BWYDLEN

Enillwyr Gwobr Diogelwch Digidol - 2016

Rydym yn falch o gyhoeddi enillwyr y Gwobrau Diogelwch Digidol cyntaf, cynllun gwobrau arloesol newydd sbon sy'n cydnabod y cynhyrchion, gwasanaethau a mentrau gorau sy'n ein helpu i gadw ein plant yn ddiogel ar-lein.

Cynhaliwyd ein seremoni wobrwyo agoriadol yn swyddfeydd EY's More London Place ar 24th Mai lle buom yn dathlu'r gorau o ddiogelwch ar-lein yn y DU (gweld lluniau o'r digwyddiad).

IM_DSA_RGB-Long-2

Cydnabod y gorau mewn e-ddiogelwch 

Denodd y Gwobrau nifer o sefydliadau gwych sydd wedi gwneud rhoi profiad ar-lein mwy diogel i blant yn ganolog i'r hyn maen nhw'n ei wneud.

Gyda chefnogaeth EY roeddem yn gallu taflu goleuni ar eu gwaith da ac annog eraill i wneud yr un peth. Gwel ein rhestr fer i ddysgu mwy am y sefydliadau hyn.

Yr enillwyr:

Y Cynnyrch neu'r Gwasanaeth Gorau i Rieni: NSPCC ac O2 - Ymwybodol Net

Y Cynnyrch neu'r Gwasanaeth Gorau i Blant: YouTube Kids

Cynnyrch neu Wasanaeth Addysg Orau: Cyd-enillwyr: tootoot ac DiogelwchHelpline Gweithwyr Ar-lein

Arloesi Gorau: eCadets

Entrepreneur Diogelwch Digidol y Flwyddyn: Vicki Shotbolt Parth Rhieni

Mwy am yr enillwyr

Y Cynnyrch neu'r Gwasanaeth Gorau i Rieni

Yr hyn yr oeddem yn edrych amdano

Cynhyrchion neu wasanaethau y gall rhieni eu defnyddio i helpu i gadw eu plant yn ddiogel ar-lein, sy'n darparu buddion diogelwch rhagorol yn ogystal â bod yn syml i'w deall a'u gweithredu.

 NSPCC ac O2 - Ymwybodol Net

Ar gael fel ap yn ogystal â safle, y canllaw Net Aware yw unig ganllaw rhieni’r DU i 50 o’r gwefannau cyfryngau cymdeithasol, apiau a gemau mwyaf poblogaidd y mae pobl ifanc yn eu defnyddio.

Wedi'i anelu at rieni a gofalwyr plant 8 - 12 oed, mae'r canllaw yn seiliedig ar dros 750 o adolygiadau gan banel rhieni O2 / NSPCC a dros 1720 o bobl ifanc a adolygodd 50 o rwydweithiau cymdeithasol ac apiau. Mae'n offeryn gwych i annog rhieni i siarad â'u plant am aros yn ddiogel ar y llwyfannau hynny.

Y Cynnyrch neu'r Gwasanaeth Gorau i Blant

Yr hyn yr ydym yn chwilio amdano

Cynhyrchion neu wasanaethau a grëwyd ar gyfer plant sydd ag offer, adnoddau neu gyngor diogelwch ar-lein yn greiddiol iddynt. Beirniadwyd y categori hwn gan banel o blant.

       YouTube Kids

Wedi'i ddewis gan banel o bobl ifanc fel enillydd, mae'r ap hwn yn darparu fersiwn fwy diogel o YouTube, gan gynnwys fideos poblogaidd i blant ac ystod o gynnwys newydd, mewn ffordd sy'n hawdd i blant ei defnyddio. Gwelwch y 'Canllaw i Rieni'.

gorau Cynnyrch neu Wasanaeth Addysg

Yr hyn yr oeddem yn edrych amdano

Cynhyrchion neu wasanaethau sy'n cefnogi'r sector addysg trwy ddiogelu'r seilwaith, addysgu'r addysgwyr neu addysgu plant.

     tootoot

Llwyfan ac ap diogelu a ddefnyddir mewn ysgolion cynradd, ysgolion uwchradd, colegau a phrifysgolion, sy'n caniatáu i fyfyrwyr riportio unrhyw bryderon a digwyddiadau bwlio, seiber-fwlio, hiliaeth, eithafiaeth, radicaleiddio, rhywiaeth, iechyd meddwl a materion homoffobig yn uniongyrchol i'w materion man dysgu.

gorau Arloesi

Yr hyn yr oeddem yn edrych amdano

Cynhyrchion a gwasanaethau sy'n dangos ffyrdd newydd ac effeithiol o ddiogelu plant neu gyfleu'r neges e-ddiogelwch i rieni, plant a / neu addysgwyr.

eCadets

Mae eCadets yn rhaglen ddiogelwch unigryw i blant, a ddarperir mewn ysgolion, a ddyluniwyd i'w hamddiffyn rhag peryglon ar-lein. Mae disgyblion yn cael eu grymuso a'u cynorthwyo i ddod yn wybodus am sut i gadw'n ddiogel ar-lein a lledaenu'r wybodaeth honno i'w cyfoedion yn effeithiol.

Ar hyn o bryd, mae mwy nag ysgolion 3,200 wedi ymuno â'r cynllun sydd wedi derbyn adolygiadau gwych gan ddisgyblion ac athrawon fel ei gilydd.

Entrepreneur Diogelwch Digidol y Flwyddyn

Yr hyn yr oeddem yn edrych amdano

Unigolion neu grwpiau sydd wedi creu cynnyrch neu wasanaeth arloesol neu wedi ysgogi newid i helpu i gadw plant yn ddiogel ar-lein.

Mae'r prosiectau, unigolion a sefydliadau hyn yn meithrin ymddiriedaeth a hyder yn yr amgylchedd ar-lein.

Vicki Shotbolt

Sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol Parent Zone, a ddechreuodd yn 2005 i weithio gyda chwmnïau a sefydliadau gyda'r nod o ddatblygu ffyrdd ymarferol o wneud magu plant yn llai o straen ar-lein ac i ffwrdd.

Treuliodd Vicki sawl blwyddyn yn gweithio i elusennau plant, gan gynnwys y Sefydliad Teulu a Rhianta. Mae hi'n aml yn siarad yn gyhoeddus am faterion rhianta a digidol ac mae hi ar fwrdd gweithredol Cyngor Diogelwch Plant Plant y DU.

Ein Barnwyr

Beirniadwyd pob Gwobr gan y Farwnes Morgan, cyn-gadeirydd Ofsted, Alice Webb, Cyfarwyddwr Plant y BBC, John Carr OBE, Ysgrifennydd CHIS, Anna Feuchtwang, Prif Swyddog Gweithredol y Biwro Cenedlaethol Plant (NCB) ac Andy Phippen, athro ym Mhrifysgol Plymouth . Barnodd panel o bobl ifanc a drefnwyd gan yr NCB y cofnodion ar gyfer y Cynnyrch neu'r Gwasanaeth Gorau i Blant.

Sally Morgan
Y Farwnes Morgan o Huyton

Y Farwnes-Sally-Morgan-250

Alice Webb 
Cyfarwyddwr, BBC Plant

Anna Feuchtwang
Prif Weithredwr, NCB

anna-feuchtwang_IM

John Carr OBE
Ysgrifennydd CHIS

john_carr_obe_IM

Andy Phippen
Athro, Prifysgol Plymouth

Y seremoni wobrwyo mewn lluniau

Internet Matters Gwobrau Diogelwch Digidol mewn lluniau

swyddi diweddar