Deall rôl cymdeithasol 

Cyngor i Rieni a Gofalwyr

Dysgwch sut y gall cysylltu ar-lein fod yn fwy heriol i blant ag anghenion addysgol arbennig ac anableddau (SEND) a pha effaith y gall ei chael ar eu lles.

eicon mam a dad a bodiau i fyny

Pam ei fod yn wahanol i blant ag ANFON?

Mae'r blynyddoedd yn eu harddegau yn gyfnod datblygiadol lle mae disgwyl cymryd risg. Efallai y bydd rhai pobl yn mwynhau mwynhad o antur, her a risg.

Fodd bynnag, mae plant a phobl ifanc ag SEND - yn ôl eu diffiniad - yn bobl ifanc ag anawsterau emosiynol ac ymddygiadol. Mae'n hanfodol i rieni ystyried a yw eu hymddygiad cymryd risg yn debygol o gael ei fynegi ar-lein yn ogystal ag all-lein.

I rai, bydd mynd ar-lein yn darparu lle cadarnhaol i ddianc rhag eu realiti all-lein neu wneud iawn amdano; ffordd i ddod o hyd i deimlad a hwyl. Efallai y bydd gan eraill sydd wedi'u hynysu'n gymdeithasol ac yn fewnblyg ddiffyg sgiliau cymdeithasol ac felly gallant fod yn llai egnïol neu'n fywiog ar-lein yn y ffordd y maent yn rhyngweithio â ffrindiau.

Y naill ffordd neu'r llall, mae pobl ifanc yn tueddu i weld dim ffiniau rhwng bywyd ar-lein neu all-lein ac yn aml maent yn dod yn ddioddefwyr ar-lein, gan rywun sy'n eu hadnabod oddi ar-lein ac sy'n ymwybodol o'u bregusrwydd. Yn y modd hwn, mae gan y tramgwyddwr y wybodaeth i drin ei darged yn enwedig os oes ganddo ANFON.

Er bod y rhan fwyaf ohonom yn teimlo'n hyderus na fyddem yn cael ein cymryd i mewn gan rywun nad oeddent yr oeddem yn meddwl eu bod ar-lein, neu nad oedd darn o gynnwys yn wir, gallai fod yn anoddach sylwi ar bobl ifanc ag SEND. Gallant fod:

 • Yn fwy tebygol o gredu'r hyn a ddywedir wrthynt gan ffrindiau a phobl anhysbys
 • Yn fwy ymddiriedol ac mae ganddyn nhw fwy o gred yn yr hyn maen nhw'n ei weld a'i glywed
 • Llai abl i feddwl yn feirniadol am yr hyn maen nhw'n ei rannu a'r canlyniadau
 • Llai abl i sylwi ar sefyllfaoedd peryglus
 • Llai gwahaniaethol o'u hymddygiad eu hunain a'r ymddygiad a welant

Beth mae hyn yn ei olygu i chi fel rhiant neu ofalwr?

Dyma ychydig o bethau i chi eu hystyried:

 • Gwybod y risgiau a pha gwestiynau i'w gofyn i osgoi / canfod sefyllfaoedd peryglus
 • Byddwch yn ymwybodol o'r hyn y mae eich plentyn yn ei wneud ar-lein
 • Cydnabod nad technoleg yw'r bwled arian
 • Meddyliwch am yr hyn maen nhw'n ei wneud ar-lein yn hytrach na'r amser maen nhw'n ei dreulio yn ei wneud
 • Cefnogwch awydd eich plentyn am ymreolaeth ac annibyniaeth
 • Peidiwch â gwahardd technoleg na'r cyfryngau cymdeithasol - mae'n bositif net
 • Efallai y bydd y cyngor yn yr adnodd hwn yn eich helpu i lywio'ch plentyn i brofiad diogel ar-lein a helpu gyda'i fywydau cyfryngau cymdeithasol

Adrannau eraill y byddwch yn dod o hyd iddynt yn Gwybod y ffeithiau

Tap neu glicio ar y deilsen i ddysgu mwy