Geirfa

Gweler y rhestr o dermau geirfa diogelwch ar-lein a bratiaith bratiaith i egluro rhai geiriau anodd a allai fod angen mwy o eglurhad.

Rhestr termau diogelwch ar-lein

Dyma eirfa gyfoes o rai geiriau ac ymadroddion a ddefnyddir ar-lein ac ar gyfryngau cymdeithasol i ymgyfarwyddo â nhw.

A

app

Yn fyr i'w gymhwyso - rhaglen neu ddarn o feddalwedd yw hon sydd wedi'i chynllunio i gyflawni pwrpas penodol ac fel rheol mae'n cael ei lawrlwytho gan ddefnyddiwr i ddyfais symudol.

cyfeiriad

Yn fyr ar y cyfan ar gyfer 'cyfeiriad gwe' - lle rydych chi'n dod o hyd i dudalen we neu wefan benodol ar y rhyngrwyd, a elwir hefyd yn URL. Gall hefyd fod yn fyr ar gyfer cyfeiriad e-bost.

Adware

Rhaglenni cyfrifiadurol sy'n arddangos hysbysebion ar y sgrin. Wedi'i osod yn aml heb i bobl sylweddoli.

Meddalwedd antivirus

Rhaglen a ddefnyddir i ganfod, atal, a dileu firysau ar eich cyfrifiadur neu ddyfais symudol neu a anfonir atoch mewn e-bost, neges sgwrsio neu ar dudalen we.

Gofynnwch

Gwefan rhwydweithio cymdeithasol, wedi'i lleoli yn Latfia, lle gall defnyddwyr ofyn cwestiynau i ddefnyddwyr eraill, gyda'r opsiwn o anhysbysrwydd. Amlygwyd enw da Ask.fm fel platfform ar gyfer seiberfwlio yn y cyfryngau, er bod newid perchnogaeth wedi addo dileu'r math hwn o weithgaredd.

B

Cig Eidion

Cael cwyn neu ddechrau un gyda pherson arall.

BFF

Ystyr Ffrindiau Gorau Am Byth.

Bloc

I atal cyfrifiadur rhag cyrraedd rhywbeth ar y rhyngrwyd, i atal rhaglen rhag rhedeg, neu i atal rhywun rhag cysylltu â chi ar wasanaeth sgwrsio.

BRB

Y tymor byr ar gyfer 'Be Right Back' sydd fel arfer yn golygu bod pobl wedi dweud wrth eu ffrindiau trwy destun neu wasanaethau cymdeithasol ar y rhyngrwyd eu bod wedi mynd i rywle am gyfnod byr.

Browser

Rhaglen sy'n caniatáu ichi ddefnyddio'r We Fyd-Eang i weld tudalennau rhyngrwyd. Internet Explorer yw'r porwr a ddefnyddir amlaf ond mae Firefox, Google Chrome, Opera a Safari hefyd yn enghreifftiau o borwyr.

C

sgwrs Ystafell

Lle ar y rhyngrwyd lle gallwch chi sgwrsio ag un neu fwy o bobl. 'Ystafell rithwir' lle gall defnyddwyr 'siarad' â'i gilydd trwy deipio. Gall sgyrsiau fod yn un-ar-un neu gallant gynnwys nifer o bobl. Mae rhai ystafelloedd sgwrsio yn cael eu cymedroli / goruchwylio.

clickbait

Yn abwyd am gliciau. Mae'n ddolen sy'n eich annog i glicio arno. Gan amlaf yn cyfeirio at fideos YouTube gyda theitlau 'clickbait' i dynnu sylw defnyddwyr i gael mwy o safbwyntiau ar fideo.

Cwcis

Ffeil fach yw cwci sy'n cael ei hanfon i borwr gwe gan weinydd a'i storio ar gyfrifiadur y defnyddiwr. Yna gall y gweinydd ei ddarllen bob tro y bydd y defnyddiwr yn ailedrych ar yr un wefan ac yn cael ei ddefnyddio i gadw golwg ar ddewisiadau personol, dewisiadau siopa a gwybodaeth arall.

