Rydyn ni'n llogi

Er mwyn cefnogi ein gweledigaeth i fod y llais awdurdodol blaenllaw ar gyfer lles digidol plant, mae'r Bwrdd yn ceisio cynyddu lefel annibyniaeth a'i feysydd arbenigedd.

Felly, rydym yn edrych i benodi Cadeirydd Annibynnol a dau Cyfarwyddwyr Annibynnol i'n Bwrdd Llywodraethu Prif Swyddog Gweithredol i helpu i lunio penderfyniadau strategol yn y dyfodol.

Beth sydd ar y dudalen?

Disgrifiad swydd y cadeirydd

 • Cyflogwr: Materion Rhyngrwyd
 • Swydd: Cadeirydd
 • Ail-rifo: £ 10,000 y flwyddyn ynghyd â threuliau
 • Oriau: Mae'r ymrwymiad amser oddeutu 15-20 diwrnod y flwyddyn
 • Contract: blynyddoedd 3

Pwrpas allweddol y Rôl:

Mae'r Cadeirydd yn arwain Bwrdd Aelodau'r Prif Swyddog Gweithredol, a bydd yn dwyn yr Aelodau a'r Prif Swyddog Gweithredol i gyfrif am genhadaeth a gweledigaeth y sefydliad. Bydd ef neu hi'n darparu arweinyddiaeth gynhwysol i'r Bwrdd, gan sicrhau bod pob Aelod yn cyflawni ei ddyletswyddau a'i gyfrifoldebau dros lywodraethu'r sefydliad yn effeithiol.

Bydd y Cadeirydd hefyd yn arwain y Bwrdd Gweithredol, a, lle bo hynny'n briodol, yn herio'r Prif Weithredwr ac yn sicrhau bod y Bwrdd Gweithredol yn gweithredu fel uned ac yn gweithio'n agos gyda thîm arweinyddiaeth y sefydliad i gyflawni amcanion y cytunwyd arnynt.

Bydd angen iddo ef neu hi allu rhannu eu hangerdd a'u hymrwymiad a bod yn llysgennad mewnol ac allanol i'r sefydliad. Rhan allweddol o'r rôl fydd sefydlu perthnasoedd cadarnhaol a ffrwythlon ag uwch arweinwyr ar draws diwydiant, seneddwyr a llunwyr polisi.

Cyfrifoldeb rôl

Arweinyddiaeth Strategol

 • Rhoi arweiniad i'r sefydliad a'i Fwrdd, gan sicrhau bod y sefydliad yn cael yr effaith gadarnhaol fwyaf posibl ar gymdeithas
 • Sicrhau bod y Bwrdd yn gweithredu o fewn nodau'r sefydliad y cytunwyd arnynt, ac yn darparu cyfeiriad strategol clir i'r sefydliad
 • Cefnogi'r Prif Swyddog Gweithredol a'r Bwrdd Gweithredol i ddatblygu'r cynllun blynyddol

Cysylltiadau Allanol

 • Fel y bo'n briodol, gweithredu fel llysgennad i'r sefydliad a chodi ein proffil, gan gynnwys ein cynrychioli mewn digwyddiadau, cyfarfodydd a digwyddiadau allanol
 • Ymgysylltu'n weithredol ag uwch arweinwyr diwydiant a swyddogion y llywodraeth i gefnogi nodau strategol y sefydliad
 • Byddwch ar gael fel llefarydd cyfryngau ar y sefydliad ar gyfer digwyddiadau cyfryngau proffil uchel
 • Hwyluso newid a mynd i'r afael ag unrhyw wrthdaro posibl â rhanddeiliaid allanol

Effeithlonrwydd ac Effeithiolrwydd

 • Sicrhewch fod cynrychiolwyr annibynnol y Bwrdd yn cael eu hadnewyddu'n rheolaidd ac yn ymgorffori'r cydbwysedd cywir o sgiliau, gwybodaeth a phrofiad sydd eu hangen i lywodraethu ac arwain y sefydliad yn effeithiol, ac sydd hefyd yn adlewyrchu'r boblogaeth ehangach
 • Cadeirio cyfarfodydd Bwrdd Llywodraethu'r Prif Swyddog Gweithredol a'r Bwrdd Gweithredol, a dod â didueddrwydd a gwrthrychedd yn effeithlon i'r broses benderfynu
 • Mae monitro'r penderfyniadau a wneir mewn cyfarfodydd yn cael eu gweithredu
 • Gweithio'n agos gyda'r Prif Weithredwr i roi cyfarwyddyd i sicrhau bod cyfarfodydd wedi'u cynllunio'n dda, yn ystyrlon ac yn adlewyrchu cyfrifoldebau'r Bwrdd

