Beth alla i ei wneud os ydw i'n amau ​​bod fy mhlentyn yn secstio?

Os ydych chi'n poeni y gallai'ch plentyn fod yn secstio neu os ydych chi eisiau gwybod sut i'w amddiffyn, dyma ychydig o gyngor syml i'w helpu i wneud y dewisiadau cywir wrth rannu delweddau ar-lein.


Sut ddylai rhieni ymateb i gefnogi eu plentyn os ydyn nhw'n secstio?

Gall fod yn anodd clywed bod eich plentyn wedi bod yn rhan o secstio. Efallai eich bod chi'n teimlo'n ddig neu'n ofidus ond mae'n bwysig eich bod chi'n gwrando ar yr hyn maen nhw'n ei ddweud ac yn eu sicrhau y byddwch chi'n helpu. Cofiwch eu bod yn debygol o fod yn teimlo'n bryderus a bydd angen eich cefnogaeth arnoch chi. Ceisiwch beidio â gweiddi na gwneud iddyn nhw deimlo mai eu bai nhw yw hynny.

Mae'n bwysig darganfod at bwy maen nhw wedi anfon y delweddau a ble maen nhw wedi'u rhannu. Os ydynt wedi cael eu hanfon at blentyn arall, cysylltwch â'r ysgol i'w hatal rhag lledaenu ymhellach. Os yw wedi'i uwchlwytho i'r cyfryngau cymdeithasol, gallwch riportio hyn i'r rhwydwaith. Am help, cysylltwch â'r Llinell Gymorth Diogelwch Ar-lein O2 NSPCC am ddim ar 08088005002.

Os nad yw'ch plentyn yn gwybod ble mae'r ddelwedd yn cael ei chynnal, anogwch ef i siarad â Childline, a fydd yn gweithio gyda'r Internet Watch Foundation i geisio ei thynnu oddi ar y rhyngrwyd. Gallwch siarad â chynghorydd Childline am ddim trwy ffonio 0800 11 11 neu mewn sgwrs ar-lein yn childline.org.uk.

Am fwy o gyngor, edrychwch ar nspcc.org.uk/sexting.

Sut ddylai rhieni ymateb i gefnogi eu plentyn os ydyn nhw'n secstio?

Gall fod yn anodd clywed bod eich plentyn wedi bod yn rhan o secstio. Efallai eich bod chi'n teimlo'n ddig neu'n ofidus ond mae'n bwysig eich bod chi'n gwrando ar yr hyn maen nhw'n ei ddweud ac yn eu sicrhau y byddwch chi'n helpu. Cofiwch eu bod yn debygol o fod yn teimlo'n bryderus a bydd angen eich cefnogaeth arnoch chi. Ceisiwch beidio â gweiddi na gwneud iddyn nhw deimlo mai eu bai nhw yw hynny.

Mae'n bwysig darganfod at bwy maen nhw wedi anfon y delweddau a ble maen nhw wedi'u rhannu. Os ydynt wedi cael eu hanfon at blentyn arall, cysylltwch â'r ysgol i'w hatal rhag lledaenu ymhellach. Os yw wedi'i uwchlwytho i'r cyfryngau cymdeithasol, gallwch riportio hyn i'r rhwydwaith. Am help, cysylltwch â'r Llinell Gymorth Diogelwch Ar-lein O2 NSPCC am ddim ar 08088005002.

Os nad yw'ch plentyn yn gwybod ble mae'r ddelwedd yn cael ei chynnal, anogwch ef i siarad â Childline, a fydd yn gweithio gyda'r Internet Watch Foundation i geisio ei thynnu oddi ar y rhyngrwyd. Gallwch siarad â chynghorydd Childline am ddim trwy ffonio 0800 11 11 neu mewn sgwrs ar-lein yn childline.org.uk.

Am fwy o gyngor, edrychwch ar nspcc.org.uk/sexting.

