel sut i reoli profiadau negyddol.

Cefnogaeth lles ar-lein

Cyflwynwyd i'r Ganolfan Ddiogelwch ym mis Mai 2018, y Lles ar-lein mae'r adran yn rhoi mwy o wybodaeth i bobl ar ble i gael help ynghylch atal hunanladdiad. Mae yna hefyd gyfeiriadau at offer ar Facebook i gefnogi pobl sy'n postio am hunanladdiad, gan gynnwys estyn allan at ffrind, cysylltu â llinellau cymorth, a darllen awgrymiadau am bethau y gallant eu gwneud ar y foment honno a datrysiad cymdeithasol.

Llyfrgell Llythrennedd Digidol wedi'i datblygu ar gyfer addysgwyr

Mae'r Llyfrgell Llythrennedd Digidol ei greu ym mis Awst 2018 ac mae'n cynnwys casgliad o gynlluniau gwersi i helpu pobl ifanc i feddwl yn feirniadol a rhannu'n ddiogel ar-lein. Wedi'i ddatblygu gan yr ymchwilwyr Ieuenctid a'r Cyfryngau yng Nghanolfan Rhyngrwyd a Chymdeithas Berkman Klein ym Mhrifysgol Harvard, mae'r adnoddau wedi'u hanelu at addysgwyr ieuenctid rhwng 11 a 18 oed. Mae'r gwersi yn ymgorffori dros 10 mlynedd o ymchwil academaidd gan y tîm Ieuenctid a'r Cyfryngau ac yn adlewyrchu. lleisiau amrywiol pobl ifanc o bob cwr o'r byd. Mae'r gwersi yn mynd i'r afael â phynciau fel rheoli enw da, archwilio hunaniaeth, seiberddiogelwch, a phreifatrwydd.

Canllawiau diogelwch

Mae yna hefyd ystod o  canllawiau diogelwch wedi'i greu gyda phartneriaid ledled y byd sy'n cyffwrdd ag ystod o faterion; dyma ddolenni i ychydig o enghreifftiau:

 • Meddyliwch Cyn i Chi Rhannu: Wedi'i gynllunio ar gyfer pobl ifanc ac mae'n cynnwys awgrymiadau ar feddwl cyn i chi bostio, peidio â rhannu cyfrineiriau, a sut i ddatrys materion ar-lein.
 • Helpwch Ffrind Mewn Angen: Mae hwn yn cynnwys gwybodaeth am yr hyn i edrych amdano ar gyfryngau cymdeithasol pan fydd eich ffrind efallai'n teimlo'n isel a sut i gael help.
 • Byddwch yn Garedig Ar-lein: Dyma ganllaw i gefnogi pobl ifanc LGBTQ + i annog caredigrwydd ar-lein.

Yn ogystal â'r canllawiau, maent hefyd yn darparu a Canolfan gymorth i ddarparu mwy o addysg a chyngor.

Diweddariadau diweddar

 • Diffyg pobl ifanc i gyfrifon preifat - Bydd pobl ifanc o dan 18 oed yn y DU sy'n ymuno ag Instagram yn cael eu cyfrif yn ddiofyn mewn cyfrif preifat. I'r rhai sydd eisoes â chyfrif cyhoeddus, bydd Instagram yn dangos hysbysiad iddynt yn tynnu sylw at fuddion cyfrif preifat ac yn egluro sut i newid eu gosodiadau preifatrwydd.
 • Rhoi'r gorau i gyswllt digroeso -  Bydd technoleg newydd yn atal cyfrifon amheus rhag gallu darganfod neu ddilyn pobl ifanc ar Instagram.
 • Newid sut y gall hysbysebwyr gyrraedd pobl ifanc - Dim ond ar sail eu hoedran, rhyw a lleoliad ar draws Facebook, Instagram, a Messenger y bydd Instagram yn caniatáu i hysbysebwyr dargedu hysbysebion at bobl dan 18 oed yn y DU. Mae hyn yn golygu na fydd opsiynau targedu a oedd ar gael o'r blaen, fel y rhai sy'n seiliedig ar ddiddordebau neu ar eu gweithgaredd ar apiau a gwefannau eraill, ar gael i hysbysebwyr mwyach.
 • Deall oedran go iawn defnyddwyr - Bydd Instagram yn rhannu diweddariadau ar y datblygiadau y maent wedi'u gwneud wrth ddatblygu technolegau arloesol i wneud mwy i ddeall oedran go iawn defnyddwyr. Mae hyn yn cynnwys manylion ychwanegol ar ddefnyddio AI i ddod o hyd i gyfrifon dan oed a'u dileu a sicrhau bod pobl ifanc yn cael profiadau sy'n briodol i'w hoedran.
 • Ehangu Cynghorwyr Ieuenctid Instagram - Mae Instagram hefyd wedi ychwanegu arbenigwyr newydd mewn preifatrwydd, datblygu ieuenctid, seicoleg, rhianta a chyfryngau ieuenctid - fel ParentZone yn y DU - at grŵp Cynghorwyr Ieuenctid byd-eang Instagram a fydd yn parhau i ddarparu ymchwil, arweiniad ac arbenigedd iddynt wrth iddynt ddatblygu cynhyrchion newydd. a nodweddion i bobl ifanc.
Adnoddau dogfen

Angen cefnogaeth i helpu plant i gadw'n ddiogel ar Facebook, WhatsApp, neu Instagram, ewch i'n canllaw i ddysgu mwy.

Logo Facebook, Instagram a WhatsApp

gweler y canllaw

swyddi diweddar