Amdanom ni

Rydym yn sefydliad dielw sydd â phwrpas syml - grymuso rhieni a gofalwyr i gadw plant yn ddiogel yn y byd digidol. Dysgu mwy am pam rydyn ni'n gwneud, beth rydyn ni'n ei wneud.

Beth sydd ar y dudalen

Pwy ydym ni

Gyda chefnogaeth ein partneriaid diwydiant BT, Sky, TalkTalk, Virgin, Google, a'r BBC i enwi ond ychydig a chymorth arbenigwyr diogelwch plant ar-lein blaenllaw, gallwn gynnig y cyngor a'r wybodaeth orau i chi ar fynd i'r afael â diogelwch ar-lein. materion.

Ers ein lansiad ym mis Mai 2014 yn yr Amgueddfa Plentyndod Modern, rydym yn parhau i fod yn angerddol am roi'r gefnogaeth sydd ei hangen arnoch i gymryd rhan ym mywyd digidol eich plentyn trwy ddarparu cyngor ymarferol i helpu plant i reoli'r risgiau y gallant eu hwynebu ar-lein.

P'un a ydych chi'n chwilio am wybodaeth am y tro cyntaf neu'n hen law, mae gan ein gwefan bopeth sydd ei angen arnoch i helpu i wneud bywyd ar-lein eich plant yn foddhaus, yn hwyl ac yn anad dim yn ddiogel.

Beth rydym yn ei wneud

Rydym yn gweithio ar y cyd ar draws diwydiant, y llywodraeth a chydag ysgolion i gyrraedd teuluoedd y DU gydag offer, awgrymiadau ac adnoddau i helpu plant i elwa o dechnoleg gysylltiedig yn drwsiadus ac yn ddiogel.

Yn ystod y pedair blynedd diwethaf rydym wedi gweithio'n galed i ddod yn gyrchfan sefydledig i rieni sydd eisiau cyngor a chefnogaeth ar sut i gadw plant yn ddiogel ar-lein.

Effaith partneriaethau wrth fynd i'r afael â diogelwch ar-lein

Mae cael cefnogaeth lawn clymblaid o’r cwmnïau technoleg mwyaf wedi ein helpu i harneisio eu dylanwad unigol i fynd i’r afael â mater diogelwch ar-lein a gwneud newid sylweddol i fywydau rhieni, gofalwyr a phlant yn y DU.

Trwy ystod o fentrau, ymgyrchoedd, a hyrwyddiad digidol parhaus ar draws eu platfformau, yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, clywodd bron i 3 miliwn o deuluoedd amdanom a dywedodd 82 y cant o rieni wrthym eu bod yn teimlo'n fwy parod i ddelio â materion ar-lein gyda'u plentyn yn y dyfodol. ar ôl ymweld â'n gwefan. Yn ogystal, dywedodd 9 allan o rieni 10 y byddent yn argymell Internet Matters fel adnodd dibynadwy.

Adnoddau dogfen

Gweler ein canllawiau oedran diogelwch ar-lein i helpu'ch plentyn i wneud dewisiadau doethach mwy diogel ar-lein.

Fideo yn dangos sut y gwnaeth ein partneriaid ein helpu i gael effaith wirioneddol i gefnogi rhieni

Gweithio gyda'r Llywodraeth i ddylanwadu'n gadarnhaol ar bolisi cyhoeddus

Yn ogystal â chynnig adnoddau diogelwch ar-lein i rieni, rydym yn gweithio gyda llunwyr polisi ar draws y sbectrwm gwleidyddol i sicrhau bod ein safbwynt yn cael ei glywed gan y bobl sy'n gwneud penderfyniadau.

