Postio noethlymunau a secstio 

Cyngor i Rieni a Gofalwyr

Cael mewnwelediad i'r rhesymau pam y gall pobl ifanc gymryd rhan mewn secstio a'r hyn y gallwch ei wneud i gefnogi'ch plentyn ar y mater hwn a datrys y sefyllfa.

eicon secstio ar ffôn clyfar

Yr hyn y mae angen i chi ei wybod

Efallai y bydd pobl ifanc yn credu bod 'pawb yn rhannu noethlymunau' ac yn teimlo dan bwysau i wneud hyn os ydyn nhw'n credu eu bod mewn perthynas ramantus. Mewn gwirionedd, nid yw hyn yn wir. Ni ddylai neb deimlo bod disgwyl hyn na bod yn rhaid iddynt wneud hyn i gadw perthynas yn fyw.

Mae mwy o berygl i blant bregus

Mae llai na 10% o bobl ifanc dan 16 oed yn rhannu noethlymunau neu secstio, ond mae'r ganran yn llawer uwch ymhlith pobl ifanc sy'n agored i niwed neu sydd ag anghenion ychwanegol. Yn aml iawn mae hyn yn angen iechyd emosiynol neu feddyliol neu'n anhawster dysgu.

Yn y sefyllfaoedd hyn, gall pobl eraill fanteisio ar eu hangen neu agwedd ymddiriedol tuag at gyfeillgarwch a gallant drin y plentyn i rannu delwedd noeth neu eglur trwy esgus bod mewn perthynas ramantus â nhw.

Nid yw'n ymwneud â'r pwysau i anfon noethlymunau

Nid yw pobl ifanc sydd wedi rhannu noethlymunau bob amser yn gwneud hyn oherwydd eu bod dan bwysau. Mae rhai yn dweud wrthym eu bod yn ei wneud am hwyl neu oherwydd eu bod yn meddwl eu bod yn edrych yn dda.

Mae'r holl gyfathrebu ar-lein yn fath o fynegiant personol ac mae angen dull sensitif arno gan rieni i archwilio'r mater hwn gyda'u plentyn wrth iddynt ddatblygu eu hunaniaeth yn ystod eu harddegau. Ni ddylid eu cywilyddio na'u cosbi ond fe wnaethant helpu i ddeall nad yw hyn yn briodol nac yn gyfreithlon hyd yn oed.

Sut gallai hyn ddigwydd?

Dyma ychydig o enghreifftiau o sut y gall hyn ddigwydd a pha arwyddion i edrych amdanynt.

Arwyddion y gallai eich plentyn fod yn rhannu noethlymunau

Yma gall rhestr o bethau i edrych amdanynt a allai ddangos y gallai eich plentyn fod yn anfon noethlymunau ac i mewn o'ch cefnogaeth.

 • Eich plentyn yn derbyn llawer mwy o negeseuon nag o'r blaen bob amser (rheoli ymddygiad)
 • Perthynas newydd sy'n symud yn rhy gyflym
 • Gofynnir i'ch plentyn siarad ar ap cyfryngau cymdeithasol arall
 • Mae'ch plentyn yn edrych yn ofidus wrth dderbyn negeseuon
 • Mae'ch plentyn yn siarad â rhywun ar fideo / amser wyneb lawer mwy nag o'r blaen
 • Mae'ch plentyn yn cuddio ei ffôn neu'n dod yn gyfrinachol wrth agosáu
 • Gwelir eich plentyn gyda ffôn newydd. Mewn achosion prin, gellir rhoi ffôn clyfar i blentyn ei ddefnyddio i gyfathrebu â'r person hwn sy'n dweud wrtho ei fod yn anrheg oherwydd ei fod yn ei garu.
 • Y bwriad yw cuddio'r berthynas oddi wrth rieni a gofalwyr. Mae plant profiadol gofal yn siarad am gael ffôn ffansi gan rywun a oedd fel petai'n eu 'caru'

Beth allwch chi ei wneud i'w helpu

 • Os yw'ch plentyn dan bwysau i anfon noethni gan berson neu grŵp o ysgol eich plentyn, ewch at yr ysgol neu bobl eraill â gofal os yw'n grŵp ieuenctid, lleoliad gofal, neu sefydliad arall. Mae'n ddyletswydd arnyn nhw i ddiogelu'ch plentyn
 • Dylid dweud wrth yr unigolyn sy'n arwain ar ddiogelu mewn ysgol neu wasanaeth a byddant yn dilyn y camau sydd eu hangen i ymchwilio i hyn ac adrodd arno
 • Gellir defnyddio cyfryngu a bydd ysgol yn ceisio atal myfyrwyr eraill rhag rhannu'r ddelwedd / delweddau ymhellach
 • Anogwch eich plentyn i ddweud wrthych a oes unrhyw beth yn eu poeni ar-lein neu ar eu ffôn
 • Peidiwch â bygwth tynnu eu ffonau i ffwrdd na chau eu cyfrifon cyfryngau cymdeithasol
 • Mae rhai pobl ifanc yn credu mai eu bywyd ar-lein yw eu hunaniaeth a phrin eu bod yn bodoli heb hyn. Os ydyn nhw'n ofni y byddwch chi'n cymryd y camau hyn, efallai na fyddan nhw'n ymddiried ynoch chi pan fydd angen iddyn nhw wneud hynny fwyaf. Efallai eu bod hefyd yn ofni y byddan nhw'n colli eu ffrindiau a'u ffynonellau cefnogaeth
Beth mae'r gyfraith yn ei ddweud

Mae yn erbyn y gyfraith i geisio deisyfu delweddau rhywiol gan blentyn a meddu ar neu ddosbarthu delweddau eglur o blentyn. O dan y gyfraith, mae unrhyw un dan 18 oed yn blentyn. Os yw'r plentyn o dan 13 oed mae'r drosedd hyd yn oed yn fwy difrifol Am ragor o wybodaeth, ewch i gthe Gwefan cyngor cyfraith plant.

Ers mis Ionawr 2016 mae gan yr heddlu’r opsiwn i gofnodi digwyddiad fel “Canlyniad 21”, sy’n gwneud nodyn ohono’n digwydd ond heb ei roi ar gofnod troseddol. Bellach ymdrinnir â llawer o ddigwyddiadau secstio fel hyn. Fodd bynnag, ar gyfer digwyddiadau mwy difrifol (er enghraifft, rhannu delwedd yn fwriadol i gam-drin - defnyddio'r ddelwedd i orfodi neu ecsbloetio'r dioddefwr) gellir erlyn o hyd.

Ble i fynd am help

Yr app Zipit yn gallu helpu'ch plentyn i wrthod ceisiadau i rannu noethlymun gan bobl ifanc y maen nhw'n eu hadnabod. Mae'n darparu ffyrdd ffraeth o ddweud 'na' a chyngor.

Childline - llinell gymorth am ddim.

Prosiect Childnet deSHAME - adnoddau i addysgwyr fynd i'r afael ag aflonyddu rhywiol.

CEOP - Os oes angen i chi gyflwyno adroddiad i un o Gynghorwyr Amddiffyn Plant CEOP.

Os ydych chi'n credu ei fod yn fwy difrifol nag ymddygiad amhriodol unwaith ac am byth rhwng pobl ifanc sydd bellach wedi ymddiheuro a cheisio gwneud iawn, rydych chi'n rhydd i roi gwybod i'r heddlu amdano.

Mae'r cyngor i bobl ifanc yn yr adnodd hwn yn cynnwys: