Cyngor i Rieni a Gofalwyr

Mae cysylltu ar-lein yn rhan ganolog o fywydau holl bobl ifanc heddiw. Er mwyn eich helpu chi i chwarae rhan hanfodol wrth arfogi'ch plentyn â'r sgiliau i'w helpu i ffynnu trwy'r cysylltiadau maen nhw'n eu gwneud, llywiwch ein set o awgrymiadau a chyngor i'w cefnogi.

Arddangos trawsgrifiad fideo
Teitl - Cyngor i rieni: Dechrau arni
Strapline - Mae angen i rymuso pobl ifanc sydd â dysgu ychwanegol ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol yn ddiogel

Os oes gan eich plentyn anghenion addysgol arbennig ac yn cysylltu ag eraill ar-lein neu'n bwriadu cychwyn, bydd y canllaw hwn yn rhoi cefnogaeth i'r ddau ohonoch ar sut i gadw'n ddiogel wrth barhau i'w gadw'n hwyl.

Yn y prif adrannau rhieni rydym wedi darparu cefnogaeth mewn pedwar maes;

Gwybod y ffeithiau - Nod yr adran hon yw eich helpu i ddeall sut y gall cyfryngau cymdeithasol effeithio'n gadarnhaol ar eich plentyn ond hefyd sut y gall eu hanghenion dysgu ychwanegol eu rhoi mewn mwy o berygl o niweidio ar-lein.

Camau cyntaf - Bydd cyngor yma yn eich helpu i feddwl am a ydyn nhw'n barod ar gyfer cyfryngau cymdeithasol, neu os ydyn nhw eisoes ar gyfryngau cymdeithasol, pa bethau i'w hystyried i sicrhau bod eu profiad yn un diogel a hapus.

Gwnewch y pethau sylfaenol - Yma fe welwch awgrymiadau ac arweiniad ymarferol ar sut i helpu'ch plentyn i sefydlu proffil neu reoli ei ryngweithio cymdeithasol ar lwyfannau yn ddiogel.

Y pethau caled - Os ydych chi'n poeni am unrhyw faterion neu heriau y gallent eu hwynebu, bydd yr adran hon yn rhoi cyngor clir i chi ar sut i ddelio ag ef.

Os ydych chi am siarad â rhywun am unrhyw faterion neu bryderon, neu os hoffech chi ddod o hyd i offer ymarferol i gefnogi'ch plentyn ar-lein, mae gan ein hadrannau cymorth a phethau defnyddiol gysylltiadau â sefydliadau ac ystod o offer i chi eu defnyddio.

Ac yn olaf, er mwyn sicrhau eich bod chi a'ch plentyn yn gallu dysgu gyda'ch gilydd, gallwch ddod o hyd i ddolenni perthnasol o gyngor, cefnogaeth a chytundeb teulu y gallwch ei wneud gyda'ch gilydd fel teulu. Bydd hyn i gyd yn eich helpu i lywio'r heriau diogelwch y gallai eich plentyn eu hwynebu pan fyddant ar-lein.

Beth welwch chi

Eicon delwedd

Gwybod y ffeithiau

 

Cael mewnwelediad i'r effaith y gall cyfryngau cymdeithasol ei chael ar bobl ifanc ag anghenion ychwanegol i gael gwell syniad o sut i'w helpu i gael y gorau o'u profiad.

Gweler y cyngor
Eicon delwedd

Camau cyntaf

 

Os ydych chi'n ystyried defnyddio cyfryngau cymdeithasol gyda ffrindiau a theulu, ychydig cyn i chi feddwl, edrychwch ar y cyngor hwn i sicrhau eich bod wedi paratoi'n dda.

Gweler y cyngor
Eicon delwedd

Gwnewch y pethau sylfaenol

 

Dysgwch sut i wneud defnydd o leoliadau ac offer sydd ar gael ar lwyfannau y mae eich plentyn yn eu defnyddio i greu lle mwy diogel iddynt gysylltu ag eraill, a chreu eiliadau dysgu.

Gweler y cyngor
Eicon delwedd

Y pethau caled

 

Helpwch eich plentyn i reoli risgiau ar-lein a chael cyngor ac awgrymiadau ymarferol ar sut i gefnogi'ch plentyn os yw'n profi ystod o faterion ar-lein ar gyfryngau cymdeithasol.

 

Gweler y cyngor