Ymgripiol

Dilyn proffil rhwydwaith cymdeithasol rhywun yn agos: i raddau gormodol. Gellir ei alw'n 'stelcio Facebook'. Nid yw mor sinistr ag y gallai swnio, yn aml mae ymgripiad yn cael ei wneud i ddal i fyny gyda ffrindiau, i hel atgofion am bostiadau yn y gorffennol neu gynnwys hŷn, neu i ddarganfod mwy am ffrind y mae gan berson ddiddordeb rhamantus ynddo. Nid yw hyn bob amser yn unig: gellir ei wneud trwy ffrindiau sy'n gwylio ac yn hel clecs am bostiadau neu gynnwys ffrind arall yn y gorffennol.

Cyff neu Cuffing

Cuff yw'r term bratiaith am gael eich clymu i mewn i berthynas a dweud wrth y byd i gyd mai ef neu hi yw eich un chi.

Seiberfwlio

Ymddygiad bwlio sy'n digwydd trwy ddefnyddio dulliau electronig, megis trwy e-bost, ffonau symudol neu bostiadau ar rwydwaith cymdeithasol. Gweler yr adnodd.

Cyberspace

Term ar gyfer y rhyngrwyd, sy'n aml yn cael ei ystyried fel y byd ar-lein, neu rithwir.

Seiberfasio

Stelcio rhywun ar-lein. Gall gynnwys aflonyddu ond efallai na fydd y dioddefwr yn ymwybodol ei fod yn cael ei stelcio ar-lein.

D

Dyddiad

Gwybodaeth yw data, wedi'i storio ar gyfrifiaduron a dyfeisiau storio eraill.

Marw

Mewn termau bratiaith, mae'n golygu rhywbeth sy'n sbwriel neu'n ddrwg.

lawrlwytho

Trosglwyddo ffeil o un system gyfrifiadurol i system gyfrifiadurol arall (llai yn aml). O safbwynt defnyddiwr y rhyngrwyd, lawrlwytho ffeil yw gofyn amdani o un cyfrifiadur, neu o un dudalen we i gyfrifiadur arall, a'i derbyn.

E

E-fasnach

Prynu neu werthu dros y rhyngrwyd, fel arfer o wefan.

E-bostiwch

Ffordd i gyfnewid negeseuon dros y rhyngrwyd. Ysgrifennir negeseuon gan un person ac yna fe'u hanfonir at un neu fwy o bobl yn eu cyfeiriad e-bost.

Emoji

Dyma set gymeriad o wên a ddefnyddiwyd gyntaf yn Japan, ond sydd wedi dod yn boblogaidd ledled y byd yn gyflym.

F

Fabotage

Gair bratiaith, ar gyfer 'Facebook Sabotage', a ddefnyddir i ddisgrifio herwgipio, ac ymyrryd â, chyfrif Facebook rhywun tra nad oes neb yn gofalu amdano.

Facebook

Gwefan rhwydweithio cymdeithasol sy'n caniatáu i ddefnyddwyr greu eu proffiliau eu hunain, rhannu diweddariadau statws, lluniau, fideos a sgwrsio â defnyddwyr eraill.

Facebook Messenger

Mae ap Facebook Messenger yn wasanaeth negeseuon sy'n gweithio trwy'r swyddogaeth mewnflwch ar Facebook.

FaceTime

Mae FaceTime yn gymhwysiad sgwrsio fideo a ddatblygwyd gan Apple. Yn benodol, gallwch ddefnyddio FaceTime o'ch cyfrifiadur iPhone, iPad, iPod Touch, neu Mac, a bydd angen i chi fod yn cysylltu â rhywun ar un o'r dyfeisiau hyn hefyd.