Perthynas â'r Prif Weithredwr a'r tîm rheoli ehangach

 • Sefydlu ac adeiladu perthynas waith gref, effeithiol ac adeiladol gyda'r Prif Weithredwr, gan sicrhau ei fod ef / hi yn atebol am gyflawni amcanion strategol y cytunwyd arnynt
 • Sicrhau cyswllt rheolaidd â'r Prif Weithredwr a datblygu a chynnal perthynas agored a chefnogol lle gall pob un siarad yn agored am bryderon, pryderon a heriau
 • Cysylltu â'r Prif Weithredwr i gynnal trosolwg o faterion y sefydliad, gan ddarparu cefnogaeth yn ôl yr angen
 • Cefnogi'r Prif Weithredwr, gan barchu'r ffiniau sy'n bodoli rhwng y ddwy rôl

Manyleb Bersonol

 • Profiad o weithredu o fewn y Bwrdd naill ai sefydliad diwydiant mawr, elusen sylweddol neu ddielw
 • Profiad o weithredu'n strategol o fewn sefydliadau mawr gyda llawer o randdeiliaid
 • Meddu ar sgiliau arwain a hwyluso eithriadol, yn gallu dod â gwahanol leisiau ar draws y grŵp ac arwain pobl i ddod i gonsensws gwirioneddol
 • Meddu ar gravitas personol a bod yn gyffyrddus mewn rôl llysgenhadol sy'n wynebu'r cyhoedd
 • Dyfarniad da, uniondeb a gwneud penderfyniadau effeithiol
 • Hanes profedig o arweinyddiaeth strategol ar y lefel uchaf
 • Profiad o rôl lywodraethu o fewn menter ddielw, elusennol neu fenter gymdeithasol
 • Dealltwriaeth a derbyniad o ddyletswyddau cyfreithiol, cyfrifoldebau a rhwymedigaethau swydd Bwrdd o'r natur hon
 • Y gallu i ymrwymo amser i gyflawni'r rôl yn dda, gan gynnwys mynychu digwyddiadau y tu allan i oriau swyddfa o bryd i'w gilydd

Rydym yn chwilio'n benodol am rywun sydd:

 • Gwybodaeth am y sector diogelwch ar-lein i blant a'r amgylchedd rheoleiddio cysylltiedig yn y DU
 • Profiad o arweinyddiaeth o fewn y diwydiant, yn enwedig yn y sectorau technoleg, manwerthu neu'r cyfryngau
 • Perthynas bresennol ar lefel uwch ar draws diwydiant, y llywodraeth a'r trydydd sector
Adnoddau bwlb golau

Ewch i'n tudalen Amdanom Ni i ddysgu mwy am bwy ydym a sut mae helpu teuluoedd i aros yn ddiogel ar-lein.

Dysgwch fwy

Disgrifiad swydd Cyfarwyddwr Annibynnol

 • Swydd: Aelod o'r Bwrdd
 • Ail-rifo: Mae hon yn swydd pro-bono
 • Oriau: Mae'r ymrwymiad amser oddeutu 2-5 diwrnod y flwyddyn
 • Contract: blynyddoedd 3
 • Cyflogwr: Materion Rhyngrwyd

Pwrpas allweddol y Rôl:

Mae Internet Matters yn bwriadu penodi dau gynrychiolydd annibynnol i'w Fwrdd Llywodraethu Prif Swyddog Gweithredol.

Mae Internet Matters yn chwarae rhan sylweddol wrth baratoi plant i elwa'n ddiogel o effaith technoleg gysylltiedig. Fe'i ariennir i raddau helaeth gan ddiwydiant sy'n parhau i fod â rôl yn llywodraethiant y cwmni. Er mwyn cefnogi gweledigaeth y cwmni i fod y llais awdurdodol blaenllaw ar gyfer lles digidol plant, mae'r Bwrdd yn ceisio cynyddu lefel annibyniaeth a'i feysydd arbenigedd.