Un o'r ffyrdd yr ydym yn gwneud hyn yw trwy ymateb i Ymholiadau Adrannol a Phwyllgorau Dethol i feysydd o ddiddordeb. Mae'r ymholiadau hyn yn caniatáu inni gyflwyno ein harbenigedd a'n barn i bobl berthnasol a thrwy hynny ddylanwadu ar lunio polisïau. Yn amlwg, nid ydym yn ymateb i geisiadau yn unig, rydym yn cymryd yr amser i gyflwyno mewnwelediadau rhieni, dangos effaith ein gwaith ac ennill cefnogaeth wleidyddol i'n barn.

Fe welwch ein holl ymatebion ymgynghori isod.

Cael mwy o wybodaeth bwlb golau

I gael mwy o wybodaeth am ein gwaith polisi, cysylltwch â'n Cyfarwyddwr Polisi Claire Levens.

Addysg Perthynas ac Iechyd ac RSE

Addysg Perthynas DfE, Addysg Perthynas a Rhyw, ac ymgynghoriad Addysg Iechyd

Darllenwch yr ymateb

Effaith Cyfryngau Cymdeithasol ac Amser Sgrin

Ymchwiliad y Pwyllgor Gwyddoniaeth a Thechnoleg ar Effaith Cyfryngau Cymdeithasol ac Amser Sgrin ar iechyd pobl ifanc

darllen ymateb

Mae'r Cod Dylunio Priodol Oedran yn galw am dystiolaeth

Mae Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth yn galw am dystiolaeth a barn ar y Cod Dylunio Priodol Oedran

darllen ymateb

Papur Gwyrdd y Strategaeth Diogelwch Rhyngrwyd

Mae papur ymgynghori'r Llywodraeth yn nodi ei huchelgais i wneud y DU y lle mwyaf diogel yn y byd i fod ar-lein.

Darllenwch yr ymateb

Addysg Rhyw a Pherthynas a PSHE

Ymchwiliad yr Adran Addysg i ddysgu addysg rhyw a pherthynas.

darllen ymateb

Papur Gwyn Harms Ar-lein

Papur Gwyn Niwed Ar-lein Llywodraeth y DU ar gynlluniau ar gyfer mesurau diogelwch ar-lein newydd.

darllen ymateb

Creu cyfoeth o adnoddau i ysgolion ymgysylltu â rhieni

Rydym yn gwybod bod rhieni yn aml yn ceisio cefnogaeth gan ysgolion o ran delio â heriau digidol eu plant, er mwyn helpu'r ysgol i gynnig arweiniad i rieni rydym wedi creu nifer o adnoddau pwrpasol i helpu'r ysgol i ymgysylltu â Rhieni.

Mae'r rhain yn amrywio o daflenni mynd adref i'w hysbysu ar gamau syml i amddiffyn plant ar-lein i gyflwyniadau PowerPoint i roi cyngor diogelwch ar-lein penodol i oedran y gallant ei roi ar waith.

Rydym hefyd yn curadu ystod o adnoddau trydydd parti y gellir eu defnyddio yn yr ystafell ddosbarth i helpu pobl ifanc i ddysgu am faterion ar-lein.

Gweithio gydag arbenigwyr diogelwch ar-lein i dynnu sylw at y cyngor gorau

Rydym yn gweithio gyda nifer o arbenigwyr diogelwch ar-lein uchel eu parch sy'n ein helpu i lunio'r cyngor a roddwn i rieni sy'n ffurfio ein panel cynghori arbenigol. Mae gennym hefyd dros arbenigwyr 20 sy'n arbenigo ar ystod o faterion diogelwch ar-lein sy'n darparu erthyglau, a mewnwelediad ar fater sydd o bwys i'r mwyafrif o rieni er mwyn sicrhau ein bod yn rhoi cyngor perthnasol, ymarferol ac wedi'i seilio ar ymchwil.