Cytundeb teulu

Cytundeb ar sut y defnyddir mynediad i'r rhyngrwyd a dyfeisiau wedi'u galluogi i'r rhyngrwyd. Dylid llunio a chytuno ar ôl trafodaeth rhwng aelodau'r teulu. Weithiau cyfeirir at hyn fel 'Contract Diogelwch Ar-lein'.

Ffefrynnau

Cyfeiriadau gwe sy'n cael eu storio yn eich porwr, gan adael i chi fynd yn uniongyrchol i wefannau / tudalennau gwe penodol. Adwaenir hefyd fel 'nodau tudalen'.

Hidlo

Ffordd o atal rhai mathau o ddeunydd, geiriau allweddol neu unrhyw beth rydych chi'n penderfynu ei rwystro rhag cyrraedd eich cyfrifiadur.

Flaming

Anfon neges sarhaus neu ymosodol at berson penodol dros y rhyngrwyd.

G

Hapchwarae

Y gweithgaredd o chwarae gemau fideo. Gweler yr adnodd.

Galaru

Galar yw pan fydd chwaraewr mewn gêm ar-lein yn cythruddo ac aflonyddu chwaraewyr eraill yn y gêm yn fwriadol.

Grooming

Pan fydd dieithryn yn ceisio cychwyn perthynas â phlentyn at ddibenion anghyfreithlon; gall hyn ddigwydd ar-lein neu oddi ar-lein. Gweler yr adnodd.

Ghost neu Ghosting

Mae 'ysbryd' yn golygu osgoi rhywun nes iddo gael y llun a stopio cysylltu â chi.

'Ghosting' yw pan fydd person yn torri i ffwrdd yr holl gyfathrebu â'u ffrindiau neu'r person maen nhw'n ei ddyddio, heb rybudd na rhybudd ymlaen llaw. Ar y cyfan fe welwch nhw yn osgoi galwadau ffôn ffrind, cyfryngau cymdeithasol, a'u hosgoi yn gyhoeddus.

H

Hacker

Mae hacwyr yn bobl sy'n cael mynediad heb awdurdod i ddata, o bell, gan ddefnyddio cyfrifiadur neu ddyfais symudol.

Hashtag

Gair neu ymadrodd di-wyneb yw hashnod gyda'r symbol hash #. Fe'i defnyddir ar wefannau rhwydweithio cymdeithasol fel Twitter i dagio a grwpio negeseuon gan wahanol bobl am bwnc cyffredin.

I

Icon

Llun bach a ddefnyddir i gynrychioli gweithred neu ffeil ar sgrin cyfrifiadur.

IM (Negesydd Instant)

Technoleg debyg i dechnoleg ystafelloedd sgwrsio, sy'n hysbysu defnyddiwr pan fydd ffrind ar-lein, gan ganiatáu iddynt sgwrsio trwy gyfnewid negeseuon testun. Mae fel tecstio, ond ar-lein.

Prynu mewn-app

Mae prynu mewn-app yn caniatáu i'r defnyddiwr brynu 'pethau ychwanegol' rhithwir sy'n gysylltiedig ag ap pan fyddant yn defnyddio'r ap. Mae pryniannau mewn-app yn gyffredin â gemau sy'n cael eu hysbysebu fel rhai 'am ddim i'w lawrlwytho', ond yn aml mae'n ofynnol prynu 'arian cyfred' hapchwarae rhithwir i symud ymlaen yn y gêm.

Pori incognito

Mae pori Incognito yn fodd yn Google Chrome sy'n eich galluogi i bori heb greu hanes pori a lawrlwytho. Mae hefyd yn atal cwcis rhag cael eu storio. Argymhellir bod plant yn defnyddio hwn ar gyfrifiaduron cyhoeddus neu ar unrhyw gyfrifiadur y maent yn ei ddefnyddio oddi cartref.

rhyngrwyd

Rhwydwaith cyfrifiadurol byd-eang sy'n darparu amrywiaeth o gyfleusterau gwybodaeth a chyfathrebu.