Yn ogystal â phenodi Cadeirydd annibynnol, mae'r Bwrdd am benodi dau aelod annibynnol arall o'r bwrdd a fydd yn dod ag ystod eang o brofiad a gwybodaeth i helpu i lunio penderfyniadau'r Bwrdd yn y dyfodol.

Cyfrifoldebau

Arweinyddiaeth Strategol

 • Rhoi arweiniad i'r sefydliad a'i Fwrdd, gan sicrhau bod y sefydliad yn cael yr effaith fwyaf ymhlith ei gynulleidfaoedd targed
 • Cyfrannu gwybodaeth a phrofiad, gan helpu'r Bwrdd i sicrhau bod gweithgaredd y sefydliad yn cael yr effaith fwyaf yn unol â nodau sefydliadol
 • Mynychu a chymryd rhan lawn yng nghyfarfod blynyddol Bwrdd Aelodau'r Prif Swyddog Gweithredol
 • Cefnogi'r Aelodau Prif Swyddog Gweithredol a'r Bwrdd Gweithredol i ddatblygu'r strategaeth fusnes
 • Cefnogi'r Prif Weithredwr i gyflawni nodau'r cwmni

Llywodraethu

 • Sicrhewch fod y sefydliad yn cyflawni'r pwrpas y cytunwyd arno ac yn sicrhau budd cyhoeddus
 • Sicrhau bod y Bwrdd yn gweithredu o fewn y nodau sefydliadol y cytunwyd arnynt
 • Gallu egluro sut y bwriedir i holl weithgareddau'r sefydliad hyrwyddo neu gefnogi ei ddibenion

chysylltiadau allanol

 • Fel y bo'n briodol, gweithredu fel llysgennad i'r sefydliad a chodi ein proffil, gan gynnwys ein cynrychioli mewn digwyddiadau, cyfarfodydd a digwyddiadau allanol.
 • Lle bo modd, ymgysylltwch ag uwch arweinwyr diwydiant a swyddogion y llywodraeth i gefnogi nodau strategol y sefydliad

Sgiliau a phrofiad

 • Perthynas bresennol ar lefel uwch gyda rhai neu'r cyfan o'r canlynol: diwydiant, llywodraeth, addysg, y byd academaidd neu'r trydydd sector
 • Profiad o weithio o fewn sefydliadau neu grwpiau gyda llawer o randdeiliaid, gyda hanes o arweinyddiaeth strategol ar y lefel uchaf
 • Profiad o rôl lywodraethu o fewn sefydliad dielw neu fenter gymdeithasol

Rydym yn chwilio'n benodol am rywun sydd:

 • Cred angerddol yn hawliau plant i fod yn fuddiolwyr net technoleg gysylltiedig a defnyddio gwasanaethau heb niwed
 • Meddu ar gravitas personol a bod yn gyffyrddus mewn rôl llysgenhadol sy'n wynebu'r cyhoedd
 • Dyfarniad da, uniondeb a gwneud penderfyniadau effeithiol
 • Y gallu i ymrwymo amser i gyflawni'r rôl yn dda, gan gynnwys mynychu digwyddiadau y tu allan i oriau swyddfa o bryd i'w gilydd

Sut i wneud cais

Gall darpar ymgeiswyr wneud cais trwy anfon eu CV ac unrhyw wybodaeth eglurhaol at: [E-bost a ddiogelir]

Rhaid derbyn ceisiadau erbyn 28ain Chwefror 2020. Gofynnir i ymgeiswyr ar y rhestr fer fynychu cyfweliad panel a fydd yn cynnwys cynrychiolwyr lefel C o Aelodau Internet Matters. Rhagwelir y bydd y cyfweliadau'n cael eu cynnal o fis Mawrth 2020.

Disgwylir penodi'r swydd yng nghanol 2020.

Mwy i'w Archwilio

Gweld mwy o erthygl ac adnoddau i helpu plant i gadw'n ddiogel ar-lein.

Sgroliwch i Fyny