BWYDLEN

Cystadleuaeth yn ôl i'r ysgol

Hen-sgwl i iSchool

Edrychwch sut mae'r bag ysgol traddodiadol wedi newid dros y 30 mlynedd diwethaf - gan fynd o hen sgŵl i iSchool.

Mae'r ffôn clyfar wedi disodli'r Sony Walkman gostyngedig. Mae geiriadur poced Rhydychen yn cael ei ddiswyddo'n amlach gan y mini-iPad.

Bag ysgol 1985

Bagiau Ysgol-SB_2015

Bag ysgol 2015

Bagiau Ysgol-SB_2015

Sut i gystadlu

Am gyfle i ennill y ddau fag - a'u cynnwys - hoffwch a rhannwch ein post cystadlu ar Facebook neu Twitter a byddwn mewn cysylltiad i roi gwybod i chi a ydych chi wedi ennill. Cliciwch ar y ddolen isod i weld y post ar ein sianeli cymdeithasol.

Hoffi post ar Facebook

Post ail-drydar ar Twitter

Beth sydd y tu mewn i'r bagiau ysgol?

Roedd Mae bag ysgol 1985 yn cynnwys: Prif ddaliwr, cylchgrawn pop Smash Hits, Walkman, Monster Munch, cyfrifiannell Dukes of Hazzard, cwmpawd Helix, Cassettes, pen Parker, geiriadur poced ac achos pensil Snoopy.

 

Roedd Mae bag ysgol 2015 yn cynnwys: Sach deithio Eastpak, Popcorn, ffôn clyfar, mini iPad, llyfr 1D, sylfaen pensil 1D, cerdyn SIM, blwch Sharpies, gwefrydd USB, Tippex, Pecyn o biros, set geometreg. a chyfrifiannell.

Mae'r gystadleuaeth yn cau ar y 24eg Medi a byddwn yn cyhoeddi'r enillydd ar y 28eg Medi.

Telerau ac Amodau:

 1. Mae'r gystadleuaeth, Old skool yn erbyn cystadleuaeth ysgol, yn agored i bobl 18 oed a hŷn sy'n darparu eu cyfeiriad e-bost ar gais ar ôl hoffi a rhannu ein delwedd o'r bag ysgol.
 2. Ni chaiff gweithwyr Internet Matters neu aelodau o'u teulu, nac unrhyw un arall sy'n gysylltiedig â'r gystadleuaeth gystadlu.
 3. Bernir bod ymgeiswyr yn y gystadleuaeth wedi derbyn yr Amodau a Thelerau hyn
 4. Trwy gyflwyno'ch gwybodaeth bersonol rydych chi'n cytuno i dderbyn e-byst gan Internet Mattes sy'n cynnwys cynigion a datblygiadau y credwn a allai fod o ddiddordeb i chi. Byddwch yn cael cyfle i ddad-danysgrifio ar bob e-bost a anfonwn.
 5. I gymryd rhan yn y gystadleuaeth mae'n rhaid i chi hoffi neu rannu ein delwedd o'r bag ysgol ar Facebook neu Twitter. Nid oes angen prynu. Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â sut i gystadlu neu mewn cysylltiad â'r gystadleuaeth, cysylltwch [e-bost wedi'i warchod].
 6. Dim ond un cais y pen. Ni dderbynnir ceisiadau ar ran person arall.
 7. Nid yw Internet Matters yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am gofnodion sydd ar goll, wedi'u gohirio, eu camgyfeirio neu sy'n anghyflawn neu na ellir eu danfon na'u nodi am unrhyw reswm technegol neu reswm arall. Nid yw prawf o ddanfon y cofnod yn brawf ei fod wedi'i dderbyn gan Internet Matters.
 8. Dyddiad cau'r gystadleuaeth yw 24 Medi 2015. Ni fydd ceisiadau a dderbynnir y tu allan i'r cyfnod hwn yn cael eu hystyried.
 9. Bydd un enillydd yn cael ei ddewis gan Internet Matters yn unol â'r Telerau ac Amodau hyn.
 10. Bydd yr enillydd yn derbyn cynnwys y bagiau ysgol yn y ddelwedd a rennir; Cynnwys 1985: Head holdall, cylchgrawn pop Smash Hits, Walkman, Monster Munch, cyfrifiannell Dukes of Hazzard, cwmpawd helix, casetiau, pen parcio, geiriadur poced, cas pensil snoopy; Cynnwys 2015: sach deithio Eastpak, popgorn, ffôn clyfar, mini iPad, llyfr 1D, achos pensil 1D, cerdyn SIM, blwch miniogi, gwefrydd USB, pecyn o biros, tippex, set geometreg, cyfrifiannell.
 11. Nid yw Internet Matters yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw gostau sy'n gysylltiedig â'r Wobr ac nad ydynt wedi'u cynnwys yn benodol yn y Wobr.
 12. Hysbysir yr enillydd trwy e-bost ar 28 Medi 2105. Os na fydd enillydd yn ymateb i Internet Matters i hawlio ei wobr cyn pen 5 diwrnod ar ôl cael ei hysbysu gan Internet Matters trwy e-bost, yna bydd ei Wobr yn cael ei fforffedu a bydd hawl gan Mattes Rhyngrwyd i ddewis enillydd arall yn unol â'r broses a ddisgrifir uchod. Os bydd yr enillydd yn gwrthod ei wobr neu os yw'r cais yn annilys neu'n torri'r Telerau ac Amodau hyn, bydd Gwobr yr enillydd yn cael ei fforffedu a bydd hawl gan Internet Matters i ddewis enillydd arall.
 13. Ar ôl ei hawlio'n ddilys, anfonir y Wobr at yr enillydd trwy e-bost / Swyddi Internet Matters.
 14. Gellir cael enw a gwlad yr enillydd ar ôl 28 Medi 2105 trwy wirio sianeli cyfryngau cymdeithasol cystadleuaeth Internet Matters neu drwy anfon e-bost at [e-bost wedi'i warchod].
 15. Ni ellir cyfnewid y Wobr, na ellir ei throsglwyddo, ac nid oes modd ei hadnewyddu ar gyfer arian parod neu wobrau eraill.
 16. Mae Internet Matters yn cadw'r hawl i amnewid y Wobr gyda gwobr arall o werth tebyg os na fydd y wobr wreiddiol a gynigir ar gael.
 17. Efallai y gofynnir i'r enillydd gymryd rhan mewn gweithgaredd hyrwyddo sy'n gysylltiedig â'r gystadleuaeth a bydd yr enillydd yn cymryd rhan mewn gweithgaredd o'r fath y mae Internet Matters yn gofyn yn rhesymol amdano. Mae'r enillydd yn cydsynio i Internet Matters a'i gwmnïau cysylltiedig, cyn ac ar ôl dyddiad cau'r gystadleuaeth am amser diderfyn, lais, delwedd, ffotograff a ffilmiau'r enillydd, ac ar y rhyngrwyd, gan gynnwys unrhyw wefannau a gynhelir gan Internet Matters a'i gwmnïau cysylltiedig) ac mewn hysbysebu, marchnata neu ddeunydd hyrwyddo heb iawndal ychwanegol na rhybudd ymlaen llaw ac, wrth gystadlu yn y gystadleuaeth, mae pob ymgeisydd yn cydsynio i'r un peth.
 18. Bydd Internet Matters yn defnyddio ac yn gofalu am unrhyw wybodaeth bersonol a roddwch iddi fel y disgrifir yn ei bolisi preifatrwydd, y gellir gweld copi ohoni yma [dolen i'r Polisi Preifatrwydd], ac yn unol â deddfwriaeth diogelu data. Trwy gymryd rhan yn y gystadleuaeth, rydych yn cytuno i gasglu, cadw, defnyddio a dosbarthu eich gwybodaeth bersonol er mwyn eich prosesu a'ch contractio ynghylch eich cais am gystadleuaeth, ac at y dibenion a amlinellir ym mharagraff 14 uchod.
 19. Nid yw Internet Mattes yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddifrod, colled, rhwymedigaethau, anaf neu siom a achoswyd gennych neu a ddioddefodd o ganlyniad i gystadlu neu dderbyn y wobr. Mae Internet Matters yn gwadu atebolrwydd ymhellach am unrhyw anaf neu ddifrod i'ch cyfrifiadur chi neu unrhyw berson arall sy'n ymwneud â chymryd rhan neu lawrlwytho o unrhyw ddeunyddiau mewn cysylltiad â'r gystadleuaeth neu'n deillio ohoni. Ni fydd unrhyw beth yn y Telerau ac Amodau hyn yn eithrio atebolrwydd Internet Matters am farwolaeth, anaf personol, twyll neu gamliwio twyllodrus o ganlyniad i'w esgeulustod.
 20. Mae Internet Matters yn cadw'r hawl ar unrhyw adeg ac o bryd i'w gilydd i addasu neu derfynu, dros dro neu'n barhaol, y gystadleuaeth hon gyda neu heb rybudd ymlaen llaw oherwydd rheswm y tu hwnt i'w reolaeth (gan gynnwys, heb gyfyngiad, yn achos twyll a amheuir neu wirioneddol a ragwelir). ). Mae penderfyniad Internet Matters ym mhob mater sydd o dan ei reolaeth yn derfynol ac yn rhwymol ac ni fydd unrhyw ohebiaeth yn cael ei gwneud.
 21. Ni fydd Internet Matters yn atebol am unrhyw fethiant i gydymffurfio â'i rwymedigaethau lle mae'r methiant yn cael ei achosi gan rywbeth y tu hwnt i'w reolaeth resymol. Bydd amgylchiadau o'r fath yn cynnwys, heb fod yn gyfyngedig i, amodau tywydd, tân, llifogydd, corwynt, streic, anghydfod diwydiannol, rhyfel, gelyniaeth, aflonyddwch gwleidyddol, terfysgoedd, cynnwrf sifil, damweiniau anochel, deddfwriaeth oruchel neu unrhyw amgylchiadau eraill sy'n gyfystyr â force majeure .
 22. Hyrwyddwr: Internet Matters, Ambassador House, 75 St Michael's Street, Llundain W2 1QSs. Cwmni cofrestredig 8822801.

swyddi diweddar