Darparwr Gwasanaeth Rhyngrwyd (ISP)

Cwmni sy'n cysylltu cyfrifiaduron â'r rhyngrwyd am ffi.

Cyfeiriad IP (Protocol Rhyngrwyd)

Cyfeiriad IP (Protocol Rhyngrwyd) fel llinyn unigryw o rifau wedi'u gwahanu gan atalnodau llawn sy'n nodi pob cyfrifiadur dros rwydwaith.

iTunes Siop

Safle e-fasnach Apple. Mae gan siop iTunes ganeuon, ffilmiau, fideos cerddoriaeth ac apiau y gellir eu prynu a'u lawrlwytho i ddyfais Apple neu (ac eithrio apiau) i'w chwarae ar gyfrifiadur personol gan ddefnyddio iTunes.

J

Abwyd Jail

Rhywun sydd o dan oedran cydsynio ond sy'n gwisgo, yn gweithredu ac yn ymddangos fel pe bai dros oedran cydsynio ac nad yw'n gwneud dim i gywiro'r argraff honno.

Jam neu Jammin '

Cân y mae person yn arbennig o hoff ohoni, weithiau i'r pwynt o fod yn anthem bersonol neu'n gân thema. Yn deillio o'r ymadrodd “jamming out”. Mae 'jamio' hefyd yn golygu eich bod chi'n oeri.

L

Laptop

Mae gliniadur yn gyfrifiadur bach y gallwch ei gario o gwmpas gyda chi ac sy'n rhedeg oddi ar fatris.

Cyswllt

Yn fyr ar gyfer 'hyperddolen', bydd clicio arno yn mynd â chi i leoliad a ddiffiniwyd ymlaen llaw, fel tudalen we arall, neu'n achosi i ddogfen agor yn eich porwr. Yn aml, dangosir dolenni fel testun beiddgar, wedi'i danlinellu neu ei liwio.

Lit

Slang ar gyfer pan mae rhywbeth yn dda iawn neu'n hwyl.

Mewngofnodwch

Datgysylltu o gyfrifiadur, rhwydwaith neu wasanaeth ar-lein.

Mewngofnodi

Adnabod eich hun i gyfrifiadur, rhwydwaith neu wasanaeth ar-lein, gan ddefnyddio enw defnyddiwr a chyfrinair fel arfer.

Mewngofnodi

Mae mewngofnodi yn enw rydych chi'n ei ddefnyddio i ddweud wrth gyfrifiadur neu wefan pwy ydych chi.

M

malware

Yn fyr ar gyfer 'meddalwedd faleisus'. Rhaglenni sy'n niweidio'ch cyfrifiadur (firysau), yn dwyn eich gwybodaeth bersonol (ysbïwedd), yn arddangos hysbysebion diangen (adware) neu'n datgelu'ch cyfrifiadur i hacwyr (ceffylau Trojan).

Cennad

Ymddeolodd Microsoft Messenger yn 2013, ac mae bellach wedi symud i Skype.

MMS

Negeseuon amlgyfrwng, negeseuon llun a fideo yn fwyaf cyffredin y gallwch eu hanfon a'u derbyn gyda set law symudol.

Cyflwynydd

Rôl y safonwr yw sicrhau bod pob sylw yn cadw at yr amodau defnyddio penodol a'u cyfrifoldeb hwy yw dileu sylwadau sy'n torri'r rheolau hyn.
Er enghraifft, bydd safonwr mewn ystafell sgwrsio yn sicrhau bod unrhyw sylwadau a bostir yn cadw at reolau'r ystafell sgwrsio honno.

