Mynd i'r afael â seiberfwlio

Cyngor i Rieni a Gofalwyr

Dysgwch sut y gall seiberfwlio effeithio ar blentyn ag anghenion dysgu ychwanegol a ffyrdd i'w gefnogi os yw seiberfwlio yn effeithio arno.

eicon seiberfwlio ar ffôn clyfar

Mynd i'r afael â seiberfwlio

Beth i edrych amdano

 • Gwneir seiberfwlio yn bennaf gan bobl y mae eich plentyn yn eu hadnabod
 • Gall pobl guddio y tu ôl i broffiliau ffug ar-lein er mwyn osgoi cael eu dal
 • Yn aml mae'n estyniad o'r hyn sy'n digwydd yn yr ysgol neu mewn clwb gweithgareddau
 • Gall gyrraedd plant ar unrhyw adeg ac yn unrhyw le
 • Efallai y bydd rhai plant yn ei chael hi'n anodd adnabod bwlio neu weithiau'n ei chael hi'n anodd cofio manylion y digwyddiad sawl diwrnod yn ddiweddarach
 • Yn aml, gall plant ag SEND guddio eu hanabledd ar-lein a chymryd persona arall
 • Yn aml ar gyfer plant ag ANFON mae ar ffurf;

Perthynas ystrywiol

Mae'n anodd sylwi ar hyn oherwydd yn aml gall eich plentyn deimlo mai'r ffrindiau sy'n ei thrin yw ei ffrindiau ac efallai y byddant yn teimlo pwysau i wneud yr hyn y mae ei 'ffrindiau' yn ei ddweud oherwydd ei fod eisiau aros yn rhan o'r grŵp.

enghraifft

“Mae Sara yn hongian allan gyda grŵp o gyd-ddisgyblion. Mae hi'n meddwl amdanyn nhw fel ei ffrindiau ac mae'n awyddus i gael eu derbyn ganddyn nhw. Maen nhw'n 'gadael' iddi fod yn eu grŵp ond yn ei thrin at eu dibenion neu eu hadloniant eu hunain. Efallai y byddan nhw'n gofyn iddi wneud cyfeiliornadau drostyn nhw neu hyd yn oed ddwyn rhywbeth o siop bapurau er enghraifft. Trwy ffonau symudol, gallai fod pwysau arni neu ei ffilmio wrth gyflawni'r dasg. Mae'r grŵp yn chwerthin ac yn mwynhau eu pŵer drosti, ond mae hi'n aros o fewn eu grŵp. ”

Perthynas amodol

Mae hyn yn cynnwys rhywun yn gwneud i'ch plentyn gredu bod ganddo berthynas agos er mwyn mynnu pethau ganddyn nhw yn y dirgel. Mae hyn yn dangos pam ei bod yn bwysig meddwl am eu hanghenion emosiynol yn hytrach na gorfodi rheolau yn unig.

enghraifft

“Mae hon yn sefyllfa lle gall plentyn ag anghenion arbennig ddarganfod ei fod yn cael ei gredu i gredu ei fod mewn cyfeillgarwch agos neu berthynas â rhywun. Nid ydynt yn eu hystyried yn ddieithryn, a dyna pam mae'r holl gyngor i beidio â siarad â dieithriaid yn amherthnasol. Efallai eu bod yn credu bod hon yn berthynas ramantus ac yn cytuno i rannu lluniau personol neu ymddangos mewn fideo, 'oherwydd roeddwn i eisiau'. Mae yna ffyrdd eraill y gellir eu harwain i gredu eu bod ond yn gwneud yr hyn sy'n arferol mewn perthynas ramantus neu gyfeillgarwch agos. ”

Perthynas ecsbloetiol

Gwneir hyn fel arfer gan rywun y mae eich plentyn yn ei adnabod yn dda iawn gan ei fod yn dibynnu ar berson yn gwybod targedu sbardunau eich plentyn i'w abwydo i wneud rhywbeth neu fynd yn ddig neu'n ofidus am ei adloniant.

enghraifft

“Mae'r tramgwyddwr yn gwybod yn union sut i 'wasgu eu botymau'. Maent yn gwybod beth sy'n gwneud i'w targed gychwyn neu gynhyrfu. Gall hyn fod yn synhwyraidd, yn gorfforol neu'n llafar, gan arwain y person ifanc ag anghenion arbennig i ymateb. Efallai y byddan nhw'n anfon fideo atynt gyda goleuadau sy'n fflachio a synau uchel iawn, neu negeseuon gyda geiriau sbarduno allweddol. Yn aml nid yw'r plentyn targed yn deall ei fod yn cael ei fwlio ac felly nid yw'n riportio hyn. Efallai y byddan nhw'n derbyn negeseuon sy'n eu dychryn ar ben gwawdio all-lein o ddydd i ddydd yn yr ysgol a bygythiadau am yr hyn fydd yn digwydd os ydyn nhw'n dweud wrth unrhyw un. ”

Beth yw'r broblem?

