Seiberfwlio

Cyngor i bobl ifanc

Dysgwch am beth yw seiberfwlio, sut i'w adnabod a beth i'w wneud amdano os yw'n digwydd i chi neu ffrind.

eicon emoji trist ar ffôn

Problemau gyda phobl eraill:

Beth yw seiberfwlio?

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Beth i feddwl amdano

Penderfynwch a ydych chi'n barod i ddelio â'r pethau caled sy'n dod gyda'r hwyl

Beth yw seiberfwlio?

Mae seiberfwlio yn fwlio gan ddefnyddio unrhyw dechnoleg. Mae seiberfwlio yn fwlio sy'n digwydd ar-lein trwy lwyfannau cymdeithasol, hapchwarae neu negeseua gwib.

Sut i'w adnabod

Mae'r rhain i gyd yn arwyddion o seiberfwlio:

 • Cael eich galw'n enwau ac nid yw'n hwyl nac yn gyfeillgar.
 • Cael eich gwneud i deimlo ofnus.
 • Cael eich gorfodi i wneud rhywbeth nid oeddech am wneud.
 • Os ydych chi'n cael sarhad i wneud â anghenion arbennig, anabledd, hil, crefydd neu gyfeiriadedd rhywiol.
 • Os yw rhywun lledaenu sibrydion amdanoch chi i bobl rydych chi'n eu hadnabod.
 • Os yw rhywun rhannu lluniau ohonoch heb eich caniatâd.
 • Os yw rhywun yn eich bwlio sut rydych chi'n edrych.
 • Os yw rhywun yn ceisio rhoi pwysau arnoch chi i wneud rhywbeth er mwyn i chi allu aros yn ffrindiau gyda nhw.

Gallai gweithredoedd eraill gynnwys

 • Yn esgus bod yn chi trwy hacio'ch cyfrif cyfryngau cymdeithasol.
 • Cychwyn busnes yn bwrpasol oherwydd mae rhai pobl yn hoffi eu gwylio neu eu ffilmio.
 • Stelcio neu gadw golwg ar rywun a yn eu rheoli.
 • Rhywun sydd nid pwy maen nhw'n dweud ydyn nhw.

Rwyf wedi gweld rhywun yn cael ei seiber-fwlio

Beth ddylwn i ei wneud?

 1. Ceisiwch osgoi rhannu'r negeseuon creulon ar gyfryngau cymdeithasol, mae bwlis eisiau cynulleidfa ac os na fyddwch chi'n ei rhannu, bydd llai o bobl yn ei weld.
 2. Dywedwch ychydig o eiriau caredig neu anfon neges gefnogol ar gyfryngau cymdeithasol i'r person sy'n cael ei seiber-fwlio.
 3. Dywedwch wrth oedolyn dibynadwy. Os yw'n digwydd ymhlith pobl yn yr ysgol, dywedwch wrth athro, rhiant / gofalwr neu rywun sy'n eich cefnogi chi.

Rwyf wedi dweud pethau niweidiol ar-lein wrth rywun

Beth ddylwn i ei wneud?

 1. Mae'n hawdd dweud pethau niweidiol yng nghanol dadl neu pan rydyn ni'n teimlo'n ddig. Pan fydd pethau'n tawelu efallai yr hoffech chi unioni pethau.
 2. Gallwch anfon neges neu siaradwch â'r person gan ddweud sori ac esboniwch sut roeddech chi'n teimlo ar y pryd.
 3. Os ydych chi'n ffrindiau agos, gall jôc neu emoji helpu -meddwl am y person arall a'i deimladau.
 4. Gallwch ofyn i'ch ysgol a allent helpu - fel a cyfarfod rhyngoch chi ac athro sy'n gofyn rhai cwestiynau i chi. Gall y cwestiynau hyn eich helpu i weld sut roedd y llall yn teimlo a pha niwed y mae'r ymddygiad niweidiol wedi'i achosi.

Rwy'n cael fy seiber-fwlio

 • Dywedwch wrth oedolyn rydych chi'n ymddiried
 • Bloc yr anfonwr
 • Ceisiwch beidio ag ymateb yn ôl - gall wneud pethau'n waeth
 • Cadwch y dystiolaeth neu gofynnwch i rywun eich helpu chi i wneud hyn a gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dweud pa mor aml mae hyn wedi bod yn digwydd
 • Os yw'n rhywun yn yr ysgol, dywedwch wrth athro neu oedolyn arall yn yr ysgol
 • Os yw'n neges gyda chynnwys rhywiol sy'n eich cynhyrfu, siaradwch ag oedolyn dibynadwy a gyda'ch gilydd gallwch ei riportio
 • Efallai y byddai'n well gennych ffonio llinell gymorth fel Llinell blant ar 0808 1111 neu ewch i https://www.childline.org.uk

RHANNWCH Y CYNNWYS HWN

Lleoedd i fynd am help