N

Llywio

Dyma'r botymau ar dudalen we sy'n eich galluogi i symud o amgylch gwefan. Yn aml gellir canfod ansawdd gwefan yn ôl pa mor hawdd yw llywio.

net

Y gair byrrach am y 'rhyngrwyd'

Rhwydwaith

Nifer o gyfrifiaduron sydd wedi'u cysylltu gyda'i gilydd fel y gallant gyfnewid data.

O

All-lein

Ddim ar-lein. Heb ei gysylltu â'r rhyngrwyd. Gall defnydd modern weld 'all-lein' yn cael ei ddefnyddio yng nghyd-destun bywyd go iawn: os ydych chi'n cwrdd â rhywun all-lein rydych chi'n cwrdd yn y byd go iawn.

Ar-lein

Os ydych ar-lein rydych wedi'ch cysylltu â'r rhyngrwyd a gallwch rannu data â chyfrifiaduron eraill.

Ymbincio ar-lein

Mae rhai pobl yn defnyddio'r rhyngrwyd i ecsbloetio pobl ifanc am ryw; ymweld â rhwydweithiau cymdeithasol, gemau ac ystafelloedd sgwrsio fel ffordd o ddod yn agos at blant fel y gallant eu hecsbloetio neu hyd yn oed eu blacmelio at ddibenion rhywiol. Gelwir cyfeillio plentyn fel hyn yn ymbincio. Gweler yr adnodd.

System Weithredu (OS)

Y brif raglen sy'n rheoli gweithrediad cyfrifiadur ac yn gadael i'r defnyddiwr ffonio rhaglenni eraill a chael mynediad at ffeiliau a data arall. Y tair system weithredu fwyaf cyffredin yw Microsoft Windows, Mac OS Apple a Linux.

P

Rheolaethau rhieni

Rheolaethau rhieni yw'r enwau ar gyfer grŵp o leoliadau sy'n eich rheoli chi pa gynnwys y gall eich plentyn ei weld. O'u cyfuno â gosodiadau preifatrwydd gall y rhain eich helpu i amddiffyn eich plant rhag y pethau na ddylent eu gweld na'u profi ar-lein. Gweler yr adnodd.

cyfrinair

Gair neu gyfres o lythyrau, rhifau a chymeriadau yr ydych chi'n eu hadnabod yn unig, rydych chi'n eu defnyddio i fewngofnodi i gyfrifiaduron, rhwydweithiau neu wasanaethau ar-lein.

PDF

Mae PDF yn fformat ffeil sy'n cadw'r mwyafrif o briodoleddau (gan gynnwys lliw, fformatio, graffeg, a mwy) o ddogfen ffynhonnell ni waeth pa raglen, platfform, a math caledwedd a ddefnyddiwyd yn wreiddiol i'w chreu. Mae ffeiliau PDF yn aml yn cael eu hagor gydag Adobe Acrobat, er bod darllenwyr PDF eraill ar gael.

Cymheiriaid

Person sydd yr un oed neu sydd â'r un sefyllfa gymdeithasol neu'r un galluoedd â phobl eraill mewn grŵp.

Pharming

Yn 'ffermio' rhagenwol, mae hwn yn ddull y mae sgamwyr yn ceisio cael gwybodaeth bersonol / preifat gan ddefnyddwyr trwy eu cyfeirio at wefannau ffug - neu 'ffug' - sy'n edrych yn gyfreithlon yn eich porwr.

Gwe-rwydo

Yn 'pysgota' rhagenwol, mae hwn yn ymgais i dwyllo pobl i ymweld â gwefannau maleisus trwy anfon e-byst neu negeseuon eraill sy'n esgus dod o fanciau neu siopau ar-lein.

Podlediad

Cyfres neu benodau parhaus o raglen benodol y gellir ei lawrlwytho'n awtomatig neu â llaw. Mae'r rhain fel arfer yn ffeiliau sain mp3 neu bodlediadau fideo.

Rhaglen

Mae rhaglen - wedi'i sillafu yn y ffordd Americanaidd - yn gasgliad o gyfarwyddiadau i gyfrifiadur sy'n ei gael i wneud rhywbeth defnyddiol, fel dangos llun neu arddangos tudalen we neu newid dogfen. Bob tro rydych chi am wneud rhywbeth ar gyfrifiadur mae angen i chi ddefnyddio un neu fwy o raglenni.

Proffil

Mae gwefannau rhwydweithio cymdeithasol a rhai ystafelloedd sgwrsio yn caniatáu i ddefnyddwyr gwblhau proffil personol y gall eraill ei weld. Ni ddylai plant a phobl ifanc yn eu harddegau fyth gynnwys mewn proffil unrhyw wybodaeth a allai eu hadnabod, neu ddatgelu ble maen nhw.

S

Tristwch

Mae tristwch yn duedd gymdeithasol gynyddol lle mae pobl ifanc yn gwneud sylwadau gorliwiedig am eu materion emosiynol i gael cydymdeimlad gan eraill.

Mae hefyd yn golygu y gall y rhai sy'n profi trallod emosiynol go iawn gael eu cyhuddo o bysgota trist a'u diswyddo gan eu cyfoedion heb gael y gefnogaeth gywir.

Peiriant chwilio

Gwefan, fel Google, yw Peiriant Chwilio sy'n caniatáu ichi chwilio am wefannau eraill trwy deipio'r geiriau sy'n diffinio'r cynnwys rydych chi'n edrych amdano.

Selfie

Yn fyr ar gyfer 'hunanbortread', mae hunluniau'n ffotograffau o'r ffotograffydd, a dynnir yn aml hyd braich.

sexting

Defnyddir y term 'secstio' i ddisgrifio anfon a derbyn lluniau, negeseuon neu glipiau fideo rhywiol eglur.

Smartphone

Ffôn symudol sy'n gallu cyflawni llawer o swyddogaethau cyfrifiadur gan gynnwys pori'r rhyngrwyd, tynnu a rhannu lluniau a fideos, chwarae gemau, siopa, lawrlwytho apiau, mynd ar wefannau rhwydweithio cymdeithasol a defnyddio negeseuon gwib a galw fideo.

SMS

Byr ar gyfer 'Gwasanaeth Negeseuon Byr'. Y term technegol ar gyfer negeseuon testun.

Snapchat

Ap rhannu lluniau lle gall defnyddwyr anfon lluniau neu fideos at eu ffrindiau.

Gwefannau rhwydweithio cymdeithasol

Mae gwefannau rhwydweithio cymdeithasol yn caniatáu i aelodau gadw mewn cysylltiad â ffrindiau a theulu, cwrdd â phobl sydd â diddordebau tebyg, rhannu lluniau a fideos a darganfod pethau newydd.

Ffrydio

Dull o wylio ffilmiau neu fideos ar-lein a hefyd o wrando ar sain ar-lein. Mae radio rhyngrwyd yn enghraifft o ddyfais sy'n ffrydio cynnwys. Gweler yr adnodd.

Ysbïwedd

Term cyffredinol ar gyfer rhaglen sy'n monitro'ch gweithredoedd yn gyfrinachol. Er eu bod weithiau'n sinistr, fel rhaglen rheoli o bell a ddefnyddir gan haciwr, mae'n hysbys bod cwmnïau meddalwedd yn defnyddio ysbïwedd i gasglu data am gwsmeriaid.

sbam

Yn wreiddiol, sbam oedd neges e-bost a anfonwyd at nifer fawr o bobl heb eu caniatâd, gan hyrwyddo cynnyrch neu wasanaeth fel rheol.

Adwaenir hefyd fel E-bost Masnachol Digymell (UCE) neu e-bost sothach. Nawr nid yw sbam wedi'i gyfyngu i e-bost, mae sylwadau sbam yn ymddangos ar flogiau, gwefannau rhwydweithio cymdeithasol a llawer o leoedd eraill ar y we.

