BWYDLEN

Sefydlu'n ddiogel

Dysgwch sut i ddefnyddio offer Samsung sy'n addas i deuluoedd i greu lle mwy diogel i'ch plentyn fwynhau ei fyd ar-lein yn ddiogel ac yn drwsiadus.

Am Samsung

Mewn partneriaeth ag Internet Matters, mae Samsung wedi ymrwymo i rymuso rhieni i gael y wybodaeth a'r offer i gadw eu plant yn ddiogel ar-lein ledled y cartref cysylltiedig. Fel un o gwmnïau technoleg mwyaf y byd, mae Samsung yn parhau i fuddsoddi mewn diweddaru eu app diogelwch digidol ar gyfer dyfeisiau symudol (Samsung Kids) a nodweddion rheoli ar draws eu Peiriannau Digidol i'w gwneud yn hawdd i'w defnyddio ac yn gyfeillgar i deuluoedd.

Archwilio'r byd ar-lein yn ddiogel gydag offer Samsung-gyfeillgar

P'un a yw'ch plentyn yn cymryd ei ôl troed digidol cyntaf ar-lein neu'n magu hyder ac yn archwilio lleoedd ar-lein newydd, mae gan Samsung ateb i roi tawelwch meddwl i chi.

Wrth lywio drwy'r dudalen hon fe welwch awgrymiadau ar sut i wneud y gorau o Samsung Kids, oergelloedd Family Hub a setiau teledu clyfar i greu lle mwy diogel i blant dan 8 oed ei archwilio a chyngor ymarferol i gefnogi plant hŷn i wneud dewisiadau doethach ar-lein.

Byddwch hefyd yn gallu defnyddio Offeryn rhyngweithiol y Prosiect Ar-lein Gyda'n Gilydd ynghyd â'ch plentyn i'w helpu i greu diwylliant cadarnhaol a chynhwysol ar-lein.

Cael mwy o wybodaeth bwlb golau

Dysgu mwy am sut mae Samsung yn gweithio gyda ni i gynnig cefnogaeth i rieni yn y DU i gadw eu plant yn ddiogel ar-lein.

Darllen mwy

Gwaith a wnawn i greu byd digidol mwy diogel

Y Prosiect Ar-lein Gyda'n Gilydd (6+)

Defnyddiwch yr offeryn rhyngweithiol hwn gyda phlant 6+ oed i annog diwylliant cynhwysol ar-lein gan ddechrau trwy chwalu stereoteipiau rhyw a mynd i’r afael â chasineb ar-lein.

Cyngor i gefnogi tan-8s

Gweld sut y gall Samsung's Kids Home helpu eich plentyn i ddysgu a chwarae'n ddiogel ar-lein ynghyd â rheolyddion ar oergell yr Hwb Teulu a setiau teledu Samsung Smart

Cyngor i gefnogi gor-8s

Mynnwch gyngor ar osod rheolyddion syml ar ddyfeisiau plant i'w helpu i wneud dewisiadau mwy diogel ar-lein ynghyd â rheolyddion ar oergell yr Hwb Teulu a setiau teledu Samsung Smart

Awgrymiadau ac offer i gefnogi'ch plant ar-lein

Ewch i'r afael â'r hyn y gall eich plentyn ddod ar ei draws ar-lein wrth iddo ddod yn fwy egnïol a'r hyn y gallwch ei wneud i gyfyngu ar y risgiau a delio ag ef. Hefyd, dewch o hyd i ffyrdd ymarferol o ddefnyddio apiau a thechnoleg i'w helpu i gael y gorau o'u byd digidol.

Newyddion a Barn

Darllenwch yr erthyglau diweddaraf ar reolaethau rhieni, llwyfannau newydd, profiadau personol a mwy.

Sefydlu'n Ddiogel

Gosodwch ddyfeisiau eich plentyn yn ddiogel gyda'r canllaw hwn i reolaethau preifatrwydd a diogelwch.

Rhestr Wirio E-Ddiogelwch

Dilynwch y canllaw hwn i helpu'ch plentyn i gadw'n ddiogel ar ba bynnag gêm, platfform neu ap y mae'n ei ddefnyddio.

Mwy i'w archwilio

Dyma fwy o ffyrdd i gadw'ch plentyn yn ddiogel ar-lein

Cefnogaeth ar y safle

Dolenni gwe cysylltiedig