Cysylltu â Rhieni a gweithwyr proffesiynol

Rydyn ni wedi cael y pleser o siarad mewn nifer o ddigwyddiadau i rannu ein mewnwelediad a'n hadnoddau gyda rhieni a gweithwyr proffesiynol. Mae'r rhain wedi cynnwys cynhadledd Sefydliad Marie Collins sy'n canolbwyntio ar roi'r wybodaeth i asiantaethau a gweithwyr proffesiynol ymateb i blant sydd wedi cael eu cam-drin trwy'r rhyngrwyd a thechnolegau symudol ac yn fwyaf diweddar yn y Cynhadledd Ddiogel ddigidol LGfL 2018.

Cael mwy o wybodaeth bwlb golau

Cyfarfod â'r arbenigwyr sy'n ein helpu i roi'r cyngor cywir i rieni ar ystod o faterion amserol.

Pam rydyn ni'n cefnogi rhieni

Mae cyfradd y newid technolegol yn golygu bod byd ein plant yn newid yn gyflym - mae'r heriau sy'n ein hwynebu fel rhieni heddiw mor wahanol i genedlaethau blaenorol.

Ein hymchwil ddiweddaraf Rhianta Digidol Rhianta (2018) yn dangos bod dros 70% o rieni eisiau dysgu mwy am sut i gadw eu plant yn ddiogel ar-lein a materion posib y byddant yn eu hwynebu yn y dyfodol. Mae hefyd yn dangos bod tri phryder penodol ymhlith rhieni; cyswllt â dieithriaid ar-lein, cyrchu cynnwys rhywiol ar-lein a bwlio ar-lein. Mynegodd llawer o rieni yr angen am gyrchfan sengl ar gyfer gwybodaeth ddiogelwch ar-lein.

Beth mae rhieni ei eisiau

mae rhieni eisiau dysgu mwy am sut i gadw eu plant yn ddiogel a'r materion y byddant yn eu hwynebu¹

Pryder mwyaf

Mae 60% o rieni eisiau gwybod mwy am gyswllt â dieithriaid ²

Ein gweledigaeth

Mae popeth a wnawn wedi'i gynllunio i helpu i gadw plant yn ddiogel ar-lein. Rydym yn gwneud hynny trwy roi'r hyn sydd ei angen ar rieni i gael sgyrsiau gwych â'u plant i:

  • Anogwch nhw i ymddwyn yn ddiogel ar-lein
  • Helpwch nhw i nodi risgiau posib
  • Helpwch i gyfyngu ar y risgiau y gallent eu hwynebu ar-lein
  • Gwybod beth i'w wneud a ble i fynd os oes angen help arnynt.

Gyda phwy rydyn ni'n gweithio

Tasglu'r Sefydliad Brenhinol ar Atal Seiberfwlio

Daeth Tasglu ei sefydlu gan Sefydliad Brenhinol Dug a Duges Caergrawnt a'r Tywysog Harry. Fel aelodau, rydym yn gweithio gydag elusennau eraill, sefydliadau dielw, a chynghorwyr annibynnol i annog plant i gymryd camau syml i ddelio â seiberfwlio. Ers iddo gael ei lansio, rydym wedi creu cefnogaeth i Rieni i helpu plant i fabwysiadu'r cod Stop, Siarad, Cefnogi a pharhau i gydweithio ag aelodau ar ffyrdd o fynd i'r afael â'r mater hwn.

Cyngor Diogelwch y Rhyngrwyd y DU

Rydym yn falch iawn o eistedd ar Fwrdd Gweithredol y newydd Cyngor Diogelwch y Rhyngrwyd y DU  (UKCIS) i gynrychioli anghenion rhieni wrth gadw eu plant yn ddiogel ar-lein.

Mae diogelwch ar-lein yn gofyn am ddull cydweithredol a thrwy ddod â'r diwydiant ynghyd rydym yn gobeithio y gallwn sicrhau newid go iawn a helpu pawb i elwa o'r cyfleoedd sydd gan y byd digidol i'w cynnig.