Mae fy mhlentyn yn cael ei seiber-fwlio

Camau i'w cymryd i gefnogi'ch plentyn

Os yw'ch plentyn yn cael ei seiberfwlio, efallai y bydd yn ei chael hi'n anodd ei adnabod neu hyd yn oed ddweud wrthych pwy sy'n gwneud y bwlio, felly mae'n bwysig:

 • Byddwch yn ymwybodol o'r ffrindiau sydd ganddyn nhw ar-lein ac all-lein i sefydlu'r math o berthnasoedd sydd ganddyn nhw i roi'r cyngor cywir iddyn nhw
 • Ystyried pam y gall eich plentyn fod yn ceisio cadw cyfeillgarwch penodol os ymddengys eu bod yn wenwynig. Efallai eu bod yn ceisio diwallu angen emosiynol i gael eu hoffi neu i deimlo'n rhan o grŵp os ydyn nhw'n aml yn teimlo'n ynysig

I'w helpu i weld y gallai rhywbeth fod yn anghywir mewn perthynas:

 • Esboniwch y rhesymau pam y gallai eu rhoi mewn perygl
 • Ailgyfeirio eu hangen i deimlo'n rhan o grŵp neu'n boblogaidd trwy ddulliau eraill, er enghraifft sefydlu grŵp cyfeillgarwch caeedig ar gymdeithasol cyfryngau ac annog aelodau o'r teulu a ffrindiau dilys i 'hoffi' eu swyddi
 • Meddyliwch am ffyrdd i'w helpu i gwrdd â phobl ifanc eraill mewn amgylcheddau diogel
 • Gyda'i gilydd archwilio sut olwg sydd ar ffrind da a beth yw natur perthynas dda.

Ychydig o syniad sydd gan rai pobl ifanc o sut beth yw perthynas dda ac maen nhw'n gwneud pethau maen nhw'n credu sy'n ddisgwyliedig. Gallant fod yn hygoelus a chredu rhywun sy'n dweud eu bod yn eu caru, hyd yn oed pan fyddant yn cael eu brifo neu eu trin.

Os yw'ch plentyn yn dweud ei fod wedi derbyn negeseuon cynhyrfus neu fod sefyllfa wedi datblygu sydd wedi eu cynhyrfu:

 • Peidiwch â chynhyrfu (bydd yn eu cynhyrfu ymhellach i weld eich bod hefyd mewn trallod)
 • Diolch iddyn nhw am ddweud wrthych chi, gwnaethon nhw'r peth iawn
 • Atgoffwch nhw mae bwlio neu ymddygiad ymosodol bob amser yn annerbyniol
 • Esboniwch y byddwch chi'n delio â hyn gyda'ch gilydd
 • Arbedwch y dystiolaeth, bydd ei hangen arnoch i roi gwybod amdani a rhwystro neu gyfyngu ar yr anfonwr

Ble ddylech chi roi gwybod amdano?

 • Llwyfan: Bydd gan y mwyafrif o lwyfannau gemau a chymdeithasol ffordd i chi riportio seiberfwlio yn uniongyrchol ar y platfform. Ewch i wefan Report Harmful Content i gael cefnogaeth
 • Ysgol: Os ydyn nhw'n cael eu seiberfwlio gan ffrind ysgol, rhowch wybod i'r ysgol amdano. Bydd ganddyn nhw swyddog diogelu a gweithdrefn adrodd y gallwch ei defnyddio i godi'ch pryderon. Ewch i wefan Internet Matters i ddysgu mwy
 • Heddlu: Os yw'r bwlio yn targedu eu hanabledd, rhowch wybod i'r heddlu amdano gan y gellir dosbarthu hyn fel trosedd casineb.

Mae fy mhlentyn yn dweud pethau niweidiol i eraill ar-lein

Gall fod yn anodd deall y rhesymau pam y byddai'ch plentyn yn bwlio eraill yn enwedig os yw allan o gymeriad ond mae'n bwysig ceisio sefydlu'r ffeithiau o amgylch y digwyddiad a chadw meddwl agored. Efallai y bydd eich plentyn hefyd yn cynhyrfu ffrindiau yn anfwriadol os oes ganddo anawsterau cyfathrebu neu iaith ac yn ei chael hi'n anodd mynegi eu hunain.

Yn aml fel rhieni, rydyn ni'n ddall i ymddygiad ein plant ein hunain felly ceisiwch beidio â bod ar yr amddiffyn. Os ydych chi'n credu bod eich plentyn wedi'i gynrychioli'n annheg yna rhowch eich pryderon yn ysgrifenedig i'r ysgol neu'r platfform. Gallwch hefyd estyn allan at sefydliadau arbenigol ac unigolion sy'n gweithio fel fflagwyr dibynadwy a all eich cefnogi chi i riportio'ch pryderon i'r llwyfannau y mae eich plentyn yn eu defnyddio.

Cliciwch yma i weld pa sefydliad all roi mwy o gyngor ac arweiniad i chi ar y mater hwn.