T

Tabled

Cyfrifiadur symudol gyda sgrin ac yn gweithio mewn un uned wastad tua maint amlen fawr.

Tagio / tagio

Tagiau yw'r allweddeiriau a roddir i gynnwys - tudalennau gwe, postiadau, lluniau, fideos, cerddoriaeth neu ffeiliau - gan ddefnyddiwr neu gan bobl eraill. Nid yw tagiau wedi'u diffinio ymlaen llaw - y defnyddiwr sy'n eu dewis i ddisgrifio'r cynnwys orau.

Cymwysiadau trydydd parti (apiau)

Mae cymwysiadau (neu apiau) trydydd parti yn elfennau o unrhyw wasanaeth nad ydynt yn cael eu cynhyrchu gan y gwasanaeth cynnal ond gan gwmni neu unigolyn arall. Gellir lawrlwytho'r rhain i'ch dyfais sydd wedi'i galluogi ar y rhyngrwyd. Mae iTunes a Google Play yn enghreifftiau o ble y gallwch brynu a lawrlwytho apiau.

TikTok

Mae TikTok yn ap rhwydweithio cymdeithasol a ddisodlodd yr ap poblogaidd Musical.ly pan aeth oddi ar-lein yn 2017. Gweler yr adnodd.

tinder

Mae Tinder yn debyg i Grindr ond i'r gymuned heterorywiol. Mae defnyddwyr yn cael eu 'dewis' gan ddefnyddwyr eraill fel rhywun yr hoffent ei gyfarfod trwy droi i'r dde ar eu llun. Os nad oes ganddyn nhw ddiddordeb, maen nhw'n troi i'r chwith i'w 'gwrthod' a gweld mwy o opsiynau. Gan ei fod yn seiliedig ar leoliad, mae Tinder yn cyflwyno defnyddwyr i 'baru' o fewn y radiws agosaf.

Trolio neu Drolio

Mae trolio yn berson sy'n postio sylwadau neu negeseuon llidiol mewn cymuned ar-lein fel fforwm, ystafell sgwrsio, blog neu ar wefannau rhwydweithio cymdeithasol.

Twitter

Rhwydwaith cymdeithasol sy'n caniatáu i ddefnyddwyr anfon a darllen negeseuon "trydar" wedi'u cyfyngu i nodau 280.

U

Llwytho

I gopïo gwybodaeth o'ch dyfais wedi'i galluogi i'r rhyngrwyd i'r rhyngrwyd neu'ch cyfrifiadur / gliniadur.

URL

Yn fyr ar gyfer Lleolydd Adnoddau Unffurf, URL yw'r cyfeiriad sy'n cysylltu â thudalen we benodol. Yr URL ar gyfer Internet Matters yw www.internetmatters.org. Adwaenir hefyd fel 'cyfeiriad gwe'.

V

Galw fideo

Mae galw fideo yn union fel galwad ffôn reolaidd, heblaw y gallwch chi weld y person rydych chi'n ei alw a gallant eich gweld chi.

Cynadledda fideo

Mae cynhadledd fideo yn gysylltiad byw, gweledol rhwng dau neu fwy o bobl sy'n byw mewn lleoliadau ar wahân at ddibenion cyfathrebu.

firws

Mae firws yn ddarn o feddalwedd a all wneud gwahanol bethau fel dileu ffeiliau, dwyn data neu hyd yn oed gymryd cyfrifiaduron i hacwyr eu rheoli. Mae firysau yn canfod eu ffordd i mewn i gyfrifiaduron trwy e-bost, o ffeil a lawrlwythwyd trwy'r rhyngrwyd neu o ddisg. Dylid gosod meddalwedd gwrthfeirws i amddiffyn cyfrifiaduron. Gall ffonau clyfar hefyd gael eu heintio gan firysau a dylid eu gwarchod.

