Tri

Fel arloeswyr data symudol ac yn fwy diweddar y ddadl “Ffonau yn Dda”, mae ein Partner Corfforaethol Tri wedi ymrwymo i gael effaith gadarnhaol o ran amddiffyn y rhyngrwyd a symudol ar gyfer y genhedlaeth iau.

Beth rydyn ni'n ei wneud gyda'n gilydd

Ym mlwyddyn gyntaf y bartneriaeth byddwn yn gweithio ar y cyd i ddatblygu ymgyrchoedd ehangach a fydd yn arfogi rhieni a phobl ifanc yn eu harddegau â'r wybodaeth a'r offer i helpu pawb i fwynhau'r rhyngrwyd mor ddiogel â phosibl.

Defnyddio rheolyddion ac offer technoleg

Bydd tri yn ceisio dod â mewnwelediad newydd o ymchwil a chynnwys i'w raglen Darganfod sydd eisoes yn llwyddiannus - menter mewn siop sy'n cynnig hyfforddiant a gweithdai am ddim ar dechnoleg ddigidol a symudol i bob unigolyn, cymuned a busnes, waeth beth yw oedran y rhwydwaith.

Grymuso pobl gyda chefnogaeth ymarferol

Mae tri eisiau helpu i ddatgloi holl fuddion a hwyl dyfeisiau symudol trwy ddeall yn well rai o'r agweddau mwy negyddol. Yn hytrach na digalonni defnydd rhyngrwyd a symudol, bydd ein hadnoddau cyfun yn dangos y gall y byd ar-lein, o'i ddefnyddio'n ddiogel, fod yn adnodd diderfyn o hwyl, addysg a grymuso.

delwedd pdf

David Dyson
Prif Swyddog Gweithredol yn Tri

Fel gweithredwr symudol, mae gennym ran enfawr i'w chwarae wrth gefnogi rhieni a phlant i gadw'n ddiogel ar-lein. Roeddem yn teimlo ei bod yn bwysig inni ddod yn rhan o sefydliad dibynadwy fel Internet Matters, lle gallwn rannu gwybodaeth a chydweithio ag aelodau eraill i sicrhau bod cyngor yn hygyrch i'r cwsmer.

Rydym am i bawb fwynhau'r buddion niferus o ddyfeisiau symudol sy'n llawer mwy na'r agweddau negyddol ond rydym yn cydnabod bod ochr dywyll. Credwn y bydd y bartneriaeth hon yn ein galluogi i greu rhai adnoddau a ffyrdd ystyrlon i helpu cwsmeriaid i ddeall sut i amddiffyn eu hunain a'u plant gan helpu i adeiladu dyfodol symudol mwy diogel i bawb.

Pam cefnogi Internet Matters

Fel rhwydwaith blaenllaw, mae Three yn cydnabod pwysigrwydd helpu i gadw plant yn ddiogel ar-lein. Trwy ein partneriaeth, bydd Three yn defnyddio ein hymchwil a'n cynnwys diweddaraf i helpu i godi agenda diogelwch ar-lein plant a hyrwyddo'r cyfoeth o adnoddau sydd gennym i'w cwsmeriaid - gan sicrhau bod cyngor bob amser yn hawdd ei gyrraedd.

Trwy'r cydweithrediad hwn a'u gwaith gyda'r Internet Watch Foundation, mae Three yn parhau i ddangos eu hymrwymiad i gael effaith gadarnhaol yn y gofod hwn.

Adnoddau dogfen

Angen gosod rheolyddion ar ffôn symudol Tri eich plentyn? Gweler ein canllaw sut i gael cyngor cam wrth gam.

Gweler y canllawiau rheoli

Gwaith a wnawn i greu byd digidol mwy diogel

Tri rheolaeth rhieni

Sut i ddefnyddio rheolyddion rhieni ar eich ffôn

Amddiffyn plant ar-lein

Gweld cyngor i wneud eich llechen yn ddiogel i blant

Dewis ffôn sy'n addas i blant

Mynnwch awgrymiadau ar sut i brynu eu ffôn symudol cyntaf i'ch plentyn

Mwy i'w archwilio

Dyma fwy o ffyrdd i gadw'ch plentyn yn ddiogel ar-lein

Sgroliwch i Fyny