Gweithgor UKCIS ar ddefnyddwyr Bregus

Fel ymateb i'n hymchwil ar Plant Bregus yn y Byd Digidol, mae ein Cyfarwyddwr Polisi Claire Levens yn cadeirio'r Gweithgor UKCIS ar ddefnyddwyr Bregus. Nod y grwpiau yw gweithio ar y cyd â'r sefydliad i arfogi'r rhieni a'r gweithwyr proffesiynol sy'n ymwneud â phlant a phobl ifanc sy'n agored i niwed â'r adnoddau sydd eu hangen arnynt i ymyrryd yn llwyddiannus ym mywydau digidol y plant sydd dan eu gofal.

Cynghrair Gwrth-fwlio

Rydym yn aelodau o'r Cynghrair Gwrth-fwlio sy'n dwyn ynghyd ystod eang o sefydliadau ac unigolion sydd â gweledigaeth ar y cyd i roi'r gorau i fwlio a chreu amgylcheddau diogel lle gall plant fyw, tyfu, chwarae a dysgu.

GYDA CHEFNOGAETH GANUchafbwyntiau ers ei lansio

Cymerwch gip ar yr ymgyrchoedd arobryn rydyn ni wedi'u gwneud i godi ymwybyddiaeth o'r materion allweddol y mae plant yn eu hwynebu i rymuso rhieni i gefnogi eu plant ar-lein.

Wedi'i adael i'w dyfeisiau eu hunain

Helpu plant i ddod o hyd i'r cydbwysedd amser sgrin cywir

Sticks a Stones

Tynnu sylw at effaith seiberfwlio

Un Gair 

Annog rhieni i gael sgyrsiau diogelwch ar-lein

Yn ôl i'r ysgol 

Mynd i'r afael â phwysau ar-lein wrth i blant fynd yn ôl i'r ysgol

Gweld mwy o ymgyrchoedd

Stop Siarad Cymorth

Hyrwyddo cod newydd i helpu plant i gymryd camau cadarnhaol i fynd i'r afael â bwlio

Amddiffyn eu chwilfrydedd

Codi ymwybyddiaeth o reolaethau rhieni a sut i'w cymhwyso

Diwrnod Rhyngrwyd Diogelach 2018

Diwrnod Rhyngrwyd Diogelach 2017

Diwrnod Rhyngrwyd Diogelach 2016

Wythnos Gwrth-fwlio 2015

Gwnewch sŵn am fwlio

Ein digwyddiadau

Cymerwch gip ar ddelweddau o ddigwyddiadau rydyn ni wedi'u cynnal i ddathlu a hysbysu diwydiant o'r gwaith rydyn ni'n ei wneud i gyflawni ein gweledigaeth.

Gwobrau Diogelwch Digidol

Internet Matters Gwobrau Diogelwch Digidol mewn lluniau

Digwyddiad rhwydweithio yn BT Tower

Digwyddiad rhwydweithio yn BT Tower

Digwyddiad Rhwydweithio 2018 yn Google

Digwyddiad Rhwydwaith Materion Rhyngrwyd 2018

Stopio, Siarad, Cefnogi lansiad 

Digwyddiad lansio Stop Speak Support

Ymchwil ddiweddaraf

Gweler ein hadroddiad a'n hymchwil ddiweddaraf am agweddau rhieni a gofalwyr at heriau a phryderon plant ar-lein ynghylch esblygu defnydd digidol. Ymweld ein hymchwil tudalen i weld detholiad ehangach o ymchwil.

Edrychwch arna i - Pobl ifanc yn eu harddegau, secstio a risgiau

Mae angen i ni siarad am pornograffi

Gêm Cynhyrchu Rhianta

Adroddiad Effaith 2018 - 19

Ysgol fawr, sgrin fach

Adroddiad effaith 2017 / 2018

Adroddiad effaith 2014 - 2017

Adroddiad brodorion digidol rhianta

Sgroliwch i Fyny