Dr Tamasine Preece

Pennaeth Addysg Bersonol a Chymdeithasol
Gwefan Arbenigol

A yw bellach yn cael ei ystyried yn norm y bydd pobl ifanc yn eu harddegau yn ei sext os ydyn nhw mewn perthynas? Sut gall rhieni annog eu plant i feddwl yn feirniadol cyn anfon llun noethlymun ohonyn nhw eu hunain?

Gall hype cyfryngau, yn ogystal â negeseuon diogelwch a hyrwyddir mewn ysgolion, roi'r argraff i bobl ifanc yn eu harddegau mai secstio yw'r norm. Pwynt unrhyw sgwrs am ymddygiad peryglus yw cefnogi'r person ifanc i feddwl yn feirniadol ac yn annibynnol, er bod llawer o bobl ifanc yn poeni mwy am ffitio i mewn a chymeradwyo eraill.

Y gwir amdani yw mai'r lleiafrif o bobl ifanc yn eu harddegau sy'n cymryd rhan mewn secstio. Er fy mod yn sicr wedi cefnogi pobl ifanc sydd wedi cael eu dal i fyny wrth ofyn neu anfon delweddau, dywed llawer o fyfyrwyr na ofynnwyd iddynt erioed. Gall rhai pobl ifanc fod yn eithaf beirniadol o'r ymddygiad, gan ei ystyried yn daclus neu'n 'gringey' ac awgrymu bod cais am ddelwedd noethlymun yn ddangosydd da nad yw rhywun yn barchus neu'n ddifrifol am gael perthynas.

Yn fwy brawychus, maent hefyd yn awgrymu mai holl bwrpas secstio yw ei rannu ag eraill. Mae pobl ifanc yn eu harddegau yn ymwybodol iawn o oblygiadau cyfreithiol a phersonol secstio: Wrth feddwl yn feirniadol cyn anfon delwedd noethlymun, p'un a yw'n ddigymell neu mewn ymateb i gais, mae'n bwysig iddynt fyfyrio ar yr hyn y maent yn gobeithio'i gyflawni wrth anfon delwedd noethlymun o eu hunain a'r tebygolrwydd o gael y canlyniad hwnnw.

Julia von Weiler

Seicolegydd a Chyfarwyddwr Gweithredol
Gwefan Arbenigol

Sut y gall rhieni ddod o hyd i ffyrdd o siarad am ryw, perthnasoedd a secstio â'u plant yn hyderus yn hytrach nag ymdeimlad o lletchwithdod?

Mae angen i ni ddysgu siarad am y materion hyn mewn gwirionedd fel ein bod ni'n siarad am hylendid, bwyd, chwaraeon, y newyddion. Mae rhieni yn fodelau rôl ar gyfer perthnasoedd - bob amser. Mae bywyd yn cyflwyno llawer o gyfleoedd i siarad am ryw. Pan fydd plant yn cael eu goleuo, mae'n ymwneud â chusanu a sut mae plant yn cael eu creu. Po hynaf y maent yn ei gael, y mwyaf y clywant gan eraill ac mae'n debyg y bydd yn ei weld ar-lein. Nid yw siarad am ryw yn codi cywilydd ac nid yw'n golygu siarad am fanylion arferion rhywiol, ac ati. Mae'n ymwneud â gadael i'ch plant wybod mai nhw sydd â gofal am eu cyrff. Maen nhw'n cael penderfynu beth maen nhw'n ei hoffi a'i gasáu a pha mor bell maen nhw eisiau mynd.

Mae secstio yn dod yn broblem unwaith y bydd ganddyn nhw eu ffôn clyfar cyntaf. Unwaith eto, mae'n eu dysgu i fod â gofal amdanynt eu hunain, eu delweddau a pheidio â rhoi pwysau cyfoedion na phwysau rhywun y maen nhw'n ei hoffi yn fawr iawn. Mae secstio mewn gwirionedd yn ffordd newydd o ryngweithio rhywiol ac fel gydag unrhyw ryngweithio rhywiol dylem i gyd fod yn ymwybodol ac yn ofalus gyda ni'n hunain - ein cyrff a'n hunanddelweddau.

Ysgrifennwch y sylw

Sgroliwch i Fyny