Rhith-

Mae hwn yn derm cyffredin ar y rhyngrwyd. Mae'n golygu efelychiad o'r peth go iawn. Mae'r rhyngrwyd ei hun yn aml yn cael ei ystyried yn fyd rhithwir lle rydych chi'n gwneud ffrindiau rhithwir ac yn dod yn rhan o rith-gymunedau.

Llais dros IP (VOIP)

Mae VOIP yn derm a ddefnyddir i ddisgrifio gwneud galwad ffôn (llais) dros y rhyngrwyd.

W

we

Talfyriad ar gyfer y We Fyd-Eang.

Gwegamerau

Camera, naill ai wedi'i adeiladu i mewn i'r ddyfais neu wedi'i blygio i mewn, sy'n caniatáu rhannu delweddau a fideos dros y rhyngrwyd. Mae gan ffonau smart gamerâu wedi'u hymgorffori sy'n caniatáu iddynt gael eu defnyddio fel gwe-gamera ar gyfer galw fideo a Skype.

Webinar

Mae gweminar (cyfuniad o'r geiriau “gwe” a “seminar”) yn weithdy fideo, darlith, neu gyflwyniad a gynhelir ar-lein gan ddefnyddio meddalwedd gweminar.

Gwefan

Casgliad o dudalennau gwe. Mae gwefannau yn cyflawni gwahanol swyddogaethau ee gwefannau newyddion, gwefannau addysgol, gwefannau gemau.

WeChat

Rhwydwaith cymdeithasol negeseuon testun a llais Tsieineaidd sy'n caniatáu i ddefnyddwyr gyfathrebu â phobl gerllaw neu'n rhyngwladol.

WhatsApp

Negeseuon amser real rhad ac am ddim.app. Gall defnyddwyr rannu delweddau a fideos, cymryd rhan mewn 'sgyrsiau grŵp' a rhannu lleoliadau. Gan ei fod yn seiliedig ar wybod rhif ffôn y defnyddiwr, dim ond os ydych chi eisoes yn gwybod eu rhif ffôn y gallwch chi anfon neges at ddefnyddwyr. Darllen mwy.

WiFi

Rhwydwaith diwifr sy'n caniatáu i ddyfeisiau sydd wedi'u galluogi i'r rhyngrwyd gysylltu â'r rhyngrwyd heb fod angen ceblau.

Y

Yolo

Mae Yolo sy'n sefyll am 'dim ond unwaith rydych chi'n byw' yn ap cwestiwn ac ateb anhysbys a ddefnyddir yn Snapchat. Gall defnyddwyr bostio cwestiynau a sylwadau dienw ar stori Snapchat a hefyd atodi delwedd. Gweler yr adnodd.

Z

Zipit

Wedi'i wneud gan ChildLine, nod Zipit yw helpu pobl ifanc yn eu harddegau i ddelio â sefyllfaoedd secstio a fflyrtio anodd. Mae'r ap yn cynnig dod yn ôl doniol a chyngor i helpu pobl ifanc yn eu harddegau i gadw rheolaeth ar fflyrtio wrth sgwrsio.

#

5g

Rhwydwaith symudol o'r 5ed genhedlaeth. Mae 5G yn galluogi math newydd o rwydwaith sydd wedi'i gynllunio i gysylltu bron pawb a phopeth gyda'i gilydd gan gynnwys peiriannau, gwrthrychau a dyfeisiau.

3G

Trydedd genhedlaeth - safon symudol sy'n cynnig cysylltiadau cyflym i'ch galluogi i wneud galwadau fideo neu gyrchu'r rhyngrwyd.

4G

Symudol y bedwaredd genhedlaeth gyda chysylltiadau cyflymach fyth i'w gwneud hi'n llawer cyflymach syrffio'r we ar eich ffôn symudol, tabledi a gliniaduron. Mae cyflymder yn agosach at yr hyn rydych chi'n ei brofi ar hyn o bryd gyda band eang cartref.