Camau i'w cymryd i gefnogi'ch plentyn

 • Gofynnwch iddyn nhw stopio a chael sgwrs agored am y sefyllfa.
 • Ceisiwch ddarganfod y rheswm pam deall sut i'w atal rhag digwydd eto. A yw'n ymddygiad bwriadol neu anfwriadol?
 • Esboniwch ddifrifoldeb y mater a'r canlyniadau posib (colli ffrindiau, cael yr ysgol, neu hyd yn oed yr heddlu i gymryd rhan).
 • Empathi: Gweithio gyda'r teulu, yr ysgol neu oedolion dibynadwy i helpu'ch plentyn i ddeall yr effaith y gallai hyn ei chael ar yr unigolyn neu'r bobl y mae'n eu targedu.
 • Anogwch nhw i arddangos ymddygiad cadarnhaol megis parch, a thosturi ac annog ymddygiad bwlio i beidio â chymell ymddygiad cadarnhaol.
 • Byddwch yn amyneddgar a rhowch ychydig o amser i'ch plentyn ystyried yr ymddygiad cadarnhaol a dangos iddo fod ganddo'ch cefnogaeth.

Pethau ymarferol y gallwch chi eu gwneud

 • Rhowch wiriad iechyd rheolaidd i'ch perthynas â'ch plentyn. Ceisiwch ddeall eu byd, eu breuddwydion, a'u hofnau.
 • Modelwch berthnasoedd parchus a gofalgar ag eraill - boed wyneb yn wyneb neu ar-lein. Meddyliwch a oes pethau y mae eich plentyn yn eu clywed neu'n eu gweld a allai fod yn cael effaith negyddol ar eu dewisiadau ymddygiad.

Sgyrsiau pwysig i'w cael

 • Trafodwch gyda nhw beryglon mynegi teimladau o friw neu ddicter ar-lein a meddwl am ffyrdd eraill y gallant reoli teimladau o brifo na fydd yn cael effaith negyddol ar eraill.
 • Sôn am y llinell aneglur rhwng uwchlwytho a rhannu cynnwys oherwydd ei fod yn ddoniol neu fe allai gael llawer o 'hoffi', yn erbyn y potensial i achosi tramgwydd neu frifo. Mae llawer ohonom yn dioddef hyn. Enghreifftiau yw uwchlwytho fideos o ymladd ymysg cyd-ddisgyblion a ysgogwyd ar gyfer adloniant.
 • Trafodwch sut i ymateb os ydyn nhw'n gweld cynnwys tramgwyddus ar-lein a beth allai fod yn dda, neu ddim cystal i'w rannu. Gofynnwch iddyn nhw sut maen nhw'n meddwl ei fod ar ddiwedd derbyn seiberfwlio a beth allan nhw ei wneud i helpu eraill ar-lein sy'n cael amser caled.

Mae fy mhlentyn yn ei chael hi'n anodd ymdopi â gweld eraill yn cael eu seiberfwlio

Gall gweld rhywun arall yn cael ei seiber-fwlio effeithio ar les eich plentyn os yw'n teimlo bod ymosodiad anuniongyrchol arno neu os nad oes ganddo'r offer i gynnig ei gefnogaeth i ffrind. Dyma rai pethau y gallwch chi eu gwneud i'w helpu i ddelio â'r sefyllfa.

Camau i'w cymryd i gefnogi'ch plentyn

 • Anogwch eich plentyn i ddweud wrthych chi neu oedolyn arall y maen nhw'n ymddiried ynddo os ydyn nhw'n gweld neu'n profi seiberfwlio.
 • Dywedwch wrthyn nhw am beidio dial mewn unrhyw ffordd sy'n ddig, yn sarhaus neu'n fygythiol, yn yr un modd ag oedolyn aros yn ddigynnwrf a gwrando heb farnu.
 • Gall bwlio ar-lein fod yn gymhleth, gan gynnwys nifer o bobl felly mae'n well archwilio gyda'i gilydd yn ysgafn yr hyn a allai fod wedi digwydd wedi arwain at y negeseuon neu'r postiadau annifyr.

Pethau ymarferol y gallwch chi eu gwneud

 • Cytuno ar unrhyw gamau y byddwch chi'n eu cymryd gyda'ch gilydd
 • Helpwch eich plentyn i riportio unrhyw gynnwys tramgwyddus y mae'n ei weld i'r cwmni cyfryngau cymdeithasol priodol
 • Awgrymwch syniadau ar gyfer sut y gallai'ch plentyn gefnogi'r person sy'n cael ei fwlio. Efallai y byddan nhw'n eu helpu i ganolbwyntio ar bethau cadarnhaol yn eu bywydau a phethau eraill sy'n eu gwneud yn hapus.
 • Dathlwch weithredoedd eich plentyn a'i ddewrder wrth gymryd camau cadarnhaol i gefnogi rhywun.
 • Rhannwch y cod â'u rhwydwaith o ffrindiau i'w hannog i fod yn ddinasyddion digidol da hefyd a chael effaith i atal seiberfwlio.

Sgyrsiau pwysig i'w cael

 • Defnyddiwch y Stopio, Siarad, cefnogi cod i ddechrau sgwrs am y ffyrdd y gallant weithredu a chefnogi unrhyw un y maent yn meddwl sy'n cael ei seiber-fwlio

Offer ac adnoddau y gallwch eu defnyddio i gefnogi'ch plentyn